Αποστολέας Θέμα: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών  (Αναγνώστηκε 8824 φορές)

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
http://www.opengov.gr/ypoan/

Πρόταση Νόμου : «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών»

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Προσβλέποντας σε μια εποικοδομητική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, αναρτά στο διαδίκτυο την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή τον Ιούλιο του 2009 για τη «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών».

Η πρόταση νόμου τίθεται σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009, ώστε να κατατεθεί πλέον ως Σχέδιο Νόμου για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Είναι επιθυμητή, χρήσιμη και αναγκαία για τη δημοκρατία μας, η υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων και σχολίων από πολίτες, επιστημονικούς , κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, κατ’ άρθρο, προκειμένου να αντληθούν χρήσιμες προτάσεις και να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή της κοινωνίας, για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα.

Η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες πολιτικές αλλά και η έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού γίνονται πράξη. Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθούμε ενισχύει τη διαφάνεια στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, επιζητά την συμβολή και ενεργό συμμετοχή όλων σας για την προαγωγή της δημόσιας πολιτικής στον τόπο μας.

Λούκα Τ. Κατσέλη

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης και απαλλαγής των φυσικών προσώπων από χρέη που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα μπορούν ομοίως να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές και οι εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

2. Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι η οριστική ή επαπειλούμενη μη δόλια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, εφαρμόζονται αναλόγως και στην διαδικασία αυτή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Άρθρο 2. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και να έχει αποβεί άκαρπη.

Άρθρο 3. Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κυρία κατοικία του άλλως τη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 4. Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών

1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Με την αίτηση ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης προσκομίζει:

α) Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ένωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης, από την οποία να προκύπτει η πραγματοποίηση της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού του άρθρου 2 και η αποτυχία αυτής και στην οποία να εκτίθεται το σχέδιο συμβιβασμού καθώς και οι λόγοι της αποτυχίας του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνονται οι αρμόδιοι για την παραπάνω δραστηριότητα φορείς.

β) Κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη από την εργασία του, κατάσταση των πιστωτών, με τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο και τόκους και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν περιληφθεί στην παραπάνω κατάσταση πιστωτής και αυτός δεν ενημερωθεί, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της παρούσας διαδικασίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτά αίτησης του οφειλέτη να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του σύμφωνα με τα παραπάνω.

γ) Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων, το δικαστήριο διατάσσει την υποβολή τους εντός ενός μηνός, μετά την άπρακτη πάροδο του οποίου η αίτηση θεωρείται ανακληθείσα.

3. Η διαδικασία εξέτασης της αιτήσεως ρύθμισης ή απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για την επιβεβαίωση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της αίτησης, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, μετά από ακρόαση του οφειλέτη ότι το σχέδιο δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, οπότε διατάσσει τη συνέχιση της διαδικασίας, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

4. Ο οφειλέτης κοινοποιεί αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών στους πιστωτές, με την πρόσκληση του δικαστηρίου να λάβουν θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός για το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 194 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης μπορεί να αναθέσει την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την κοινοποίηση της αίτησης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους. Οι πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ή να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πάροδο απράκτου της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή.

5. Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου, ο οφειλέτης μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο, να επιφέρει μεταβολές στο αρχικό σχέδιο, προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενημερώνονται για τις παραπάνω μεταβολές και καλούνται να λάβουν θέση επί του σχεδίου, όπως πλέον διαμορφώνεται. Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως.

6. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης ή αν συγκατατεθούν όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός. Το δικαστήριο επιβεβαιώνει το παραπάνω με απόφαση του, οπότε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ανακληθείσα.

7. Σε περίπτωση μη ένταξης στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτησης πιστωτή στον οποίο κοινοποιήθηκε το σχέδιο, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσθείσα αν ο πιστωτής δεν αναγγείλει και αυτή την απαίτηση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.

8. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά τη συγκατάθεση πιστωτή που αντιτίθεται στο συμβιβασμό, αφού προηγηθεί ακρόαση αυτού, στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται ομοίως ανακληθείσα.

9. Η υποκατάσταση της συγκατάθεσης του πιστωτή δεν μπορεί να γίνει όταν:

α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται στο βαθμό που ικανοποιούνται οι λοιπές απαιτήσεις ή

β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται είναι βέβαιο ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτή στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση έναρξης της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη.

10. Την απόφαση υποκατάστασης μπορούν να προσβάλουν ο οφειλέτης και ο πιστωτής του οποίου η συγκατάθεση υποκαθίσταται.

11. Οι πιστωτές δεν έχουν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και δαπάνες που υποβάλλονται με βάση το σχέδιο συμβιβασμού.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εκδίδονται υποδείγματα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, καταλόγων και σχεδίων διευθέτησης των οφειλών με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη διευκόλυνση της αξιοποίησής της.

Άρθρο 5. Διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη

1. Αν εκδηλωθούν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου ρύθμισης οφειλών και δεν υποκατασταθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 4, η διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών.

2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή σε σχέση με τον αριθμό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, μπορεί το δικαστήριο να περιοριστεί σε ρύθμιση των οφειλών που υφίσταντο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με την εξόφλησή τους, προβλέποντας περίοδο χάριτος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, και να διατάξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφαση αυτή οποτεδήποτε μετά από αίτηση του οφειλέτη ή και του πιστωτή εφόσον δεν εξυπηρετείται η ρύθμιση.

3. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι κατά την προηγούμενη παράγραφο επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη από την εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε μήνα για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται απευθείας στους πιστωτές του οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του άρθρου 4. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο οφειλέτης ανταποκριθεί στους όρους που έχει θέσει το δικαστήριο, αυτό, με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται και στους πιστωτές κηρύσσει την απαλλαγή του από τα χρέη του, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή μπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σημαντικών προβλημάτων υγείας, εισοδήματος που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων ή και μηδενικών καταβολών, ακόμη κι αν δεν προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο η εξόφληση του ποσοστού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το Δικαστήριο δύναται να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, την εξακολούθηση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

Άρθρο 6. Ορισμός συνδίκου -Προστασία κύριας κατοικίας

1. Ο σύνδικος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63 Πτωχευτικού Κώδικα για τις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή το κρίνει σκόπιμο το δικαστήριο για την παρακολούθηση, εκτέλεση και τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που τίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο για απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Ως σύνδικος μπορεί να ορίζεται και πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του άρθρου 371 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Πιστωτές των οποίων η απαίτηση διασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια, ικανοποιούνται προνομιακά από την πώληση του πράγματος.

3. Ο οφειλέτης μπορεί με το σχέδιο εκκαθάρισης να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης ή εκπλειστηριασμού ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά είκοσι επί τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, μέχρι συνολικό ποσόν που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε επί τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακίνητου, όπως αυτή αποτιμάται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της κατά τα παραπάνω οριζόμενης συνολικής οφειλής συνυπολογίζεται η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε η πίστωση, σε κάθε δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση και ικανοποιούνται κατά τη τάξη εξασφάλισης. Μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 7. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων

1. Ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αμέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον τη μη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και την έκπτωση από τη ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την κήρυξη της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη.

2. Ο οφειλέτης οφείλει να επιτρέπει στους πιστωτές πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη.

Άρθρο 8. Επιτρεπτός χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της ρύθμισης των χρεών ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.
« Τελευταία τροποποίηση: Ιουλίου 20, 2011, 16:09:54 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #1 στις: Νοεμβρίου 03, 2009, 10:05:48 »
Κάποιο λάκο θα έχει η φάβα. Ήδη βλέπω φουσκάλες.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 03, 2009, 10:18:40 από ΣΕΡΑΠΙΣ »
Per aspera ad astra

ΜΥΘΗΡΑ

 • Μηνύματα: 160
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #2 στις: Νοεμβρίου 03, 2009, 15:39:26 »
(όχι ανθρωπια αλλα διαχειριση της κρισης υπο το καθεστως ασφυκτικων πιεσεων)

……….καλα θα ΄ταν  το κρατος να φροντιζει τους πολιτες  του αλλιως ....ας πουμε προστατευοντας τους από την υπερκαταναλωση ... (την αλογιστη καταναλωση σε ειδος και  ποσοτητα )  η οποια εχει τις  4 παρακατω εκδοχες :

-την καταναλωση αχρηστων πραγματων και υπηρεσιων με πολύ υψηλο κοστος και αμφιβολης ποιοτητας
(πχ  φιρμες ρουχων ,παππουτσιων ,καλλυντικων, τηλεφωνικες κλησεις ατελειωτων ωρων συνομιλιας και καθηλωσης διπλα σε ένα ηλεκτρονικο-ακτινοβολο  μεσο ...)

-την καταναλωση  που προκυπτει από την  σπάταλη χρηση διαφορων ζωτικων ,ακριβων πορων  (πχ μεγαλες ποσοτητες νερου ,ηλεκτρικου ρευματος ,καυσιμων ....)

-την καταναλωση ειδων και υπηρεσιων που η παραγωγη τους σχετιζεται με την οικολογικη υποβαθμιση –επιβαρυνση και την κοινωνικη εξαθλιωση ολοκληρων πληθυσμων ..( πχ  προιοντα του πετρελαιου , η ζαχαρη , ο καφες ... )

-την καταναλωση που δεν σταθμιζεται με το πραγματικο εισοδημα των πολιτων
(πχ  το να καταναλωνει κανεις αλογιστα χωρις να σκεφτεται τις εισοδηματικες του απολαβες.........με αποτελεσμα να είναι παντα χρεωμενος )


.....αλλα βεβαια μεσα σε ένα ανισορροπο Συστημα Εξουσιας και από κρατη που πειθηνια το υπηρετουν δεν προκειται ποτε να δουμε τετοια νομοθετηματα ουσιαστικης προστασιας των πολιτων ...απλουστατα γιατι η λογικη (παραλογισμος) της υπερκαταναλωσης υπηρετει θαυμασια ,,,την συνολικη λογικη της οικονομικης εξαρτησης και υποδουλωσης μεσω αυτης εκατομμυριων νοικοκυριων ανα τον κοσμο μια λογικη υψηλης σημασιας για ένα  Συστημα που στηριζεται πανω στην Ανισοκατανομη του Πλουτου......................................

