Αποστολέας Θέμα: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  (Αναγνώστηκε 6422 φορές)

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
http://www.koutouzis.gr/aforismoi.htm

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ :  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ
ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 
 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με σύσσωμη κατ’ έθιμο τη συμμετοχή της πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής ηγεσίας του Ελληνικού Κράτους, θα εορτασθεί στις 29 Φεβρουαρίου όπως κάθε χρόνο από της ιδρύσεώς του έως σήμερα την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, από το 787 μ.Χ. αφ’ ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ταρασίου διατύπωσε  τα κείμενα του Συνοδικού και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας ψάλλονται σ΄ όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες επτά αφορισμοί κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού καθώς κι ένα υβριστικό τροπάριο κι ένας υβριστικός μακαρισμός.

   Τα απαράδεκτα αυτά κείμενα έχουν ως εξής :

 1 «Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστια-νών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ πόστατου θεότητος ανάθεμα τρις».

Δηλαδή ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Ανα-ξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ήράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α..

 2 «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρίς»

 3 «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρίς».

 4 «Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρίς».

 5 «Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ ματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα  τρίς».

 6 «Tοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρίς».

 7 «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά θος ανθρώπινον  ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρίς». 

  Κάθε χρόνο, επί 1.217 χρόνια, την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ψάλλονται με πλήρη  επισημότητα σε όλες της ορθόδοξες εκκλησίες παρουσία  της πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής ηγεσίας του Κράτους,  επτά απαράδεκτοι ύβρεις κατά του Ελληνισμού. 

   Από την «Παρακλητική» λαμβάνεται επίσης ένα ανθελληνικό τροπάριο και ένας μακαρισμός.
Το Τροπάριο :  «Ναούς ειδώλων (=Ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριά δος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».   
Ο Μακαρισμός :  «Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλα νείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε».

Το ελληνικό έθνος προϋπήρξε ιστορικά και πολιτιστικά του Χριστιανισμού. Ή σημερινή κρίση της ελληνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται στην πάλη μεταξύ του Έλληνα και του Χριστιανισμού.

Οι εξ Ανατολών ψευτοηθικολόγοι είναι αυτοί, πού επέβαλαν δια ροπάλου στους Έλληνες τον ψυχοπνευματικό ακρωτηριασμό και την εξουσιαστική μανία τους. Το φάρμακο αντιστροφής της πορείας είναι ή γνώση της ιστορίας.

Ο Ελληνισμός βογγάει κάτω από την ταφόπλακα των 1.700 χρόνων. Είναι τραγικό το φαινόμενο της σημερινής ελλαδικής εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων. Δυστυχώς αυτοί έχασαν την ικανότητα να νιώσουν την αλήθεια, διότι τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ρίχνουν χωρίς διακοπές στην αγορά ιδεών τα νεφελώδη τους προϊόντα.

 Η Ορθοδοξία, όπως και οι άλλες ιουδαϊκής προέλευσης θρησκείες, μιλούν για μετά θάνατον ζωή και αφήνουν την παρούσα ζωή σε άθλια χέρια, εδραιώνοντας έτσι την υποδούλωση.

                               
                                                   Γιώργος   Γρηγορομιχελάκης
                                                              Tηλ.: 6945638884                                                                     27 - 2 - 2004                                                                                                           
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
· Γιώργος Γρηγορομιχελάκης, «Το Βιβλίο που η Εκκλησία σου δεν Θέλει να Διαβάσεις», Εκδόσεις «Δαδούχος», Θεσσαλονίκη, τηλ.: 6945638884.
· Δήμητρα Λιάτσα, «Τα Ψέματα που Λένε για την Ελλάδα», Eκδόσεις «Δήλιος», Θεσ/νίκη, e-mail: zoilos@freemail.gr
· Νικόλαος Τσίτσος, «Επτά Αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού Ψάλλονται Σήμερα στις Ελληνικές Εκκλησίες...», περιοδικό «ΔΑΥΛΟΣ», τεύχος 224-225.
· Δημήτρης Λάμπρου, «Να Παύσουν οι Αναθεματισμοί κατά του Ελληνικού Έθνους στις Εκκλησίες της Ελλάδος», περιοδικό «ΔΑΥΛΟΣ», τεύχος 247
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 05, 2010, 15:04:05 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #1 στις: Μαΐου 05, 2010, 14:55:40 »
Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τα Ελληνόπουλα μας προσηλυτίζονται καθημερινά, στα ΔΗΜΟΣΙΑ και μη, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, παράνομα, ανήθικα, εναντίον των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εναντίον του Ελληνικού Πολιτισμού, και εκπαιδεύονται στην ψυχασθένεια, στην απάτη, στην υποκρισία, στην εγκληματικότητα, με την έγκριση του εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας.


