: ...  ( 4879 )

  • ******
  • : 1.716
  • Karma: 0
...
« : 06, 2008, 10:49:34 »
  

 

     v o v vo,

vov , v o v vvv vv, vv vo o v v vv v v v v vv ovv o , ov v ov o,

vvov ov v v o o o,

vvov , v v ov v v o vo, o o o vo, o ov o o v vo o o v , o v vov v oov v oo vo o v ov o o o oovo, ovv o o ,

vov o v vvv vv v o v oov ov o v v v o vo,

vov o oo ov vv o o ovv voo o ooo v o v o v o v o vvov o v vo,

vov o:


Ao 1

1. o o o ov o o. v o oov o o o ov v oovo, ovv o v o.

2. v ov o oo o, o o o oov v ov ov oo o o o o, v v ov o oov v oovo v oo v o oo ovo o vo o. v o v v o.

3. v o vo , vovv v v oo ov v v o v o v v vo o ov ov, ov v o v ovov v oo o o v v v o v ov o v o v vvv vv.


Ao 2

1. v o v vo vvov v o v ov v v o o ov v o ov oo o o vvov o v vo, , , o, vo, , o, ov v ov, v ovv o, o, vv .

2. v o v vo vvov v o v oov oo, v v o o vo vo, o ov v vooo o , v v oo v v o vvov o v vo, o o v ov o.

3. v o v vo vvov v o:

) v v oo, o ooo o o vvov o v vo ov, o o o, v o vov v o

) v v , o, voo ooo v voo o o, ov o oovo v oov v o

) v v v , , o v o.


Ao 3

v o v vo vvov v o v ov o vv vv v v v ov ov v o vov o v vo.


Ao 4

1. o o vvo o ooo v o vo vv o , v o v vo oov v ov, o o o o ov, o vov v ov o oov o v vo, v o v v o o o o o v o v vov o o , o , o vo, , o v ovv o.

2. oov v v v 6, 7, 8 (. 1 2), 11, 15, 16 18.

3. v o v vo, o vov o o , oov, o o vo o vo vvv vv, v vooov v oo ov v, o ov v . voo v ov o o, v ov v oo .


5

1. o vo o v o v v o v v oooo v o, o v oo v o v o v o v v v v o vv o vo oo o o o oov o v.

2. v o oooo o o vo o v vvv ov oooo vo o o v vo o vv, v, vovv v, o v vo v vv o vv o .


Ao 6

1. o v v ov vo. o v o o vo. vvv v o v .

2. o v ov v ov o vo, vo v o v vo o o , v v o voo o o , oo v v v v o vo vo o v o o voov. ov v o v vo v o o o.

3. Ov o o voov, v ovo o o v o v vv vo o o v vo v v 'oovo o ooo o o v v v v o o voov.

4. ooo o o vo o v o o o ov. o v o v, o ov o vo.

5. v ov v o v v o v v ov o o.

6. o vo o v o v v vvo ovo v v o v ov v vo o o v vo.


Ao 7

v v o v o ov , v . , o oo oo, v o, ov .


Ao 8

1. v v o. o o oo o o oov.

2. v v o.

3.) v v v v o

) o o () v o v v v o, o ov oov v ov vov v , v ov vv v o o o

) o oo o, o o "v o " v v:

. oo , o v v o o (), oo ov v o, ov o o

. oo o , o vvov o v v, ooo v o o o vo o v v

. oo o v o o ov v ov

v. oo o o o v vv ov o o.


Ao 9

1. oo v v o oo o. v v o . v v v o, vo v o o o vo.

2. ooo v, oo, o, o o vv ooo o vvov o.

3. o o v ov o v o vo o vov oooݭv o vo v o, v oo ov v o. o v ov v v o ov vv, o o o v o v o , oooo o o , vov, v .

4. ooo o v o vov o, ovo v o vo o v v o o v v vo.
5. o, vo , o.


Ao 10

1. o o o v v vo vv o.

2. ) oovo, , ov o o v o v, o o ov

) vo oovo ov o vo, o v o voo vv.

3. o ov o v ovv, o o oo v ovv vv o. vo ov o vo vov v vo o v vo o .


Ao 11

v v o v o v o.


Ao 12

1. ooo v o o v o v o o o o o o o.

