Αποστολέας Θέμα: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....  (Αναγνώστηκε 10588 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
   
            ΣΕΒΑΣΤΗ.....ΚΑΙ   ΣΕΒΑΣΤΟΙ    ΑΔΕΛΦΟΙ....ΣΑΣ   ΧΑΙΡΩ....

                  Θ Ε Λ Ω .....ΕΤΣΙ    ΑΠΛΑ....ΝΑ   Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Ι Λ Ω ....ΣΤΗ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η    ΣΑΣ....

                                           ΤΟ    Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο      Ψ Ε Μ Μ Α .....ΟΛΩΝ    ΤΩΝ   Ε Π Ο Χ Ω Ν ....

                   

                   Θ Ε Λ Ω ....  Ν Α    Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Ι Λ Ω .....ΩΣ    Δ Ι Α Θ Η Κ Η    ΜΟΥ....  ΤΟΥΣ    Α Π Α Τ Ε Ω Ν Ε Σ .....

                                             ΤΩΝ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν .....Σ Τ Ο Ω Ν .....     ΚΑΙ      Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ω Ν ....                    Θ Ε Λ Ω .....ΝΑ     Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Ι Λ Ω .....   ΩΣ      Μ Α Θ Η Τ Η Σ ......ΤΟΥ     Θ Ε Ι Ο Υ .....ΔΗΛΑΔΗ....

                                                       Ε Λ Λ Η Ν Α Σ ........

                                               ΤΑ    Α Ν Ο Σ Ι Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α ......ΤΑ    Μ Α Σ Τ Ι Γ Ω Μ Α Τ Α .....

                                                                   ΤΙΣ     Χ Ω Ρ Ι Σ     ΟΙΚΤΟ    Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ι Σ ....

                                                    ΚΑΙ    ΤΙΣ     Δ Ι Ω Ξ Ε Ι Σ ......ΤΩΝ     Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ω Ν     ΜΟΥ.....                    ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ....ΠΑΡΑΚΑΛΩ.....ΤΟΝ    Θ Ε Ο .....ΩΣ    Π Α Τ Ε Ρ Α    ΜΟΥ....ΝΑ     Α Φ Η Σ Ε Ι .....ΤΗΝ    Κ Ο Ρ Η   ΤΟΥ...

                                     Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η .....   ΝΑ    Π Ε Ρ Π Α Τ Η Σ Ε Ι .....Σ'  Α Υ Τ Ο Ν     ΤΟΝ    Π Λ Α Ν Η Τ Η ....

                                                                            ΩΣ     Α Ν Ε Μ Ο Σ ......

                                                ΣΤΙΣ     Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ......   ΤΩΝ     Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν .....                    Γ Ι Α Τ Ι ......Μ Ο Ν Ο Ν     Ε Τ Σ Ι .....ΘΑ    Λ Α Μ Ψ Ε Ι ....Η   Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....

                   
                                       ΠΟΥ    Δ Ε Ν    Ε Ι Ν Α Ι .....Α Λ Λ Η ....   Α Π Ο     Α Υ Τ Η ......


                     
             ---  Τ Ο     Θ Ε Ι Ο .....    Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι .....Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι .....Ζ Ε Ι .....Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ε Ι .....Μ Ε Σ Α     Μ Α Σ .....


                                        Μ Ε Σ Α ......ΣΤΟΝ    Κ Α Θ Ε     Ε Ν Α     ΑΠΟ    Ε Μ Α Σ .....ΤΟΥΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ .....----           Ο Λ Α ,   Ο Σ Α ,    Ε Χ Ο Υ Ν     Γ Ρ Α Φ Τ Ε Ι .....  Ν Α     Δ Ε Ι Χ Ν Ο Υ Ν .....Σ"    Ε Μ Α Σ .... Ο,ΤΙ    ΤΟ     Θ Ε Ι Ο .....

                               Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ......Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι .......    Α Π Ο     Ε Ξ Ω .....ΣΤΟ     Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ....


                                        ΟΠΩΣ......ΝΑ    Κ Α Ι Ε Ι     Β Α Τ Ο Υ Σ ......ΝΑ   Α Κ Ο Υ Μ Π Α Ε Ι     Χ Ε Ρ Ι Α .....