...ας μην εχουμε αυταπατες λοιπον .......τα νομοθετηματα αυτά δεν δειχνουν ανθρωπια Ροσε ,,,αλλα αποτελουν σπασμωδικες κινησεις πολιτικης  διαχειρισης  μιας δυσμενους για το συστημα καταστασης  προκειμενου να εξομαλυνθουν και να εκτονωθουν οι γκρινιες ,οι διαμαρτυριες και οι πιεσεις  φορεων και ατομων που πληττονται από αυτην την κατασταση ..χωρις βεβαιως να επιχειρειται λυση ουσιαστικη του προβληματος,,, μιας και τετοιου ειδους λυση –θεραπεια θα επρεπε να βαλει το μαχαιρι βαθια ,,,σε τετοιο βαθος που κανεις επιφανης πολιτικος και <<γυρολογος-διαχειριστης >> δεν τολμαει  να διανοηθει...................... .........................................................
Βοηθεια μας ο <<Κυριος >>με δαυτους που μπλεξαμε τους <<γυρολογους >> (κροοοααααξξξξ!!!!...)
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 03, 2009, 15:44:28 από ΜΥΘΗΡΑ »

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #3 στις: Νοεμβρίου 03, 2009, 19:55:36 »
Αγαπητή Μύθηρα,

το θέμα της οικονομίας και της γενικότερης φιλοσοφίας διακυβέρνησης μιας χώρας είναι αρκετά πολύπλοκο. Το θέμα μας δεν είναι η πολιτική σκηνή, αλλά η κοινωνική πρόνοια που χρειαζόμαστε έτσι ώστε η χώρα μας να ανασάνει.

Τι κάνει πραγματικά έναν πολιτικό ή ένα πολιτικό σώμα, να απορρίπτει, την λογική να βοηθηθεί ο λαός, και αντί αυτού να στηρίζει το κεφάλαιο, και τι κάνει έναν άλλο πολιτικό ή πολιτικό σώμα να κάνει ακριβώς το αντίθετο?

Το θέμα όμως είναι τι μας συμφέρει περισσότερο, να βρεθεί μία λύση συλλογικού οφέλους, ή να βοηθάμε τους ισχυρούς αλλά δυνάστες να γίνονται ισχυρότεροι εις βάρος των πολλών αδύναμων και αφελών.

Τι κάνει μια Μητέρα τελικά?  Στηρίζει τα παιδιά της, ή εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους?  Αν επιστρέψουμε στον τρόπο λογικής μιας Μητέρας, ίσως θα μπορέσουμε να χτίσουμε και μία Κοινωνία, για την οποία όλοι μας, μπορούμε να είμαστε περήφανοι...

Οι δομές και οι αξίες μέσα από τις οποίες λειτουργεί μία Κοινωνία, είναι όπως ένα σχολείο.  Χρειάζεται να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη αλλά ταυτόχρονα και ελευθερία. Αυτή η ισορροπία ή καλύτερα Αρμονία, χρειάζεται να βρεθεί, έτσι ώστε να παρέχεται το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να μην στερούμαστε την Ελευθερία των Επιλογών μας.

Σίγουρα πολλοί από εμάς, έχουμε ήδη έτοιμες προτάσεις, για το πως η κοινωνία μας, θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα.  Το πως θα λειτουργεί μία κοινωνία δεν είναι υπόθεση μόνο ενός, δύο ή τριών ανθρώπων, αλλά όλων των μελών μιας κοινωνίας.  'Ολοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι, για το που πηγαίνουμε την κοινωνία μας, όλοι μαζί.

Υπάρχει όμως, η δυνατότητα, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας, ή ακόμα και τις δράσεις μας, είτε σε δημόσια φόρουμ, είτε ως σχόλια της διαβούλευσης, είτε ακόμα ως πράξεις στην καθημερινότητά μας.

'Οταν όλοι νιώσουμε την συνυπευθυνότητα, της δημιουργίας μιας καλύτερης και ανθρώπινης κοινωνίας, τότε και οι πιθανότητες υλοποίησής της, θα αυξάνονται δραστικά.  Και ναι, όντως μια μέρα, ίσως καταφέρουμε, να απολαύσουμε, όχι μία Νέα Τάξη Πραγμάτων, αλλά αντίθετα, έναν αλλιώτικο κόσμο, που θα αναγεννηθεί και θα πραγματοποιηθεί ως ένα θαύμα, μέσα από τις ψυχές όλων μας...

Για αυτήν την αυγή εργαζόμαστε, και αυτήν την αυγή αναμένουμε... και αυτή η αυγή χτίζεται καθημερινά, εναρμονίζοντας το 'Ονειρο με την Πραγματικότητα.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 03, 2009, 20:36:35 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #4 στις: Ιανουαρίου 23, 2010, 16:57:51 »
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4556363&ct=3

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010
   
Στη Βουλή κατατίθεται το νομοσχέδιο για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα το ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο.

Κάθε δανειολήπτης θα μπορεί να προσφύγει μόνον μία φορά στο Ειρηνοδικείο, πληρώνοντας τουλάχιστον το 10% των οφειλών σε μηνιαίες δόσεις για τέσσερα χρόνια, ενώ η πλήρης απαλλαγή από τις οφειλές προβλέπεται μόνον για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

Το μέτρο δεν αφορά τους εμπόρους, ούτε μπορεί να συμπεριλάβει διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους προς το Δημόσιο και εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
 
Πρώτο βήμα για τη ρύθμιση είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με μεσολάβηση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, από Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που θα λειτουργεί σε κάθε νομαρχία, από εγκεκριμένες ενώσεις καταναλωτών ή και από δικηγόρους.

Αν δεν βρεθεί λύση, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στο Ειρηνοδικείο, το οποίο επιδιώκει εκ νέου εξωδικαστικό συμβιβασμό με συναίνεση των πιστωτών που καλύπτουν το 51% των απαιτήσεων. Αν και τότε δεν βρεθεί λύση, ξεκινά η δικαστική ρύθμιση.