2. v v o v ooo , voݭv o.

3. v vv v v oo, v v ov o o vo o ooo v o v o v , , , v v v v v v v v v, vo o vvov o v vo.

4. v v o o o o.


Ao 13

o o v o o v vo o o v vo v o v vo o v o vo. o v v v o o o voov o v v v o v , v ooov v , v o o o , v o o v ov o vo.


Ao 14

1. o v o vov v v. o o o v o, vo o o, o vo, o ooo o o o o ov oo vvov o, v ov o . ݭvv v v o v o o voo o , v o v v v, v o ovv v o v v o o o o o v oo v o o ovo , v vv , o v v o ovo ov. o, ooo , o ov o, ooo, v o ov v vv o vo v o o v ov v o vv.

2. o o o ov v o o vo o o v o vo.

3. o o o ov o, , o oov :

) v oo, o voo v, o vo o, o o o vvov o

) v vo o v oo o v ovv o o o o

) v o

) v v ov o oo o o vo o o. v v voo, v v o o v o voo o o ov v, o oovo v v v o o, v v v oovo v v ov

) v v v v v o v v o v v v o o o o ov o o

) v v vo , v v v v o oo o oo

) v v v v vvov o o o v ooo v vo o.

4. ov o o o vo vo o v v v o o ovo vo v o o ov o o v o.

5. o o v voo , vo o v vo o, v o vo.

6. v o ov vo o v o o v vo ov ov o ov v v, o o o ooo ov , ov, v o vo, v o v o o, ooo v , o o vo oo.

7. v v o v o ooo o o v o o v ov ovo .


o 15

1. v v o oo v v ov o o v o o. , v ov vv o ov ov o ovo o. v o o vo o v o ov, o v.

2. o o v o v o v oooo oo v v o oo, o vo o, v v v o o o vvov v ovv.


o 16

o ooo o vv vo o o.


o 17

1. v v vo vo o , oov, o o o, o vo oo o.

2. o o o vo vv ov vov oov.


o 18

1. o v , v . o v v v v o v v o o o, v v v v o o, o ovo o, , v o, .

2. v v v o oo v o v o v v o o o o.

3. v ov v o v vo o oo o o vo v o v o , v v v v v v.

4. v o v vo vvov v o v ov v v ovv v vov vv, v ovov v v o v o o.


o 19

1. v v v v vo o.

2. o v . o v v v, o oov v o, v vv, oo, , v, o v o o o o.

3. v v, o oov v o 2 o o o, v ov v. o, ov, v ovo oo, o ooo v oov v o vo v v o:

. o v v v v,

. v o v , , v v v.


o 20

1. ov o oo o o vo.

2. vo, o o o, o o ov v, o o vo.  • ******
  • : 1.716
  • Karma: 0
: ...
« #1 : 06, 2008, 10:50:04 »

o 21

vv o v vo. o o o v oo o vo o ov v o vo v o o ovv o ov v , , v o , v v v v v v v v.


o 22

1. o o v o v, vovo o o vv ovv o o ' v o v vv o.

2. o o o v oo o vo o oov o vo v o o ovv o ov v , , , v o , v v v v v v v v. o v o v o v o vov ov v o o o v vv vv vo.

3. o o o v v o 1948 vo v v v o o vo o v vov voo oo vovv - v ov o vo o o - - o ov v v .


o 23

1. oov v oo ovv, oov v o ovv o o.

2. vv o vv vv o v vov v oov oov.

3. vv o v o v oo v vv v ovv v.

4. v o v vo vov v v v v vv v v o o, ov o o o o. o o, vov v o v v.


o 24

1. , , o, vo, , , v ovv o, o vv , vv oov o, ovv o o, o o o vo.

2. v vv o o o v o vo.

3. v o v.


o 25

1. o o v v o vov o o 2 o oo:

. v v o o vv ov

. v v , ov ov, v, o, oo, o ov v o v ov

. v , vo o , o.


o 26

v vov o vo ov , , o o vo. o o , o vo v o v o o vv , , o, vo, , , ov v ov, v ovv o, o, vv .


o 27

o ov vo, ov, o vov v oov v ov o o v ov, ovo o o, o o , v vov v ov o v ooov o .