                                                             ΚΑΙ    Ν Α    Φ Ω Ν Α Ζ Ε Ι ......  Γ Ι Α     Α Ι Μ Α Τ Ο Χ Υ Σ Ι Ε Σ .......


                                                  Ε Ι Ν Α Ι .....Ψ Ε Υ Δ Η .......              Ε Ι Ν Α Ι .....Ψ Ε Υ Δ Η .....Ο, Τ Ι .....Δ Ε Ν    Κ Α Τ Ο Ι Κ Ε Ι .....Μ Ε Σ Α     ΜΑΣ......


              Ε Ι Ν Α Ι ......Ψ Ε Υ Δ Η .....Ο, Τ Ι .....Μ Ε Σ Α     ΜΑΣ.....Μ Π Ο Ρ Ε Ι    ΝΑ   Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Σ Ε Ι .....Μ Ο Ν Ο ....

                                                             Ο    Σ Α Τ Α Ν Α Σ .......


                          ΟΙ    Α Χ Ρ Ε Ι Ο Ι .....Ο Λ Ω Ν     ΤΩΝ   Ε Π Ο Χ Ω Ν .....Λ Ο Γ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Ν ... .....ΤΗΝ   ΟΡΘΗ   ΩΡΑ...

                                       Ο Χ Ι ......ΣΤΟΥΣ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ .....Ο Χ Ι ....ΣΤΟ    Θ Ε Ι Ο .....ΜΟΝΟ   ΣΕ    Α Υ Τ Ο ....             ΤΟ    Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο .....  Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο     Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι .....ΠΟΥ   Ο Δ Η Γ Ε Ι .....Σ Τ Ο     Θ Ε Ι Ο ....

                                              ΓΙΑ    ΤΟΝ     "  Δ Υ Τ Ι Κ Ο "......Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο .....

                                                      Ε Ι Ν Α Ι ...... Η     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η -    Ν Ο Η Σ Η .....                   Ο     Κ Α Ρ Λ    Γ Ι Ο Υ Ν Γ Κ ......ΕΙΝΑΙ    Α Υ Τ Ο Σ .....ΠΟΥ     Κ Α Τ Ε Β Α Σ Ε     ΤΟΝ     Χ Α Ρ Τ Η .....


                                           Α Υ Τ Ο Υ .....ΤΟΥ    Δ Ρ Ο Μ Ο Υ .....Α Π Ο     ΤΗ Ν       Σ Ο Φ Ι Τ Α .....


                                                           ΤΗΣ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ      Ν Ο Η Σ Η Σ .....


                                Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Ο Ν Τ Α Σ ......ΣΤΟΝ    Ε Α Υ Τ Ο    ΤΟΥ.....ΤΟΝ    Τ Ι Τ Λ Ο ......


                                                         ΤΟΥ    Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ......   Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο Υ .....             Η    Π Υ Ρ Α .....ΠΟΥ   Ε Κ Α Ι Γ Ε .....ΓΙΑ    Α Ι Ω Ν Ε Σ .....Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ ....ΜΕ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Π Α Ι Δ Ε Ι Α ...


                                  ΜΕ     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η .....Π Α Ι Δ Ε Ι Α .....  Σ Τ Ε Ρ Η Σ Ε .....ΑΠΟ    ΤΗΝ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ....


                                                         ΤΟ    Φ Ω Σ .....ΤΟΥ    Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ      Η Λ Ι Ο Υ ......              Ε Υ Χ Ο Μ Α Ι ......ΣΑΝ    Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Η ......Α Υ Τ Ω Ν     ΤΩΝ    Λ Ο Γ Ω Ν .....ΝΑ    Λ Α Μ Ψ Ε Ι .....


                                                        Μ Ε Σ Α     ΣΑΣ.......


                             ΜΟΝΟΝ     Ε Τ Σ Ι .....Θ Α     Λ Α Μ Ψ Ε Ι .....Η    Α Λ Η Θ Ε Ι Α ......

                             Μ Ο Ν Ο Ν     Ε Τ Σ Ι ......ΘΑ    Ξ Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι .....Η     Θ Ε Ι Α     Ε Π Ο Χ Η .....

