Αποστολέας Θέμα: Η ΠΕΡΣΟΝΑ.....Η .....ΜΕΔΟΥΣΑ.....ΚΑΙ ....ΤΟ ....Ε....(Α Υ Τ Ο Σ ).....  (Αναγνώστηκε 2522 φορές)

suida

  • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
  • ***
  • Μηνύματα: 550
  • Karma: 0
    • Προφίλ

       Η   Ε Ν Ν Ο Ι Α ....ΤΟΥ   Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Υ ,   Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι ....ΩΣ   Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ...

                             Ο    Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ    Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....ΤΗΣ   Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ    ΩΣ   Μ Ο Ρ Φ Η ....

                                          ΣΤΟΧΕΥΕΙ.....    ΤΗΝ    Τ Ε Λ Ε Ι Α     Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ......


                ΤΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ   .....-)  Ε....Α Ν Α Δ Ι Π Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ο .....ΩΣ    -Α Υ Τ Ο Σ-....  Α Λ Λ Α    ΚΑΙ   -Ι Δ Ι Ο Σ -....

                                          ΣΤΟΧΕΥΕΙ......   ΣΤΗΝ    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α .....ΩΣ     ΑΥΤΟ  ΣΚΟΠΟΣ.....


                     Η    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ......ΦΑΙΝΕΤΑΙ....ΣΤΟΝ    Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ......ΤΗΣ   Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ .....ΩΣ   Κ Υ Κ Λ Ο Υ ...

                                      ΣΤΗΝ    Ε Μ Φ Α Σ Η .....ΤΗΣ    Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Η Σ ......ΩΣ    Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Ο     Σ Χ Η Μ Α ....


                Η   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η .....ΤΟΥ    Ε  ΑΥΤΟΥ.....ΩΣ     Α Ν Α Δ Ι Π Λ Ω Σ Η .....,   ΩΣ    Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Σ Η .....,

                                        ΩΣ    Ε Ν Ω Π Ι Ο Σ ---Ε Ν Ω Π Ι Ω .....ΕΙΝΑΙ......  Υ Π Α Ρ Ξ Ι Α Κ Η .....


                       Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η ......ΑΥΤΗΣ    ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ .....Ε Ι Ν Α Ι ....ΤΟ   Ο Ν Ο Μ Α     ΤΟΥ    ΠΡΟΣΩΠΟΥ....


                                   Ο    Ο Ρ Ο Σ .....  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο .....  ΣΗΜΑΙΝΕΙ...  "  Μ Ε Σ Α ....ΑΠΟ   ΤΟΝ    "Α Λ Λ Ο Ν "....ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ..""


                 Η    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΑΝΤΙΛΗΨΗ.....ΤΟΥ    Ε Γ Ω .....Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι    ΜΕΣΑ    ΑΠΟ    ΤΟ   "Β Λ Ε Π Ω "....ΠΡΟΣ   ΤΑ   ΕΞΩ...


                         Γ Ι Α Υ Τ Ο .....ΟΛΟΙ  ....Α Ν Α Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Υ Μ Α Ι ....ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο    ΜΑΣ.....Μ Ε ΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ....

                                          Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .....ΤΗΣ    Ο Μ Υ Γ Η Ρ Η Σ ....ΩΣ   Μ Ο Ρ Φ Η     Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Σ ....


                  Ε Τ Σ Ι .....ΤΟ    Υ Π Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ......Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι ,    ΜΕΣΩ    Σ Κ Ε Ψ Η Σ ....Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο .....

                                               ΚΑΙ    Α Ν Τ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι ......ΤΟΝ    Ε  ΑΥΤΟ     ΤΟΥ......


                       Η    Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η      Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Σ Η ....   Τ Α Ι Ρ Ι Α Ζ Ε Ι     Α Π Ο Λ Υ Τ Α .....

                                       ΣΤΗΝ    Σ Χ Ε Σ Η      ΠΟΥ    Α Ν Α Π Τ Υ Σ Σ Ε Τ Α Ι ....Μ Ε Τ Α Ξ Υ      ΤΟΥ....

                                                  Α Ρ Σ Ε Ν Ι Κ Ο Υ ......ΚΑΙ    ΤΟΥ    Θ Η Λ Υ Κ Ο Υ      Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ ....


                     Α Υ Τ Η ......Η    Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ     Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η .....ΤΗΣ   Ε Π Α Φ Η Σ     ΤΟΥ   Ε  ΑΥΤΟΥ.....ΜΕ   ΤΟΝ   Α Λ Λ Ο Ν ..

                          Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Η .....ΤΙΣ    Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Ε Ι Σ ....ΠΟΥ    Κ Α Θ Ι Σ Τ Ο Υ Ν ....   ΤΗΝ     Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ....

                                           Π Ε Δ Ι Ο ....Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η Σ       Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ω Ν .....  Α Ν Τ Ι Ν Ο Μ Ι Α Σ ....

                                  Α Λ Λ Η Λ Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ......  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ ....   Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Η Σ ......ΚΑΙ.....

                                                                Δ Ι Α Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η Σ ..... ΤΗΣ    Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ο Σ ....ΜΑΣ.              ΠΟΙΟΣ.....Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....Δ Ι Α Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι ...!!!     ΝΑ    ΠΕΙ......-<<    Δ Ε Ν     Ε Ι Μ Α Ι     Ε Γ Ω ...>>   !?!?!

                                                                                                                       χαιρεστε....