 
Ao 28

1. v o v o vo ( oo " o"). o o o ov o oov .

2. o o o v ovv v o v vo o v v v ov vvv v ov o v v o vo. v o o, v o o ovv ov o ov vo .

3. o v ov v o o .


o 29

1. o ov oo vv oo ov oo ov oo o oov o o 28 ovov o o v o v vo.

2. vo o o v vo o v ov o oo. v ov v v o o o ov.

3. o o o o v o vo.


o 30

1. o ooov o o (6) v v ov v oo o v vo.

2. oov v v o v o, v o o oo v v o o 34, o v o vo vvv vv v v o v vo v oov, v v vv, o oo o ovov o.

3. v o vo vvv vv v v v v ov o ov o , vov v o o v, ov ovoo v o v vo o o v v v v ov o.

4. o ov v v ovv v o v vo, oo ov v o vo vvv vv v o vo. v , v oo ov o v ovv v o v vo, ov o o oo o vvov o o v v o v v v vov v ovv v o v ov.


o 31

1. v o v o v v v o o o o.

2. K v o v v o, v vo vo v v ov oo v vov v o.


o 32

1. o ov v, ov vo v oov vo oo. o, vv o ov v o o . v o, ov v v vv v ov o ov o v o v v o 4 o o 30.

2. o ooov v v oovv v o o o o vo.


o 33

1. v, v ov v v v, v o o v ov o ooovo o, ov o, o o o vv ov v o vo vvv vv, o ooo v o o o.

2. vo o o, o o vv ov v o vo vvv vv, o ooo v v o vo v o .


o 34

1. v v v o o 33 ov o o o v v v v v ovv (6) vv v ov v, o v o vo vvv vv oo v o v vo, oo oov, v o vv, v oov oo, v o o 29, o v .

2. v o vo vvv vv v v v ov o ov o , ov ovoo v o v vo. o v v oo v v o vo o o vo.

3. o o o v v v o o 33 v o v vov ov o o o ooo v v o v o.


o 35

o, v v v v vvv vv, ov o ov ooo v vvv vv o o o o v v, vov o v vv o.


o 36

v o vo vvv vv o o o o v v o v vv o ov v o v vo.


o 37

1. v o vo vvv vv o, v v v, v o vo.

2. v v v , o v o ov vov.

3. v o ooov vv v o vo vvv vv o o v vvv vv v.


o 38

o o, v v v v vv o, vv v ov o o v.


o 39

1. o o oo oo o v. o oo v v.

2. o v ov vov. o, o vov v o, v, o :

. v o v

. o o vov v o v vv v.


o 40

1. v o v vo ov v oov , o ov o v v v o vvov o v vo, v oo o v v v v:

. v o v v o o vo vo o vo vo vo o

. v, o o o o.

2. o oov ov v o vo vvv vv, o ooo v o o . v vov o ov o, v ov, o ov v o v v o vo vo.

3. v o vo vvv vv, vvv v o, o v o vvo vo ovo v v vv v v v v o o v ov ov o v oov o.

4. o o oov v o v vo. v v v o v o. o o v o ovo ovv oo, v v v o v o v vo.

5. T v o v vo oov v oov v o o o v v v o 4 o vo o.


o 41

1. vo o o v vo o, v o v o, v ooo vv v o o v v vo oo oo vo o o vo o v v o o o v vo. vo o oov v o v o, v oov v vov v ov vov v oov vo o o ooo o vvov v o o o o o. vo v v v o v o vo o o ooo v o o . o oo vo o vov v o v o:

. v v vo o o v vo v o o o o vo v o, o, voo, v o o o vo o. v v vv vo, o o o v o o o v vo , vov o , oo v v - o o v vv o - o o ovo vv o oo ov oo, ov oov .

. v o v voo o vv v v vv vo o o o o ooo v, o v o o o ov o v ov o v o, oo o v o o o vvo o.

. o v o v v o o vov o ov v o, v v v o vo o. vv v v o o vov ov o .

. o v vv v v, v vo o oov o v o.

. vovv v v o o (), o v vovv ovv v ovo v ov vov o o, o v vvv v v v v, vvov o v vo.

. o o v vv v , o vov o o (), v ov v oo o v.