                            Μ Ο Ν Ο Ν     Ε Τ Σ Ι .....                                                                                   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α     ΜΟΥ....

ΣΕΡΑΠΙΣ

 • ΑΜΡΑ Σύμβουλος
 • *****
 • Μηνύματα: 492
 • Karma: 0
 • FR.M.T.S.G
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #1 στις: Φεβρουάριος 22, 2009, 17:53:38 »
ΓΕΝΟΙΤΟ
Per aspera ad astra

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.715
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #2 στις: Φεβρουάριος 22, 2009, 20:05:38 »

    Έφτασε η ώρα να γίνει....
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

άγγελος

 • Μηνύματα: 12
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #3 στις: Νοέμβριος 22, 2011, 08:08:26 »
Με καλοσωρίζω,
ΜΗ ΚΛΑΙς,.....  ΜΗ  ΛΕς.....ΠΩς   ΤΊΠΟΤΑ  ΔΕΝ ΣΟΥ  ΜΕΙΝΕ.....  ΕΔΩ  ΠΕΡΑ,...
ΣΟΥ ΜΕΙΝΕ .....ΠΑΝΩ  ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ..... ΤΟ.....ΠΕΡΑΣΜΑ .....ΤΗς  ΧΩΡΑς,...
ΜΗ  ΚΛΑΙς.....ΣΟΥ  ΜΕΝΕΙ.....ΕΚΕΙ  ΓΙΑ  ΙΔΕς!.....ΟΛΗ.....   Η   ΖΩΗ  ΜΑς,  ΟΛΗ!..

άγγελος

 • Μηνύματα: 12
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #4 στις: Νοέμβριος 22, 2011, 08:44:57 »
KAΛΗΜΕΡΑ  Σ’ ΟΛΟΥς...
Ω .....ΠΟΛΗ!.....ΠΑΤΡΙΔΑ ......ΤΗΣ.....ΠΑΤΡΊΔΑΣ.....ΜΟΥ,
ΣΕ..... ΝΤΡΌΠΙΑΣΑΝ,.....ΕΜΑΡΑΝΕ...ΣΕ.....Ο.....ΞΕΠΕΣΜΟΣ
ΟΜΩΣ.....Ο.....ΑΘΑΝΑΤΟΣ .....ΑΙΤΟΣ.....ΔΕΝ.....ΣΕ .....ΞΕΧΝΑΕΙ!

άγγελος

 • Μηνύματα: 12
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #5 στις: Νοέμβριος 22, 2011, 08:50:48 »
KAΛΗΜΕΡΑ  Σ’ ΟΛΟΥς...
Ω .....ΠΟΛΗ!.....ΠΑΤΡΙΔΑ ......ΤΗΣ.....ΠΑΤΡΊΔΑΣ.....ΜΟΥ
ΣΕ.....ΝΤΡΟΠΙΑΣΑΝ.....ΕΜΑΡΑΝΕ...ΣΕ.....Ο.....ΞΕΠΕΣΜΟΣ
ΟΜΩΣ.....Ο.....ΑΘΑΝΑΤΟΣ .....ΑΙΤΟΣ.....ΔΕΝ.....ΣΕ .....ΞΕΧΝΑΕΙ!