Τα στεγαστικά δάνεια συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο, αλλά με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τα άλλα δάνεια, καθώς προβλέπεται ότι ως τη συζήτηση της αίτησης ρύθμισης θα εκτοκίζονται με το συμβατικό επιτόκιο και θα εξυπηρετούνται με δόση ενήμερης οφειλής.

Αντίθετα, στα άλλα δάνεια η οφειλή παγώνει και τα διωκτικά μέτρα αναστέλλονται από την κοινοποίηση της αιτήσεως.

Υπό προϋποθέσεις, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία του την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας με ευνοϊκό επιτόκιο για χρονικό διάστημα ως 20 χρόνια την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οφειλέτες με αιφνιδιαστική αδυναμία πληρωμής μπορούν να πετύχουν με δικαστική απόφαση την αναστολή ως δύο χρόνια της εξυπηρέτησης των δανείων τους. Οι εγγυητές δανείων μπορούν επίσης να μπουν στη ρύθμιση, μόνον όμως με αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής του δανείου.

Από την πλευρά των τραπεζών, εκφράζεται η ανησυχία ότι θα παρατηρηθεί κύμα απροθυμίας πληρωμής δόσεων από οφειλέτες δανείων, που σήμερα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με δυσκολία.
« Τελευταία τροποποίηση: Ιανουαρίου 23, 2010, 18:23:52 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #5 στις: Φεβρουαρίου 26, 2010, 22:16:32 »
http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/610-2010-02-25-23-44-50

Γιατί μερικές τράπεζες δεν ρυθμίζουν τις οφειλές …
 
Friday, 26 February 2010 01:42

Κλειστές πόρτες βρίσκουν πολλοί επιχειρηματίες που σπεύδουν αυτή την περίοδο στις τράπεζες, για να υποβάλλουν αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών τους, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που υπερψηφίσθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών.

Σύμφωνα με καταγγελίες που φθάνουν στο αρμόδιο υπουργείο, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε πολλά τραπεζικά καταστήματα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, υπάλληλοι και στελέχη δηλώνουν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες αδυναμία να παραλάβουν τις αιτήσεις τους, με διάφορα προσχήματα.

Δηλαδή, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταφέρνουν καν να εξετασθούν, για να κριθούν σύμφωνα με το νόμο, τα αιτήματά τους! Κοινός παρονομαστής των δικαιολογιών που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι, ότι δήθεν οι τράπεζες δεν έχουν ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου για την εφαρμογή του νόμου και, ως εκ τούτου, αδυνατούν να παραλάβουν αιτήσεις.

Με αυτό τον τρόπο, αρκετοί ενδιαφερόμενοι αποθαρρύνονται να συνεχίσουν την προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με το νόμο, ενώ αρκετοί πείθονται από τις υπεκφυγές των τραπεζικών στελεχών και διαμορφώνουν την άποψη, ότι το υπουργείο Οικονομίας δεν έχει, δήθεν, μεριμνήσει για την εφαρμογή του νόμου.

Στο μεταξύ, εξαντλείται όμως ο περιορισμένος χρόνος, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 15 Απριλίου και, αν συνεχισθεί η σημερινή κατάσταση, αρκετοί από τους ενδιαφερόμενους, που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων, είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καταφέρει ως τότε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πολύ διαφορετική από τους ισχυρισμούς που προβάλλονται, για να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους οι αιτήσεις τους. Οι τράπεζες έχουν πλήρη ενημέρωση για τις προβλέψεις του νόμου από το υπουργείο και δεν απαιτείται, βεβαίως, ειδική εγκύκλιος για να γίνουν κατανοητές οι διατάξεις –άλλωστε, οι τράπεζες διαθέτουν επαρκέστατα και καλοπληρωμένα επιτελεία νομικών συμβούλων.

Εξάλλου, ήδη έχει συγκροτηθεί και κοινή επιτροπή εκπροσώπων του υπουργείου και στελεχών όλων των τραπεζών που μετέχουν στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει, συνεπώς, η παραμικρή δικαιολογία για να αρνούνται τα στελέχη των τραπεζικών καταστημάτων να παραλαμβάνουν αιτήσεις ρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΟΙΑΝ ήδη έχει προειδοποιήσει τράπεζες να σταματήσουν τις παρελκυστικές πρακτικές, ενώ ο νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τις τράπεζες που δεν συμμορφώνονται, τα οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι αποφασισμένη να επιβάλει, παρότι θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθεί μια νέα μετωπική αντιπαράθεση με τις τράπεζες…
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 04, 2010, 19:56:49 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #6 στις: Μαρτίου 11, 2010, 11:06:14 »
ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥΣ...

Και ως απλός ΕΛΛΗΝΑΣ πολίτης, απορώ, αν και χάρηκα τόσο πολύ ΑΡΧΙΚΑ, για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να βοηθήσει τους ΑΣΘΕΝΕΙΣ (?) ή σε αδυναμία συμπολίτες μας, (στην πραγματικότητα Θύματα) που βρέθηκαν κάτω από τα νύχια των Τραπεζών, να ρημάζουν τις περιουσίες τους, όπως ακριβώς απειλούν και στις μέρες μας το Ελληνικό Δημόσιο, ως ένας ακόμη χρεοκοπημένος πελάτης τους…

Απορώ... λοιπόν...

το Νομοσχέδιο Ρύθμισης των Υπερχρεωμένων Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών πρόκειται για ΑΦΕΛΕΙΑ ή απλά για ΣΥΓΚΑΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του www.eixe.gr το παραπάνω Νομοσχέδιο, είναι από άχρηστο μέχρι επιζήμιο... για τον κάθε εξαπατημένο 'Ελληνα πολίτη, διότι νομιμοποιεί τις παρανομίες των Τραπεζών με την συγκατάθεση των θυμάτων τους, που βρίσκονται σε άγνοια...