Ας μην παραπονούμαστε για τίποτα... 
Εμείς οι 'Ελληνες φταίμε, που καταστρέψαμε την Ελληνική κοινωνία,
εφόσον δεν διεκδικούμε ούτε το ηθικό, ούτε το δίκαιο.
 
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 05, 2010, 15:06:45 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #2 στις: Μαΐου 11, 2010, 14:23:00 »
Ο Πνευματικός λήθαργος και η Αμορφωσιά, έχει σκοτώσει το Ελληνικό έθνος.
Καιρός να το Αναγεννήσουμε ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!


http://www.nemesi.gr/?p=301

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αυγούστου 17th, 2007

Διαβάζουμε συχνά τις ψευδεπίγραφες αναφορές των χριστιανών περί της «αγάπης» που τρέφουνε για τον Έλληνα και τον Ελληνικό πολιτισμό, ενώ είναι πασίγνωστο το διαχρονικό μένος τους για τον Ελληνικό τρόπο σκέψης και η ασέβεια τους για τα Ελληνικά ήθη και έθιμα.

Ένα ΖΩΝΤΑΝΟ τέτοιο παράδειγμα είναι οι περίφημοι ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που ψέλνονται με μεγάλη “ιεροπρέπεια” κάθε έτος την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ψέλνονται ΚΑΤΑ των Ελλήνων, παρουσία ΕΛΛΗΝΩΝ !!

Κάθε έτος λοιπόν κατά την Α‘ Κυριακή της Σαρακοστής, και από την κατάπτυστη εκείνη Ζ‘ Σύνοδο της Νίκαιας του 787 και υπό την Προεδρία του «ευσεβέστατου» Πατριάρχη Ταρασίου, ψέλνονται οι ΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Γιατί τόοοοοση «αγάπη» πια? Γιατί εδώ και 1216 χρόνια μας «ευλογεί» ο άρχοντας Γιαχβέ δια των εκπροσώπων Του? Γιατί ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΡΕ?

Η αηδιαστική αυτή πρακτική των εβραιοχριστιανών προκάλεσε μάλιστα και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Στεφανόπουλου. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να παραλείπονται…»

Ποιος ο λόγος για αυτή τους την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ7
Ποιος ο λόγος για αυτό τους το ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ μένος?
Ποιος ο λόγος του αναθέματος….επί επτά?
Ευλόγησε άραγε ο «Θεός» αυτά τα αηδιαστικά τους λόγια?

Ας μας απαντήσουνε οι ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ κατά τα άλλα οπαδοί του εβραιοχριστιανισμού. Ας μας εξηγήσουνε ΠΩΣ ανέχονται αυτόν τον ηθικό εξευτελισμό από τους εκπροσώπους μίας ξένης κοσμοθεώρησης ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ.

Πάρτε μια ιδέα για να καταλάβετε σε τι ακριβώς αναφέρομαι….
που αν δεν είναι στην νεοελληνική γλώσσα κανείς δεν πρόκειται
να τα καταλάβει και θα συνεχίσουμε να σταυροκοπιόμαστε κάθε
φορά που τους ακούμε να μας σέρνουν τα εξ αμάξης, και όχι μόνο εκείνη την
μέρα…. Για τα υπόλοιπα θα γράψω αργότερα……………
 
1ος Αναθεματισμός
Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η δύναμη και η ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας είναι κατασκευασμένη. Το ίδιο υποστηρίζουν ότι είναι η θεία ουσία που δοξάζουμε, η ενέργεια των αγίων και όλη η φύση. Αυτοί κινδυνεύουν να γίνουν τελείως άθεοι, να πιστέψουν την Ελληνική μυθολογία και να περιπέσουν στην λατρεία των κτισμάτων. Αυτό δυσκολεύει την καθαρή και άψογη χριστιανική πίστη. Αφού δεν πιστεύουν στη θεοπνευστία των αγίων και το ευσεβές φρόνημα της εκκλησίας που διδάσκει ότι η τρισυπόστατη δύναμη δεν έχει κατασκευασθεί. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ

2ος Αναθεματισμός
Αυτοί που ασπάζονται τις Ελληνικές γνώσεις και όχι αυτοί που τις διδάσκονται σαν εκπαίδευση, και ακολουθούν τις μάταιες θεωρίες και τις πιστεύουν σαν αληθινές, μας δημιουργούν κινδύνους και παρασύρουν σ’ αυτές και άλλους κρυφά ή φανερά και τις διδάσκουν χωρίς δισταγμό. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ

3ος Αναθεματισμός
Σε όσους πιστεύουν στην μυθολογία (Ελληνική) και αποδέχονται και άλλα μυθικά πλάσματα και τις δικές μας πεποιθήσεις επηρεάζουν και μεταβάλλουν, και τις ιδέες του Πλάτωνα δέχονται σαν αληθινές και την ύλη θεωρούν αυθύπαρκτη και υποστηρίζουν ότι έγινε μόνη της, και προσβάλλουν το αυτεξούσιο του δημιουργού που έφτιαξε τα πάντα από το τίποτα και τα εξουσιάζει δεσποτικά. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ.

4ος Αναθεματισμός
Αυτοί που δέχονται και παραδίδουν στις επερχόμενες γενεές τα μάταια Ελληνικά λόγια και δεν πιστεύουν ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και τα πάντα έγιναν από το τίποτε και ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια και έτσι καταργούν την βασιλεία των ουρανών που είναι αιώνια και ακατάλυτη. Ο ίδιος ο Χριστός και θεός μας δίδαξε με παλαιά και νέα γραφή που εμείς την παραλάβαμε και μας λέει ότι, η κόλαση είναι ατελείωτη και η βασιλεία αιώνια. Με αυτά τα λόγια καταδικάζουν τους εαυτούς τους και γίνονται υπαίτιοι και για άλλες αιώνιες καταδίκες. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ- ΑΝΑΘΕΜΑ.

5ος Αναθεματισμός
Σ’ αυτούς που παρουσιάζουν σαν ευσεβή τα δόγματα των Ελλήνων τα ανίερα αποτελούν ασέβεια και αδιαντροπιά για την ορθόδοξη και καθολική εκκλησία καθώς και για τις ψυχές του ουρανού και της γής και τα άλλα κτίσματα. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ.

6ος Αναθεματισμός
Σ’ αυτούς που προτιμούν την «ανόητη» ..!! σοφία των Ελλήνων φιλοσόφων και σ’ αυτούς που τους διδάσκουν και πιστεύουν στην μετεμψύχωση των ανθρωπίνων ψυχών και έτσι χάνονται όπως των αλόγων ζώων αφού προχωρούν στο μηδέν και δεν περιμένουν ανάσταση και δεύτερη παρουσία αμφισβητώντας την τελική τιμωρία. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ.

7ος Αναθεματισμός
Σ’ όσους χαρακτηρίζουν των Ελλήνων τα λόγια σοφά και τους αιρεσιάρχες που αναθεματίσθηκαν από τις επτά άγιες καθολικές συνόδους και όλους τους ορθόδοξους επιφανείς πατέρες, αυτά είναι ξένα προς την εκκλησία είναι ψεύτικα λόγια και βρώμικη περιουσία και ισχυρίζονται ότι καλύτερη κατά πολύ και τώρα και στην μέλλουσα κρίση και των ευσεβών και ορθοδόξων ανδρών κατά τα άλλα πάθος ανθρώπινο και παντελής άγνοια. ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΑΝΑΘΕΜΑ.

ΑΝΑΘΕΜΑ της Ζ΄ Οικουμενικής συνόδου της Νίκαιας το 787 μ.Χ εντολή του αυτοκράτορα Κων/νου του ΣΤ΄και της μητέρας του Ειρήνης της Αθηναίας.

Αυτά είναι τα ωραία της Θρησκείας μας η οποία εμεταλλεύομενη παλιά την αμάθεια του χριστεπώνυμου πληρώματος και σήμερα την μη ύπαρξη προσοχής για τα μουρμουρητά των ιερέων, μας καθυβρίζει σαν τον ποιο ιταμό κατακτητή!!!