ΑΡΧΑΙΟ.....ΠΝΕΥΜΑ.....ΑΘΑΝΑΤΟ.....ΑΓΝΕ.....ΠΑΤΕΡΑ
ΤΟΥ..... ΩΡΑΙΟΥ.....ΤΟΥ .....ΜΕΓΑΛΟΥ.....ΚΑΙ.....ΤΟΥ.....ΑΛΗΘΕΙΝΟΥ
ΚΑΤΕΒΑ.....ΦΑΝΕΡΩΣΟΥ.....ΚΙ ΑΣΤΡΑΨΕ.....ΕΔΩ.....ΠΕΡΑ
ΣΤΗ.....ΔΟΞΑ.....ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ.....ΣΟΥ.....ΓΗΣ.....ΚΑΙ.....ΤΟΥ.....ΟΥΡΑΝΟΥ
ΣΤΟ.....ΔΡΟΜΟ.....ΚΑΙ.....ΣΤΟ.....ΠΑΛΑΙΜΑ.....ΚΑΙ.....ΣΤΟ.....ΛΙΘΑΡΙ
ΣΤΩΝ .....ΕΥΓΕΝΩΝ.....ΑΓΩΝΩΝ.....ΛΑΜΨΕ.....ΤΗΝ.....ΟΡΜΗ
ΚΑΙ.....ΜΕ.....Τ’.....ΑΜΑΡΑΝΤΟ.....ΣΤΕΦΑΝΩΣΕ.....ΚΛΩΝΑΡΙ
ΚΑΙ.....ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ......ΠΛΑΣΕ.....ΚΙ.....ΑΞΙΟ.....ΤΟ.....ΚΟΡΜΙ
ΚΑΜΠΟΙ.....ΒΟΥΝΑ.....ΚΑΙ.....ΠΕΛΑΓΑ.....ΦΕΓΓΟΥΝ.....ΜΑΖΙ.....ΣΟΥ
ΣΑΝ .....ΕΝΑΣ.....ΛΕΥΚΟΠΟΡΦΥΡΟΣ.....ΜΕΓΑΣ.....ΝΑΟΣ
ΚΑΙ.....ΤΡΕΧΕΙ.....ΣΤΟ.....ΝΑΟ.....ΕΔΩ.....ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ.....ΣΟΥ
ΑΡΧΑΙΟ.....ΠΝΕΥΜ’.....ΑΘΑΝΑΤΟ.....ΚΑΘΕ.....ΛΑΟΣ.

ΕΓΩ   ΕΙΜΑΙ   Ο   ΓΡΕΜΙΣΤΗΣ
ΕΓΩ   ΕΙΜΑΙ ΚΙ Ο ΧΤΙΣΤΗΣ
Ο  ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
ΚΙ ΑΚΡΙΒΟΓΙΟΣ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ  ΘΕΛΕΙ  ΚΑΙ ΤΟ  ΓΡΕΜΙΣΜΑ  ΝΟΥ
ΚΑΙ  Η  ΚΑΡΔΙΑ  ΚΑΙ  ΧΕΡΙ
ΣΤΑ  ΦΥΛΟΚΑΡΔΙΑ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΤΡΕΜΕΙ 
ΕΝΟΣ  ΠΟΘΟΥ   ΑΣΤΈΡΙ!

ΕΝΑΣ   ΨΑΛΜΟΣ  ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ  ΒΑΘΥΣ
ΣΑ  ΜΕΛΩΔΙΕΣ  ΕΝΟΣ  ΚΟΣΜΟΥ  ΑΛΛΟΥ
ΚΙ  ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΕΙ  ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ  ΚΑΘΕΙΣ
  ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ   ΤΑ  ΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΟΥ,
ΜΕ  ΜΙΑ ΦΩΝΗ  ΒΑΡΙΑ.....
«ΜΗ ΣΚΙΑΖΕΣΤΕ  ΣΤΑ  ΣΚΟΤΗ!
Η ΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΣΑΝ  ΤΗΣ  ΑΥΓΗΣ   ΤΟ  ΦΕΓΓΟΒΟΛΟ   ΑΣΤΕΡΙ,
ΤΗΣ  ΝΥΧΤΑΣ  ΤΟ  ΞΗΜΕΡΩΜΑ  ΘΑ  ΦΕΡΕΙ»

άγγελος

 • Μηνύματα: 12
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #6 στις: Νοέμβριος 22, 2011, 09:39:35 »
ΠΑΡΑΚΑΛΑς ...ΝΑ..ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ...Σ'  ΑΥΤΟ...  ΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ...Η...ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ...Ως...ΑΝΕΜΟς...

ΣΤΙς...ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙς...ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ...

ΝΑ...ΛΑΜΨΕΙ...Η...ΑΛΗΘΕΙΑ...

ΟΤΙ...ΤΟ ...ΘΕΟ...ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ...ΥΠΑΡΧΕΙ...ΖΗ...ΚΑΙ...ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ...ΜΕΣΑ...ΜΑς

ΜΕς...ΤΟΝ...ΚΑΘΕΝΑ...ΑΠΟ....ΜΑς...