Κατά κανόνα, οι Τραπεζικές συμβάσεις είναι άκυρες, και κάθε 'Ελληνας πολίτης που εξαπατήθηκε δικαιούται να ανακόψει άμεσα την διαδικασία πληρωμής προς τις Τράπεζες, ως άμυνα καταπάτησης των δικαιωμάτων του, και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του για αποζημιώσεις.

Το EIXE, έχει προχωρήσει σε ομαδικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων των θυμάτων του διεφθαρμένου και άκρως επικίνδυνου Καρτέλ των Τραπεζών (6,000,000 ευρώ για κάθε πιστωτικό προϊόν).

Η απάτη των Τραπεζών, πρέπει να σταματήσει άμεσα διότι αποτελεί και ατομικό αλλά και Δημόσιο κίνδυνο ΑΦΑΝΙΣΗΣ του Ελληνικού Κράτους.

Η ΑΓΝΟΙΑ ΟΝΤΩΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ…

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ...
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 12, 2010, 13:59:24 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #7 στις: Μαρτίου 17, 2010, 19:46:27 »
http://online-pressblog.blogspot.com/2010/02/blog-post_2476.html

[...]
Το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση. Από τότε, αντί για άμεση ουσιαστική λύση, ένα «φάντασμα» πλανιέται πάνω από τους δανειολήπτες: Το σχέδιο νόμου για ρύθμιση των χρεών τους!

Δέκα τουλάχιστον φορές μέσα σε δυο μήνες το σχέδιο νόμου «κατατίθεται αύριο», «την προσεχή βδομάδα», τον «άλλο μήνα» προς... ψήφιση. Σ' όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συρρικνώνει, προς όφελος των τραπεζών, τις αρχικές εξαγγελίες της...

Μόλις στις 19/10/09 κάποιοι - γνωρίζοντες - (  ;  ) πληροφορούν για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών. Για ένα τρίμηνο και πάνω το φάντασμα εξακολουθεί να... υπερίπταται.

Ο επόμενος μήνας - Νοέμβρης 2009 - θα διανθιστεί με τις «διαφωνίες» της υπουργού κ. Κατσέλη και των τραπεζιτών. Οι τελευταίοι πιέζουν να εξαιρεθούν από τις ρυθμίσεις τα στεγαστικά δάνεια (που υπάρχουν υποθήκες) και η ρύθμιση να γίνει όχι με το 10% αλλά με το 20% των συνολικών χρεών. Τέλος, με καθορισμό των εγγυητών δανείων ως... συνυπεύθυνων! Στις 10 του επόμενου μήνα, Δεκέμβρη, οι πιέσεις των τραπεζών φαίνεται να καρποφορούν!

Ενα μήνα αργότερα, νέα πολύωρη συνάντηση υπουργού - τραπεζιτών, για να «διαρρεύσει» - στις 11/1/10 - ότι «ενήμερες οφειλές δεν υπάγονται στη ρύθμιση», ότι «το ποσοστό ρύθμισης δε θα 'ναι σταθερά 10% αλλά θα προσδιορίζεται με... δικαστική απόφαση!

Στις 13/1/2010 οι τράπεζες έχουν πια αποκομίσει νέα οφέλη. Το σχέδιο νόμου αλλάζει πάλι προς το χειρότερο για τους δανειολήπτες, που, εκτός των άλλων, επιχειρεί να εξευτελίσει κοινωνικά!

Ταυτόχρονα, εξαγγέλλεται πάλι μια νέα «φανταστική» κατάθεση του σχεδίου νόμου... Στις 20/1/2010 περιχαρείς οι τράπεζες διοχετεύουν «στον Τύπο» ότι «θα 'ναι τέτοιες οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ώστε λίγοι θα τολμήσουν να περιληφθούν σ' αυτές»!!

Ξανά, στις 30/1 η κρατική τηλεόραση... «καταθέτει» το σχέδιο νόμου! Ακολουθεί άμεσα σύσκεψη πρωθυπουργού - τώρα - και τραπεζιτών ενώ η «Καθημερινή» της 31/1 λοιδορεί με άρθρο συντάκτη της τις... φαντασιώσεις της κυρίας Κατσέλη!

Ο απλός πολίτης διερωτάται: Τι θα γίνει επιτέλους με το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά; Πώς θα λυθεί το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα μέσω της... Δικαιοσύνης; Οταν μια μικροδιαφορά απαιτεί για εκδίκαση μήνες και χρόνια; Πώς θα διεκπεραιωθούν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις; Και τι θα γίνεται ως την κατάληξή τους με τα πανωτόκια των τραπεζών;

Συμπέρασμα

Το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πάει από το κακό στο χειρότερο. Επί μήνες τώρα ψαλιδίζεται σε βάρος των δανειοληπτών προς όφελος των τραπεζών.

Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει λύση πραγματικής ανακούφισης των δανειοληπτών και όχι λύση υπέρ των τραπεζών.

Πέρα από τις όποιες τελικές ρυθμίσεις, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει την προσήλωσή της στις ληστρικές επιδιώξεις των τραπεζιτών και των μεγαλομετόχων. Οι Ελληνες πολίτες ας βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα...