Τελευταία πάλι η κεφαλή της εκκλησίας σας Ιουδαιοχριστιανοί, ο πολύς Βαρθολομαίος (τέως Αξ/κος της Τουρκικής ΜΙΤ) επανήλθε στην ίδρυση Χριστιανικού ναού στον σεπτό και πανίερο βράχο της Ακροπόλεως Αθηνών. Μήπως μπορεί να φαντασθεί κανείς από που παίρνει εντολές;

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ:
1. Ετι τοις φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια , κτιστήν δηλώσει και φύσιν. Άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθείαν παντελή περιπίπτειν, και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και των κτισμάτων λατρείαν τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις, μη ομολογούσι δε κατά τας Αγίων θεοπνεύστου θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

2. Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίας επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσας εγκειμένοις ώστε και ετέρους ποτε μεν λάθρα, ποτέ δε νοερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

3. Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ΄εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, και αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος ει το είναι παραγάγοντος τα πάντα, και ως Ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

4. Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξις εστι των ψυχών και εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως, ή αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την Βασιλείαν Των Ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο, και δια πάσης της παλαιάς και νέας Γραφής ημείς παρελάβομε, ότι και η Κόλασις ατελεύτητος και η Βασιλεία αίδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύασι, και ετέροις αιωνίας προξένοις γινομένοις ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

5. Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη και Καθολική Εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γής, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς, ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

6. Τοις την μωράν των έξωθεν ( = Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν και κρίσιν και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

7. Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά Αγίων και Καθολικών Συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων Πατέρων αναθέματι καθυποβλήθέντας, ως αλλότριοι της Καθολικής Εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα, και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 11, 2010, 15:07:59 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #3 στις: Μαΐου 11, 2010, 14:41:48 »
Ενας σώφρον 'Ελληνας Κυβερνήτης θα έπρεπε να κατασχέσει ΟΛΗ την Εκκλησιαστική περιουσία, και να καταδικάσει τον χριστιανισμό ως ΑΠΑΤΗ, και ΕΓΚΛΗΜΑ κατά της Ανθρωπότητας.  'Ομως δυστυχώς ακόμα πληρώνουμε, λόγω έλλειψης Ελληνικής Παιδείας. 

http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?com_mode=thread&com_order=1&storyid=766

Κυριακή της ορθοδοξίας ή της μισαλλοδοξίας;

Δεν μπορεί ες αεί, μέσα στις  εκκλησίες να  βρίζουνε - αναθεματίζουνε και καταριούνται τους Έλληνες!!!

Αυτό το κατ’ εξακολούθηση υβρεολόγιο κατά των Ελλήνων, αποτελεί ένα από τα σημεία του άκρου αώτου της θρασύτητας, μιας εκ των εβραϊκών αιρέσεων, που καλλιεργεί συστηματικά την μισαλλοδοξία, και μάλιστα στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία!Ούτε η ίδρυση του Ελληνικού κράτους, δεν πτόησε του ιερείς της αίρεσης του χριστιανισμού, που  από την  Ζ' Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 787, στη Νίκαια της Βιθυνίας και ως σήμερα, κάθε χρόνο, την Α’ Κυριακή της Σαρακοστής, -«Κυριακή της Ορθοδοξίας», ψάλλουνε σ’ όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, αφορισμούς και τροπάρια  κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού!!!
 
ΚΑΙ ΤΩΝ «ΤΑΓΩΝ» ΤΟ ΟΥΣ, ΔΕΝ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΤΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ!!

Έτσι αυτή η τελετή και όχι μονό…αποτελεί ένα εκ των μόνιμων σημείων αναφοράς στον παραλογισμό, που ιδιαιτέρα στις μέρες μας συμπληρώνεται,  με τις περικοπές των μισθών και συντάξεων, με τις αυξήσεις των τιμών στα αναγκαία αγαθά, την αύξηση της ανεργίας και της φτωχιάς, την έξαρση της εγκληματικότητας και της βίας……… 
Αυτή η τελετή λοιπόν, τονίζει με σουρεαλιστικό θα λέγαμε τρόπο, τον τοπίο εν μέσω του οποίου πορεύεται ο βίος και η πολιτεία των Ελλήνων!!

Στην Ελληνική επικράτεια, είναι πάνω από δύο δεκαετίες, που το θέμα αυτό αναδύεται, παίρνει διαστάσεις και γίνεται γνωστό σε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας!