ΑΛΗΘΕΙΑ....ΞΗΜΕΡΩΣΕ...Η....ΘΕΙΑ...ΕΠΟΧΗ....ΑΕΤΕ!....ΑΔΕΛΦΙΑ....ΜΟΥ....ΧΑΡΕΙΤΕ!.....

ΔΙΟς ΑΕΤΟς

 • Μηνύματα: 324
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #7 στις: Νοέμβριος 22, 2011, 15:33:43 »
ΠΑΡΑΚΑΛΑς ...ΝΑ..ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ...Σ'  ΑΥΤΟ...  ΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ...Η...ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ...Ως...ΑΝΕΜΟς...

ΣΤΙς...ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙς...ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ...

ΝΑ...ΛΑΜΨΕΙ...Η...ΑΛΗΘΕΙΑ...

ΟΤΙ...ΤΟ ...ΘΕΟ...ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ...ΥΠΑΡΧΕΙ...ΖΗ...ΚΑΙ...ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ...ΜΕΣΑ...ΜΑς

ΜΕς...ΤΟΝ...ΚΑΘΕΝΑ...ΑΠΟ....ΜΑς...

ΑΛΗΘΕΙΑ....ΞΗΜΕΡΩΣΕ...Η....ΘΕΙΑ...ΕΠΟΧΗ....ΑΕΤΕ!....ΑΔΕΛΦΙΑ....ΜΟΥ....ΧΑΡΕΙΤΕ!.....

ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ .http://www.youtube.com/watch?v=Td_37AZwFCE&feature=results_video&playnext=1&list=PL84531566E6040CF8


Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΘΙΑΣ
* THE LAST ORACLE OF DELPHI

Ο χρησμός διατηρήθηκε προφορικά από στόμα σε στόμα μέσα σε κύκλους Ελλήνων και δημοσιοποιήθηκε ξανά τα τελευταία χρόνια.
Οι πληροφορίες λένε ότι όλοι οι χρησμοί του Μαντείου των Δελφών -όπως και των άλλων Μαντείων- καταγράφονταν σε ειδικά βιβλία, τα λεγόμενα "Χρησμολόγια". Πολλούς τέτοιους χρησμούς διασώζει ο φιλόσοφος και ιερεύς του Απόλλωνος, Πλούταρχος (2ος αι. μ.χ.)

Ως γνωστόν, μετά την τελική επικράτηση του Χριστιανισμού, που έγινε τον 6ο μ.χ., στα χρόνια του Ιουστινιανού, όλα σχεδόν τα ιερατικά κείμενα των Ελλήνων κατεστράφησαν ολοσχερώς.
Ο ευρέως -και επίτηδες- διαδεδομένος δήθεν "χρησμός" του τύπου:
"Είπατε τώι βασιλεί:Χαμαί πεσε δαίδαλος αυλά,
ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνην,
ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ"

που σημαίνει:
Πείτε στον βασιλέα (Ιουλιανό): Χάμω έπεσε η πολυδαίδαλη αίθουσα (την γκρέμισαν), ο Φοίβος δεν έχει πιά καλύβα (την έκαψαν), ούτε η Μάντιδα δάφνη (την έκοψαν), ούτε κελαρυστή πηγή (κατέχωσαν με πέτρες την Κασταλία), έσβησε το νερό που πριν κελάρυζε...

δεν είναι παρά μια κατασκευή των φανατικών Χριστιανών, που αποσκοπούσε στο να μεταδώσει κλίμα ηττοπάθειας στους Έλληνες μετά τα χρόνια του Ιουλιανού (4ος αι. μ.χ.).

Αν τον μελετήσει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι κατ΄ουσίαν αποτελεί μια παραποίηση ενός Υπομνήματος που οι υπεύθυνοι ιερείς του Μαντείου παρέδωσαν στον ιατροφιλόσοφο Ορειβάσιο, απεσταλμένο και φίλο του Ιουλιανού, για τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαν προκαλέσει οι Χριστιανοί στο Ιερό των Δελφών και οι οποίες έχρηζαν άμεσης αποκαταστάσεως.
Ιαλυσσός
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 22, 2011, 15:40:42 από ΔΙΟς ΑΕΤΟς »
Ο ισχυρός ας επικρατήσει...

