Αποστολέας Θέμα: Φ Α Ρ Ι Σ Α Ι Σ Μ Ο Σ ... ΤΟ ...ΜΙΣΟ...ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ....ΕΝΟΣ...ΠΛΑΝΗΤΗ...  (Αναγνώστηκε 2342 φορές)

suida

  • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
  • ***
  • Μηνύματα: 550
  • Karma: 0
    • Προφίλ

        --ΝΑΙ....ΤΕΛΙΚΑ,   ΜΟΥ   ΦΑΙΝΕΤΑΙ....ΠΩΣ   ΕΧΕΙΣ   Δ Ι Κ Ι Ο ...ΝΑΙ   ΕΤΣΙ   ΕΙΝΑΙ....ΕΧΕΙΣ....Δ Ι Κ Ι Ο ....

                              Αυτα.....ηταν   τα   λογια....του   ΑΝΘΡΩΠΟΥ...που   με   ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ... ειχε   ΕΠΙΛΕΞΕΙ....

                       α ν α μ ε σ α ....απο    Α Ν Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ο Υ Σ     Ε Ξ Ε Υ Τ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Υ Σ ....ΤΟΝ    Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο ...

                                                             ΤΗ        Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α .....


             Θ Ε Ε     ΜΟΥ.....!!    ΜΕ   ΤΙ   ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ.....ΜΕ  ΤΙ   Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α ....ΜΕ   ΤΙ   ΕΚΛΕΠΤΙΣΜΕΝΗ    ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ...

                                                                     Π Λ Η Ρ Ω Ν Ε ......!!!


                            ΑΥΤΟ.....ΤΟ   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν ....Π Ο Λ Υ    Κ Α Λ Α ....Μ Ο Ν Ο     ΟΣΟΙ.....Ε Φ Τ Α Σ Α Ν ....

                                       Ε Ω Σ .....ΤΟ    Δ Ι Π Λ Ο     Κ Α Τ Ω Φ Λ Ι .....ΤΗΣ    Α Θ Λ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ....

                                 Ο,ΤΙ      Α Υ Τ Ο Ι .....ΝΑΙ   Α Υ Τ Ο Ι .....Ε Ι Χ Α Ν      Ε  Π  Ι  Λ  Ε  Γ  Ε  Ι  ....

                                                           Γ Ι Α   ΝΑ    Γ  Ι  Ν  Ο  Υ  Ν  ....

                              Α  Π  Ο  Δ  Ε Κ  Τ  Ε  Σ        ΤΗΣ    Μ  Ε  Γ  Α  Λ  Υ  Τ  Ε  Ρ  Η  Σ      Χ  Α  Ρ  Η  Σ  ....

                          ΠΟΥ    Σ  Υ  Μ  Β  Α  Ι  Ν  Ε  Ι       ΣΤΟΝ    Κ  Ο  Σ  Μ  Ο  .......ΜΕΤΑ   ΤΗΝ    Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η     ΤΟΥ....

                                                  ΤΗΣ     Σ  Ω  Τ  Η  Ρ  Ι  Α Σ  .....   ΤΗΣ    Θ  Ε  Ι  Α  Σ      Χ  Α  Ρ  Η  Σ  ......

                                            της    κ ο ι ν ω ν ι α ς ......με   το     Θ Ε Ι Ο ......            ΤΟΥ   ε λ ε γ α .....λοιπον,   για   τους   Φ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ο Υ Σ ...   και   Α Υ Τ Ο Σ ...με    ΠΡΟΣΟΧΗ ....α κ ο υ γ ε ....


                    ---οι   φ α ρ ι σ α ι ο ι ....ε ι ν α ι    αυστηρα    προσκολλημενοι...  στους    γ ρ α πτ ο υ ς .....και   α γ ρ α φ ο υ ς ...

                              ν ο μ ο υ ς .....     Τους    τηρουν...  με   σ χ ο λ α σ τ ι κ η     ε π ι μ ε λ ε ι α ...    εχοντας   την.....

                          ε ν τ υ π ω σ η ....ο,τι    η    α υ σ τ η ρ ο τ η τ α     της    τ η ρ η σ η ς    των    π ρ ο α γ ε ι ....την    ΥΠΑΡΞΗ   ΤΟΥΣ.


                    Μου    ε δ ε ι ν α ν .....ομως    την   Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Η ...ο,τι    τους    δ ι ε φ ε υ γ ε ....το   ο υ σ ι α σ τ ι κ ο ...

                            π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν ο    τους.....      Θ ε ω ρ ο υ σ α ν ....ειπα....  ο,τι   ΕΥΣΕΒΕΙΑ.... ειναι    οι   φανταχτερες...

                       ε κ δ η λ ω σ ε ι ς .....η    ε γ ω ι κ η     σ κ ε ψ η ....ως    δ ι α κ ρ ι σ η .....ο    τ ι τ λ ο ς    μεσα   στην  ...

                             σ υ λ λ ο γ ι κ ο τ η τ α.....  η    δ ι α κ ρ ι τ η     ε λ ε η μ ο σ υ ν η .....η   δ η θ ε ν    τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ υ ν η ..

                     η   ε σ κ ε μ μ ε ν η     σ υ ν τ ρ ι β η .... οταν   καποιοι    δ ι α φ ω ν ο υ σ α ν ....και   η   π ρ ο σ π ο ι η τ η ....

                             ε π ι φ υ λ α ξ η .....των    δ η θ ε ν    μ υ σ τ ι κ ω ν ....


                      του   ειπα....ο,τι    ειναι   Υ Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Σ .... Κ Ο Μ Π Ο Ρ Ρ Η Μ Ο Ν Ε Σ .....και   Μ Ω Ρ Ο Φ Ι Λ Ο Δ Ο Ξ Ο Ι ...

                             ο,τι....     ΔΕΝ    Ε Χ Ο Υ Ν .....Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α     Σ Χ Ε Σ Η .....ΜΕ   ΤΟΝ    Α Γ Ι Ο     Χ Ω Ρ Ο ....

                                                       και   ο,τι....  ειχαν    τ α υ τ ι σ ε ι ....την    ρ η τ ο ρ ε ι α ....του   π ο ν η ρ ο υ ...

                                            με    την   σ υ ν ε ι δ η σ η     τους.....


                 Ο    κ ο σ μ ο ς ....τους    προτιμουσε....  επειδη,   ησαν   μορφωμενοι....και   χ α μ ο γ ε λ α σ τ ο ι .....

                                                       και    ας    ε λ ε γ α ν ......Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α ....ΠΟΥ    Π Ι Σ Τ Ε Υ Α Ν ....

                                          ΩΣ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ....---


                     ΑΥΤΟΥΣ......ΛΟΙΠΟΝ    ΤΟΥΣ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ.....ΣΤΗΝ    Κ Ρ Ι Σ Η    ΤΟΥΣ....  ΤΗΝ   Ο Ρ Θ Η    Ω Ρ Α .....