Αρκετές φορές δώσαμε στην δημοσιότητα κείμενα με σχετικό περιεχόμενο, και βεβαίως αναγνώσαμε αντίστοιχα δημοσιεύματα και από άλλους συμπολίτες, ενώ πέφτουνε βροχή οι καταγγελίες και στο διαδίκτυο…..
Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα!!!  Οι «ταγοί» του έθνους, περί άλλων τυρβάζουνε, δεν τους μένει χρόνος για τέτοιες πολυτέλειες. Γιατί σύμφωνα με την θέληση των εντολέων τους της Ε. Τ. του Δ.Ν.Τ. δηλαδή των αρχιλήσταρχων του πλανήτη, πρέπει να εξαντλήσουνε κάθε δυνατό μέσο, για να μας πείσουνε, για την «κρίση» της οικονομίας και την αναγκαιότητα των αντιλαϊκών μεθοδεύσεων….βεβαία εκφράζουνε και κάποιες «αντιρρήσεις» έτσι για παραπλάνηση, και για «ξεκάρφωμα» κατά την λαϊκή ρήση.
 
ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!

Οι αντιδράσεις κατά των ύβρεων, στις 26.3.2002 προκαλέσανε την δήλωση του τέως πρόεδρου της δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, που εξέφρασε την θέση πως: «πρέπει να  παραλείπονται οι αναθεματισμοί…. που κατά των Ελλήνων»,  ψέλνονται στις ορθόδοξες εκκλησίες»!!

Από τότε, ούτε από τους επίσημους φορείς της εβραϊκής αίρεσης του χριστιανισμού, αλλά ούτε και από οποιαδήποτε άλλη πλευρά,  υπήρξε κάποιος αντίλογος, απάντηση ή έστω δικαιολογία, για το ανήκουστο γεγονός των ύβρεων κατά των Ελλήνων!!!

Ωστόσο, είναι γεγονός πως είδαμε κάποια αποτελέσματα, αφού διαπιστώθηκε πως αρκετοί ιερείς, τολμήσανε, να απαλείψουνε από το τελετουργικό, τις σχετικές κατά των Ελλήνων αναφορές και ύβρεις…

Αξιότιμοι συμπολίτες, θεωρούμε πως αυτή είναι η ενδεδειγμένη στάση. Διαφορετικά εν όσο το όνομα Ελλάδα, προσδιορίζει την κρατική μας υπόσταση, και κυρίως μεταφέρει το τεράστιο ιδεολογικό του φορτίο στις συνειδήσεις μας, το ζήτημα των ύβρεων και των αφορισμών κατά των Ελλήνων, ως αιμορροούσα πληγή είναι και θα παραμείνει ανοιχτό, βάζοντας σε κρίση την ταυτότητα του νέο - έλληνα 

Γιατί πώς είναι δυνατόν λοιπόν, να θεωρούνται Έλληνες, αυτοί πού αναθεματίζουνε- καταριούνται τούς Έλληνες?

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ

Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε μια παρένθεση, (για την σωστή ενημέρωση, αλλά και για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης από τους φανατικά προσκείμενους…. που θα  τολμήσουνε να διαψεύσουνε τα λεγόμενα μας.
Παραπέμπουμε στα απαράδεκτα σημεία της συγκεκριμένης λειτουργίας, που έχουνε ως εξής:

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ
1 ( όποιος)....  και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και των κτισμάτων λατρείαν τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

2. ( όποιος)....  Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.
 
3. ( όποιος)....  Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ
 
4. ( όποιος)....  Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ
 
5. ( όποιος)....  Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη και Καθολική Εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γής, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς, ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.
 
6. ( όποιος)....  Τοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.
 
7. ( όποιος)....  Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα, και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ.

Κατάρα και ανάθεμα  21 φόρες στους Έλληνες! Αυτό γελοιοποιούμαστε ως κράτος και λαός, όταν ανεχόμαστε να υπάρχουνε μεταξύ μας, αυτοί, οι τάχα Έλληνες, που απαγγέλουνε, τις μισαλλόδοξες ύβρεις της την  Ζ' Οικουμενικής Συνόδου κατά του Ελληνικού Πολιτισμού?
 
Και έχουμε συνεχεία στα:

ΤΡΟΠΑΡΙΟ:
«Ναούς ειδώλων (= ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».