(Κώστας Μαραγκουδάκης - Ριζοσπάστης)
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 17, 2010, 19:50:58 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #8 στις: Μαρτίου 22, 2010, 14:19:05 »
Μας ενημέρωσαν πως η κα. Κατσέλη δέχτηκε σφοδρές πιέσεις από τους Τραπεζίτες να αλλάξει την αρχική της κατάθεση του νομοσχεδίου για την Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και καταναλωτών, και ενώ ή ίδια ζήτησε ο διακανονισμός να γίνεται με νέες συμβάσεις που δεν θα περιέχουν παράνομους και καταχρηστικούς όρους, δυστυχώς δεν την αφήσανε.

'Ετσι λοιπόν η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κατά της Ληστρικής Συμπεριφοράς των Τραπεζών είναι πλέον στα χέρια του Ελληνικού Λαού.

Είναι μύθος πως αν Εθνικοποιηθούν οι Τράπεζες στα χέρια του Ελληνικού λαού, η Οικονομία της Ελλάδος θα κινδυνέψει.  Απεναντίας έτσι θα σωθούν και το Τραπεζικό σύστημα και ο Ελληνικός λαός, και θα λειτουργήσουν σε μία νέα παραγωγική και υγιή βάση...

Αυτοί που δεν θα σωθούν, και θα καταδικαστούν έτσι και αλλιώς είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι Μεγαλομέτοχοι που λάμβαναν τόσα χρόνια μερίσματα ως προϊόντα εγκλήματος. 'Ολοι αυτοί που κυκλοφορούν με πανάκριβα αυτοκίνητα, και κάνουν πάρτι με τα λάφυρα από τις ληστείες αθώων πολιτών, που τους καταντάν άνεργους, άστεγους και να τρων από τα σκουπίδια...

'Ηρθε η ώρα της Νέμεσης.

Οι Τράπεζες, είναι καταδικασμένες να κλείσουν, ή να εθνικοποιηθούν...

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΟΣΑ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 22, 2010, 14:28:32 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #9 στις: Μαρτίου 22, 2010, 14:45:54 »
http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=17045&pid=11&CategoryID=11

Τράπεζα επιστρέφει χρήματα σε καταναλωτή

ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΠΑΡΤΖΩΚΗ 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Την επιστροφή χρηματικού ποσού σε Λαρισαίο πολίτη που παρανόμως παρακράτησε ως προμήθεια για κατάθεση λογαριασμού τρίτου υποχρεώθηκε ελληνική τράπεζα. Η δικαίωση του πολίτη που έρχεται μετά από καταγγελία που είχε υποβάλλει από το 2008 ο νυν πρόεδρος της Πανελλήνιας Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών κ. Γεώργιος Μπαρτζώκης, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει το δικαίωμα σε κάθε Λαρισαίο να απαιτεί να μην πληρώνει το ποσό που του ζητά η τράπεζα σε συγκεκριμένη συναλλαγή.

Να σημειώσουμε πως η είσπραξη προμήθειας και εξόδων που χρεώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις καθημερινές συναλλαγές τους με τους καταναλωτές έχει κριθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (2123/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου) καταχρηστική.

Το σημαντικό όμως είναι πως, σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκη, με βάση τη νομολογία που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη Λάρισα δικαιούται και αξίωση αποκατάστασης της ηθικής βλάβης που υπέστη και συγκεκριμένα γιατί:

«Με την παράνομη συμπεριφορά της η Τράπεζα προκάλεσε στον καταθέτη υπαίτια σημαντική ηθική βλάβη. Παραβίασε την υπουργική απόφαση, την Ζ1 από 24-6-2008 του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια για την συναλλακτική συμπεριφορά των προμηθευτών – τραπεζών, σύμφωνα με τη 969/1991 ΠΔΤΕ που απαγορεύει την είσπραξη προμήθειας και κατέφυγε στην σκόπιμη διατύπωση και χρήση αδιαφανούς και καταχρηστικού όρου στη χορήγηση των δανείων, με σκοπό να τον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να εισπράξει με συγκεκαλυμμένο τρόπο ποσά τα οποία δεν δικαιούνταν, προκαλώντας σ’ αυτόν ζημία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η τράπεζα προσέβαλε την προσωπικότητα του και παραβίασε το καθήκον της να μη ζημιώνει άλλον υπαίτια. Έτσι προκάλεσε στον καταθέτη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας έχει , με βάση τις διατάξεις των άρθρων 59,932 ΑΚ, νόμιμη αξίωση να καταβληθεί ως χρηματική ικανοποίηση ένα συγκεκριμένο εύλογο και δίκαιο ποσό, λαμβανομένων υπόψη της εκμετάλλευσης που υπέστη.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Να σημειώσουμε πως 14 συνολικά όροι που εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τις συναλλακτικές πρακτικές τους με τους καταναλωτές έχουν κριθεί με δικαστικές αποφάσεις παράνομοι και καταχρηστικοί. Οι όροι, συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής :

1. Αναδρομική επιβάρυνση τόκων σε χρήση πιστωτικής κάρτας με χρέωση από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής και όχι από ημερομηνία εξόφλησης
2. Κλιμακωτή χρέωση από 3-20 ευρώ σε ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα
3. Υπέρογκη χρέωση για εξέταση αιτήματος δανειοδότησης
4. Χρέωση 1,40 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου
5. Προμήθεια ή έξοδα 50 ευρώ για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών για μεταφορά χρέους σε άλλη τράπεζα
6. Χρέωση τόκων εφ όλου του κατατεθειμένου σε δεσμευμένο λογαριασμό ποσού σε περίπτωση σταδιακής εκταμίευσης του στεγαστικού δανείου
7. Επιβολή εξόδων κίνησης σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τρεχούμενους 0,80 ευρώ ανά κίνηση μετά την τέταρτη κίνηση μηνιαίως
8. Έξοδα αδράνειας λογαριασμών
9. Δυνατότητα μονομερούς διαμόρφωσης επιτοκίων καταθέσεων
10. Έξοδα τήρησης και παρακολούθησης λογαριασμών κατώτερων ενός μέσου μηνιαίου πλαφόν που καθορίζει η τράπεζα
11. Δυνατότητα της τράπεζας, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, να προχωρά σε μεγαλύτερη αναπροσαρμογή και αύξηση του κυμαινόμενου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες από εκείνη που χορηγεί, αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
12. Μειωμένη ευθύνη της τράπεζας για παράνομη χρήση του βιβλιαρίου κατάθεσης
13. Μονομερής μεταβολή επιβαρύνσεων στις πιστωτικές κάρτες και στις καταθέσεις
14. Μονομερής καθορισμός των ημερών δέσμευσης, διαθεσιμότητας και μετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ «ΠΕΝΑΛΤΙ»

Στο μεταξύ ψαλίδι στα... ψιλά γράμματα των τραπεζικών συμβάσεων που επιβαρύνουν με κρυφές χρεώσεις τους καταναλωτές φιλοδοξεί να βάλει η υπουργός Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη με νομοσχέδιο στη Βουλή.   Το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές θα προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση ή μείωση της ποινής προεξόφλησης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, θέσπιση ενιαίου επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες για την ανάληψη μετρητών και τις αγορές, ισόποση μεταβολή των επιτοκίων των δανείων σε σχέση με τις μεταβολές του euribor και κατάργηση των εξόδων στεγαστικών δανείων.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:
- Κατάργηση της ποινής πρόωρης εξόφλησης των δανείων. Στη μεν καταναλωτική πίστη το θέμα ρυθμίζεται από την κοινοτική οδηγία 2008/48/ΕΚ που στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Στη δε στεγαστική πίστη οι τράπεζες εξακολουθούν να επιβάλλουν την ποινή στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι εάν το επιτόκιο της τράπεζας αυξήθηκε σε σχέση με την περίοδο σύναψης του δανείου ή παρέμεινε το ίδιο, θα απαγορεύεται η ποινή πρόωρης εξόφλησης. Εάν αντιθέτως το επιτόκιο έχει μειωθεί, τότε θα προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, αλλά μικρότερης σε σχέση με σήμερα. Θα απαιτούνται οι τόκοι 3-4 μηνών και όχι 6.

- Θέσπιση ενιαίου επιτοκίου για την ανάληψη μετρητών και τις αγορές με πιστωτική κάρτα. Σήμερα το επιτόκιο για την ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα είναι έως και 3,35% υψηλότερο από το επιτόκιο για αγορές.
- Κατάργηση της επιβολής του τόκου υπερημερίας στις πιστωτικές κάρτες από την επομένη της συναλλαγής. Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς το όφελος των τραπεζών από τους δύο αυτούς τύπους χρεώσεων ανέρχεται ετησίως σε 240 εκατ. ευρώ.
- Κατάργηση των εξόδων των στεγαστικών δανείων και διατήρηση μόνο αυτών που αφορούν τρίτους (έξοδα δικηγόρου, μηχανικού κ.λπ.).
- Δυνατότητα αποζημίωσης των καταναλωτών απευθείας εφόσον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών που έχουν κερδίσει ενώσεις καταναλωτών. Μέχρι σήμερα οι συλλογικές αγωγές έχουν ως αποτέλεσμα την παύση της παράνομης συμπεριφοράς και ο μεμονωμένος καταναλωτής θα πρέπει να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τα χρήματά του.
- Θέσπιση ελάχιστης χρηματικής ικανοποίησης η οποία θα διεκδικείται από καταναλωτές μέσω της δικαστικής οδού. Η ρύθμιση αυτή αφορά μικρά ποσά. Για παράδειγμα εάν ο καταναλωτής έχει ζημιωθεί λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς των τραπεζών με το ποσό των 100 ευρώ θα μπορεί να διεκδικήσει 500 ευρώ.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή τον επόμενο μήνα καθώς επίκειται σύντομα η υποβολή του σχεδίου νόμου που αφορά τη χρύθμιση των χρεών των νοικοκυριών.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 22, 2010, 14:50:21 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #10 στις: Μαρτίου 22, 2010, 14:55:44 »
http://www.apogevmatini.gr/?p=52801

Νομοσχέδιο για τους καταχρηστικούς όρους των τραπεζών ετοιμάζει η κυβέρνηση
Το άρθρο έχει συνταχθεί την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, 2009

Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη προανήγγειλε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν κατατεθεί τρία νομοσχέδια για την προστασία των δανειοληπτών.

Τα δύο πρώτα, που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τη ρευστότητα στην αγορά, θα ψηφιστούν έως τις γιορτές, ενώ το τρίτο, που στοχεύει στις αδιαφανείς χρεώσεις και τους καταχρηστικούς όρους των τραπεζών, τις πρώτες ημέρες του 2010.

Παράλληλα, η υπουργός μιλώντας στο Συνέδριο Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μουσικής, με θέμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση και Προοπτικές», ανέφερε πως η διατήρηση του ενδιαφέροντος της ελληνικής επιχειρηματικότητας για επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να ενισχυθεί τόσο μέσω ιδιωτικών όσο και δημόσιων επενδύσεων. Πρόσθεσε ακόμη ότι με την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων που εντοπίζονται σήμερα.