. vv v , o vov o o (), ov o v oov v vov o v oov oo , o.

. o v v v vv oo o o o o ():

) v v o o o o (), o o, v , vo v ovv o

) v v v o o o o (), o o, v , vo v ovv. o o v oov v o ov vv v vov v .

, ovoo vv v .

2. o vo o v v v o v vo ov o o o o 1 o o o. o vo o ov v o vo vvv vv, o ooo ovoo v v . o v v ooo oo o v ov v . v v v oooo o o ooo o vvo vo o , v o v o. o o v v oo v , vo vo o v v , v o vvo vo o o v .


o 42

1. ) v oo o v o v o o 41 v voo vv v , o, v oov v vovv ovv v, o v o ad hoc o v. o v v vovv ovv v ovo v vov o o o o vo vo.

) o v o v oo oov v v vovv ovv v. v vv v v oov v vov v v vv o voo o v o v, oo v v ov oo v v o v, o o v v v o v.

2. o v ov v o o . v v ov v v v vovv ovv v o o v v vo ov v vo ovo o o v o o o 41.

3. o v ov o ov vov .

4. v o v ooov vv v o vo vvv vv o o v vvv vv v. oov, , v ooov oooo o o o o o o v vvv ov v o vo vvv vv vv v .

5. o o o o 36 o o oov v o v o.

6. oo o ov v o v o v, oo o v vv v v vov oo.

7. o o o, v o vv , o v o ov o o o ooo v ovoo vv v :

. v o v v o v oo v o o v vv, o v vo vo v o

. v vov o o o v v o vo, vvov o v vo, o v o v vo v ovv o

. v v v o o o o (), o v vv v o oov o o ooo o vv v v o ovo. v o o o, v oov v o ov vv v

. v o v o v o o (), vv v , v v vv , vvov ov o o v ov o vo o v.

8. o vo o v ov o o v o o 41.

9. vv v oov o o v v o v, v ooo o o v o vo vvv vv.

10. v o vo vvv vv ooo, ov vo, v o v v o v v v o vv v , v v o 9 o vo o.


o 43

o v ad hoc ov v oo oov v o o 42, ov ov, ov v ovvv o ov oo ov v vvv vv, oov ovov v v vvv vv.


o 44

v o o vo vo ov v v v o oov ov o v vvv v v o vo vvv vv v vv ovv, v oov v v oov v o, v v v v o ov.


o 45

o o vo v v o vo vvv vv, o o ovoo ovvo oo.


o 46

o vo vo v o v v o o v o o v vvv vv v v v vv ovv, o oo ooov v v v ovv o vo vvv vv v vv ovv o oo v o v vo.


o 47

o vo vo v v v o o v v v v ovov v ov ov oo o o o o.


o 48

1. o v vo v vo o o oooo o o o vo vvv vv o oooo o vo ovo o, oooo vo o o o vo o oooo o o o o v v v vvv vv v v o o v vo.

2. o v vo , v v ov v o vo vvv vv.

3. o v vo v vo o o o v v o 1 o vo o.

4. o oo v ovo o ov v o vo vvv vv.

5. v o vo vvv vv vv o ov o o v vo o ov o v ovo o.


o 49

1. o v vo v v ov o oo o ovo o.

2. o o o v vo o v o oo o ovo o, o v vo v v o o o ovo o.


o 50

o vo vo ov o ov v oovv v.


o 51

1. vo o o v ov ooo v o v ov v o vo vvv vv. v o ooo v , v o v o vooov v ov ovv v, ovo v v oo. v o v o oov v v , o v v o vo vvv vv. ooo o o v o v v o v v o o v v v vvv vv.

2. ooo v , o ov v v v vvv vv vov , v o o vo vv o, v ov v o v v ovv v o v vo.

3. A o ov o ooo v o v o ov o. o v ov o vo vo oov ooo v oo ov o.


o 52

v voo o oov v o 5 o o 48, o v o vo vvv vv vv o vov v o 1 o o o:

) o o ov o v vo v o o ov v o o 48

) v ov v oo v o vo o o 49 v ov v oo v ooov v o o 51.


o 53

1. o vo , o ooo v v , v, v, ov v , o o o vo vvv vv.

2. v o vo vvv vv vo vo o vo o vov o o 48.