Δηλαδή εδώ, εκτός από τις κατάρες προτρέπουνε να καταστρέφονται τα έργα τέχνης και οι ναοί των Ελλήνων!!!

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ :
«Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε».

Εδώ η προτροπή είναι για την καθολική, εξαφάνιση από την γη κάθε αναφοράς στους έλληνες !!!

Κλείνουμε παρένθεση ).

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΙΣΧΥΝΟΜΑΣΤΕ!!!

Πριν από όλους, καταγγέλλουμε τα πολιτικά κόμματα, (από την άκρα δεξιά του κ.  Καρατζα-φυρερ, μέχρι την αριστερά της Παπαρήγας και των συναφών παραφυάδων της εξωκοινοβουλευτικής…αριστεράς).
Όλοι αυτοί διαρρηγνύουνε  τα ιμάτια τους, για τον λαό και την πατρίδα, αλλά διαπιστώνουμε πως (για το ζήτημα των ύβρεων… και αλλά, παρόμοιας τάξεως ζητήματα…)  η στάση τους, κυμαίνεται από την πολιτική μυωπία, ως τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό.  Ουδείς εξ αυτών, υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Η όποια, όταν και όποτε, κατά καιρούς… κριτική στάση τους, μοιάζει με «τουφεκιά για την τιμή των όπλων». Παίζουνε το παιχνίδι του «ευγενούς» αθλήματος της ψηφοθηρίας, εντός των κοινά αποδεκτών ορίων και όρων του κοινοβουλευτισμού!!
Ωστόσο ως Έλληνες, δεν πρέπει ούτε μπορούμε να παραμένουμε απαθείς,  εν όσο διαπιστώνουμε ότι οι σκοτεινοί κύκλοι που ενδύονται το μαύρο ράσο, ποτέ δεν σταματήσανε να δρούνε δόλια υπηρετώντας, αλλότριους σκοπούς!
Όλοι αυτοί οι ρασοφόροι που αποτελούνε το ιερό κηφηναριό, μαζί με τα οικονομικά «ιερατεία» του ΔΝΤ της Ε. Τ και των άλλων «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων... βρίσκονται στην ίδια όχθη, πιστεύουνε στον ίδιο θεό, είναι σύντροφοι και ομοτράπεζοι, στο μεγάλο φαγοπότι, που είναι στρωμένο με τις σάρκες του λαού, αρπαγές εκτάσεων, φιλέτα από την περιουσία του δημοσίου, μετοχές, επιχειρήσεις, «όλα κοινού οργανωμένα / και όλα από τον ιδρώτα / και του λαού το αίμα».   

Η απαξίωση της ταυτότητας κάθε λαού (και στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού) στοχεύει στην χαλάρωση των αντιστάσεων του. Οι ύβρεις κατά του ονόματος και της ταυτότητας των Ελλήνων  στοχεύει στην μείωση της αυτόεκτίμησης τους, ώστε να μπορούνε ποιο εύκολα να τους χειραγωγούνε!

ΙΤΑΜΟΙ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΡΩΝΤΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!!

Απευθυνόμαστε προς: τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών - τους Μητροπολίτες και στους υπηρετούντες των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών. Απαιτώντας σεβασμό στο όνομα και την Ελληνική ταυτότητα, γι αυτό σημαίνει πως πρέπει να απαλειφθούνε άμεσα οι ύβρεις και οι κατάρες… (έστω και σιωπηρά)  από τις χριστιανικές τελετές.

Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο, από τον αυτονόητο σεβασμό, που πρέπει και τηρούνε οι πολιτισμένοι άνθρωποι, για το όνομα την ταυτότητα και την υπόσταση κάθε έθνους, φυλής ……

Είναι λογικό συμπέρασμα, ότι όσοι δεν κατανοούνε πως οι αναθεματισμοί και οι ύβρεις θίγουν ιερά και όσια, εκπίπτουν του δικαιώματος να αξιώνουνε σεβασμό στα δικά τους ιερά ….