Στον τομέα των επενδύσεων η χώρα μας κατέχει σημαντική θέση στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Το συνολικό, ελληνικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί (1996-2008) ξεπερνά τα 16,288 δισ. €. Συνυπολογίζοντας και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων μέσω των θυγατρικών τους σε τρίτες χώρες, όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία κ.ά., το πραγματικό μέγεθος των συνολικών ελληνικών επενδύσεων είναι σαφώς μεγαλύτερο. Το 2008 η χώρα μας εκτιμάται ότι κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αλβανία, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία, την τρίτη θέση στη Ρουμανία και την τέταρτη στη Βουλγαρία. Η αξία των ελληνικών επενδύσεων στις χώρες των Βαλκανίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11,888 δισ. €. Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών η Ελλάδα κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών τα έτη 2006 και 2007. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και την ενστικτώδη τάση φυγής που επέδειξαν πολλές ξένες εταιρείες, οι ελληνικές παρέμειναν στις χώρες υποδοχής, στηρίζοντας την εγχώρια οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραμάτισαν και οι ελληνικές τράπεζες.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαρτίου 22, 2010, 15:03:48 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών
« Απάντηση #11 στις: Μαρτίου 22, 2010, 15:02:32 »
http://enosikatanaloton.blogspot.com/2010/01/blog-post_29.html

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010
Νόρα Κατσέλη:Πρωτοβουλίες για διαφάνεια και καλύτερη προστασία του Καταναλωτή

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων συμμετείχε στο 5 ο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς δια
της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη, όπου συμμετείχαν εκτός τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α και η Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Λούκα Κατσέλη,ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ.Δημήτρης Σπυράκος,Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ.Στέφανος Κομνηνός ο Συνήγορος του Καταναλωτή , καθώς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Κυριτσάκης.

Από το από το βήμα του 5ου Εθνικού Συμβουλίου η Υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη ανακοίνωσε μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για την εποπτεία της ασφαλιστικής και της τραπεζικής αγοράς, αλλά και για την καταπολέμηση" των καρτέλ"και τόνισε ότι δεν θα υπάρξει το επιθυμό αναπτυξιακό αποτέλεσμα αν η αγορά λειτουργεί χωρίς στρεβλώσεις. Η υπουργός αναφερόμενη στις προτεραιότητες του υπουργείου για την προστασία του καταναλωτή ανακοίνωσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους θα δοθεί σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το οποίο θα προβλέπει την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών που εποπτεύουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις τράπεζεςΕξάλλου η καταπολέμηση των καρτέλ θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής υπηρεσίας που θα λειτουργήσει εντός της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και θα συνδεθεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για καλύτερη διερεύνηση των μηχανισμών κοστολόγησης.

Στο σημείο αυτό μάλιστα υπογράμμισε ότι η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών θα καταστήσει τους καταναλωτές ρυθμιστές της αγοράς, ενώ τα στοιχεία του θα αποτελέσουν πηγή πληροφοριών διαχρονικά για τις υπηρεσίες του υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού με στόχο τον εντοπισμό εναρμονισμένων πρακτικών ή άλλων πρακτικών που λειτουργούν σε βάρος της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας της αγοράς. Επίσης η κ. Κατσέλη υπενθύμισε ότι προωθείται και η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο θα έρθει για διαβούλευση τους προσεχείς μήνες.

Αναφερόμενη στον νόμο για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων σημείωσε ότι έχει δημοσιευθεί ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να φροντίσουν να προβούν στην ρύθμιση των οφειλών τους στις τράπεζες έως τις 14 Απριλίου για τη ρύθμιση των χρεών τους, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο οποίο θα κληθούμε οι Ενώσεις Καταναλωτών να παίξουμε μεσολαβητικό ρόλο στο πρώτο στάδιο της Ρύθμισης

Ακόμα, η υπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και εκεί θα συμπεριληφθεί και ρύθμιση για την ανέξοδη διαδικασία αποζημίωσης καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές εμπόρων.

Επίσης αναφέρθηκε στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών που θα καταστήσει του πολίτες ρυθμιστές της Αγοράς, θα υπάρξει διαφάνεια και ορθή λειτουργία της αγοράς .

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ.Δημήτρης Σπυράκος στην τοποθέτηση του κάλεσε τις Καταναλωτικές Ενώσεις να παίξουν τον ρόλο που τους έχει εμπιστευθεί η Κοινωνία και παράλληλα να συνδράμουν την Γενική Γραμματεία στο έργο της που είναι η Ενημέρωση και η δημιουργία μοντέλου συνειδητοποιημένου καταναλωτή με εφόδια την γνώση.Δήλωσε στήριξη και ευχαρίστησε τις Καταναλωτικές Ενώσεις για το έργο τους και τις θεώρησε ένα σημαντικό εργαλείο στην αγορά.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ.Στέφανος Κομνηνός αναφέρθηκε στην ωφελιμότητα του οργάνου του Παρατηρητηρίου στον Καταναλωτή, την προσφορά ενημέρωσης σε τις τιμές βασικών προϊόντων, και την ενδυνάμωση του με μεγαλύτερο αριθμών προϊόντων.

Τέλος ακούστηκαν ερωτήσεις των συνέδρων για το παρ εμπόριο και παραοικονομία, για την εξεύρεση λύσης ώστε τα παραγωγικά προϊόντα να φθάνουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 05, 2011, 05:21:17 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/