Έχουνε ακέραια την ευθύνη, για την ασέβεια, που σε βάρος τους προκαλούνε, όσοι δεν σέβονται τα ειωθότα των άλλων, των μη προσήλυτων, των άθεων, των άθρησκων, αλλά και των σκεπτικιστών και ακόμη, των καλοπροαίρετων χριστιανών. Οι διδάξαντες την μισαλλοδοξία, μοιραία θα υποστούνε τις συνέπειες της!!!
Καλούμε τους μη πάσχοντες (από την αρρώστια της μισαλλοδοξίας) Έλληνες, να αντιδράσουνε με όποιο πρόσφορο τρόπο διαθέτουνε, από την κουβέντα και την ενημέρωση των συμπολιτών- μέχρι και την ανοιχτή καταγγελία.
 
Δημήτρης Τερτίπης
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #4 στις: Μαΐου 11, 2010, 14:52:40 »
Αυτό όμως που δεν κατανοεί ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει ασχοληθεί με πνευματικές τελετουργίες και με θεουργία είναι πως, οι ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, είναι τελετή Μαύρης Μαγείας, έτσι ώστε η Ελληνική ψυχική ταυτότητα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Η Ελληνική Ψυχή όμως δεν καταστρέφεται, μια και το ΦΩΣ δεν μπορεί να καταστραφεί, και έτσι η Ελληνικότητα παραμένει Αυθεντική μέσα στα βάθη των ψυχών μας, αρκεί να την αναζητήσουμε.

Ας αντισταθούμε στην Κατάρα του Μαύρου Ράσου, ας αντισταθούμε στην Μεγαλύτερη Απάτη, που τσάκισε το Ελληνικό έθνος, ας γλυτώσουμε τον εαυτό μας, από την μαύρη τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος, που έχει υποστεί ο καθένας μας, παρά την θέλησή του, έτσι ώστε η Ελληνική Συνείδησή του να είναι για πάντα στοιχειωμένη, και εκμεταλλεύσιμη.

Ας αναζητήσουμε την Αλήθεια, εφόσον θέλουμε να γλυτώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας, από τα νύχια της ψυχασθένειας των πνευματικών βαμπίρ, που εμφανίζονται ως άγιοι, και πνευματικοί πατέρες.

Ο κάθε 'Ελληνας για να ελευθερωθεί, δεν υπάρχει άλλη λύση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, και να έχει την ψυχική δύναμη να στείλει το ψεύτικο είδωλο του Ιησού στο ΔΙΑΟΛΟ.

Ας κόψουμε το μαγικό μαύρο δέσιμο της χριστιανικής βάπτισης, που κρατάει δέσμια την ψυχή μας, με τον σατανισμό του χριστιανισμού, και ας ελευθερώσουμε την ψυχή μας, στην Αυθεντική Θεότητα όλης της ύπαρξης.  Στην Μητέρα Φύση και στον Πατέρα Ουρανό, που αποτελούν τα αγνά πνευματικά ΑΡΧΕΤΥΠΑ της Ελληνικής ψυχής.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 12, 2010, 10:43:41 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #5 στις: Μαΐου 11, 2010, 15:01:51 »
Ο Ελληνισμός χρειάζεται Νέα λύση θρησκευτικότητας, που δεν είναι "θρησκεία" (λατρεύοντας είδωλα ανύπαρκτων όντων), αλλά Πανθεϊσμός, έτσι ώστε να αντικαταστήσει την ΑΠΑΤΗ του ιουδαιοχριστιανισμού.

http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,926.0.html

Απόσπασμα της τελετής ονομοτοδοσίας του Τρύφωνα Ολύμπιου.

[...]

Ελευθέρα συνείδηση,
τιμώντας τους προγόνους της Πατριάς μου,
και την ιστορία του γένους μου,
επιθυμώ και αποφασίζω,
να εισέλθω δια παντός,
εις τον Οίκο των Ελλήνων.

Νυν και εφεξής,
εγκαταλείπω την δουλεία,
και ελεύθερος καθίσταμαι.

Νυν και εφεξής,
εραστής της Αρετής δηλώνω,
οίον γνώρισμα,
των Ελλήνων γένος.


[...]
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 12, 2010, 10:42:35 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.603
 • Karma: 7
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
« Απάντηση #6 στις: Μαΐου 12, 2010, 11:11:19 »
ας γλυτώσουμε τον εαυτό μας, από την μαύρη τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος, που έχει υποστεί ο καθένας μας, παρά την θέλησή του, έτσι ώστε η Ελληνική Συνείδησή του να είναι για πάντα στοιχειωμένη, και εκμεταλλεύσιμη.

Η ουσία της Πνευματικής μας Απελευθέρωσης είναι η κατανόηση ότι μας έδεσαν μαγικά, (χρησιμοποιώντας τελετουργικά ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ), στα βρεφικά μας χρόνια, δημιουργώντας στο πυρήνα της κάθε Ελληνικής ψυχής, δυνατούς φόβους για τον Σατανά, (αν προσπαθήσουμε να φύγουμε από το μαντρί) και μία αδικαιολόγητη ψυχολογική εξάρτηση στα είδωλα του χριστιανισμού, και έτσι ΠΟΤΕ να μην μπορούμε να ελευθερώσουμε την ψυχή μας, σε βαθύ ασυνείδητο επίπεδο.

Ακόμα και 'Ελληνες που δεν δέχονται σήμερα "νοητικά" τον χριστιανισμό, και τους λείπει η πνευματικότητα, όταν ασχοληθούν με εσωτερισμό, βγαίνουν απίστευτες φοβίες, και ψυχικός πανικός λόγω του βαθύ εκφοβισμού του χριστιανισμού.

Ο επιβαλλόμενος προσηλυτισμός μέσω της Δημόσιας Παιδείας, έχει δημιουργήσει απίστευτα ψυχικά τραύματα, σε παιδικές ψυχές, που οδηγούν σε απίστευτα οδυνηρά σκοτεινά πάθη, ή ακόμα πιο ευαίσθητες ψυχές οδηγούνται στην εγκληματικότητα.

Αν ΚΑΤΑΝΟΟΥΣΕ ο κάθε συννέλληνας, ο κάθε συνάνθρωπος μας, χριστιανός ή μη, πόσο καταστροφική είναι η ψυχοπάθεια του χριστιανισμού, θα ξεσηκωνόταν ΑΠΑΝΤΕΣ, θα απαγόρευναν την ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΗΘΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ των παιδιών μας στα Ελληνικά σχολεία, και θα απαγορευόταν η εξάσκηση αυτής της ψυχασθένειας και απάτης στην χώρα μας.

Ο χριστιανισμός αποτελεί ότι πιο νοσηρό και ύπουλο έχει γεννήσει η Σκιά της Ανθρωπότητας, και αν θέλουμε να σωθούμε όλοι μας, πρέπει να εξουδετερωθεί, όχι με βία, αλλά με ενημέρωση και κατανόηση.

Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά είναι η ΒΑΣΗ, της εξυγίανσης του Δυτικού Πολιτισμού, αν και ο χριστιανισμός έχει καταστρέψει και συνεχίζει να καταστρέφει, και άλλες μακρινές παραδόσεις.

Εξαπλώνεται συνεχώς μία απάτη και παράλληλα μία ψυχική ασθένεια, δημιουργώντας, δούλους και ψυχικά άρρωστους. Αυτή είναι η Απόλυτη Αλήθεια.

Καταγγέλλουμε Δημόσια, πως ο χριστιανισμός στην χώρα μας, αποτελεί την μεγαλύτερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την μεγαλύτερη προσβολή κατά της Πνευματικής μας Ελευθερίας και Αξιοπρέπειας, τον Μεγαλύτερο Κίνδυνο για την Δημόσια υγεία.

Ας αναλάβει ο κάθε συν-Ελληνας την δική του ευθύνη απέναντι στο γεγονός αυτό, και ας επιλέξει.  Θα είναι μέρος του προβλήματος, ή η λύση του.  'Ολοι μας είμαστε συνένοχοι, για το έγκλημα που συνεχόμενα διαπράττεται, ειδικά σε αθώες βρεφικές ψυχές, και πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία, για την συγκάλυψη του εγκλήματος.

Ας καταλάβουμε επιτέλους πως ο χριστιανισμός δεν αποτελεί απλά μία ΑΚΙΝΔΥΝΗ θρησκευτική επιλογή, αλλά τον Μεγαλύτερο Πνευματικό Κίνδυνο κατά της Ανθρωπότητας.

Αφυπνισμένοι στην Αλήθεια και στην Σκληρή Πραγματικότητα, ας προστατέψουμε τους εαυτούς μας, και τα παιδιά μας, και ας διεκδικήσουμε αυτό το έγκλημα να πάψει να προωθείται στην χώρα μας.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 12, 2010, 17:56:23 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/