προμηθέας

 • ΑΜΡΑ - Μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 110
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #8 στις: Νοέμβριος 23, 2011, 21:30:31 »
Αψογος ο Αδελφός

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #9 στις: Νοέμβριος 23, 2011, 22:52:30 »
Αψογος ο Αδελφός

Οσο ο καιρός περνάει τόσο πιο πολύ αρχίζω και καταλαβαίνω τον αδελφό suida.
Μου αρέσει..

ΒΡΗΤΕ.....ΤΟΝ.....SUIDA!!!!!!!! αδέλφια!...

Ο Αδελφός Suida,

έχει πολλούς θαυμαστές...
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 23, 2011, 23:35:45 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΔΙΟς ΑΕΤΟς

 • Μηνύματα: 324
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #10 στις: Νοέμβριος 24, 2011, 21:32:55 »
Αψογος ο Αδελφός

Οσο ο καιρός περνάει τόσο πιο πολύ αρχίζω και καταλαβαίνω τον αδελφό suida.
Μου αρέσει..

ΒΡΗΤΕ.....ΤΟΝ.....SUIDA!!!!!!!! αδέλφια!...

Ο Αδελφός Suida,

έχει πολλούς θαυμαστές...


ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΔΗΜΟΨΉΦΙΣΜΑ.  (ο ποιο ''δημοφιλής'' Αδελφός.. ) σε αναγνωσιμότητα κειμένων ΕΝΝΟΕΊΤΕ!!  :D :D :D
 ;D ;D ;D
Ο ισχυρός ας επικρατήσει...

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #11 στις: Νοέμβριος 26, 2011, 23:33:52 »
Αδελφή μου,

το ξέρω πως το προτείνεις καλοπροαίρετα, και αθώα, αλλά δυστυχώς ένα τέτοιο δημοψήφισμα, του στυλ ποιος είναι ο καλύτερος, κτλ.. θα πίκραινε πολλούς.  Αν και μεγαλώσαμε, το παιδί μέσα μας, παραμένει παιδί...  :D
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

ΔΙΟς ΑΕΤΟς

 • Μηνύματα: 324
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #12 στις: Νοέμβριος 27, 2011, 00:20:50 »
Αδελφή μου,

το ξέρω πως το προτείνεις καλοπροαίρετα, και αθώα, αλλά δυστυχώς ένα τέτοιο δημοψήφισμα, του στυλ ποιος είναι ο καλύτερος, κτλ.. θα πίκραινε πολλούς.  Αν και μεγαλώσαμε, το παιδί μέσα μας, παραμένει παιδί...  :D


 ;D ;D Μα...καλά.....θέλει διευκρίνηση πως έκανα χιούμοράκι??....... :P

Τόσο καιρό μαζί σας (καλά εσύ ROZE MΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΟΥ!!!  :-* ) με ξέρεις πια καλά πως κάνω αστειάκια..χε χε χεεε

Οι άλλοι όλοι δεν με κατάλαβαν ακόμη....??? ??? ???

Αν είναι να κάνουμε δημοψήφισμα θα κάνουμε ποιός είναι ο πιο...γοητευτικός...εννοείτε... !! 8) 8) 8) ;D
Ο ισχυρός ας επικρατήσει...

Rose

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 6.584
 • Karma: 0
 • Στο όνομα της Μητέρας Φύσης!
  • Προφίλ
  • E-mail
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #13 στις: Νοέμβριος 27, 2011, 00:42:45 »
Αν είναι να κάνουμε δημοψήφισμα θα κάνουμε ποιός είναι ο πιο...γοητευτικός...εννοείτε... !! 8) 8) 8) ;D

Θα με βάζατε σε πολύ δύσκολη θέση ποιον να ψήφιζα, πραγματικά...  ::) είστε όλοι σας μοναδικοί...  :D
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 27, 2011, 00:44:23 από Rose »
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

giannis9

 • ΑΜΡΑ - Μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 115
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: TO Λ Α Θ Ο Σ .....ΩΣ .... Α Π Ο Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ .....
« Απάντηση #14 στις: Νοέμβριος 27, 2011, 01:01:38 »
Αν είναι να κάνουμε δημοψήφισμα θα κάνουμε ποιός είναι ο πιο...γοητευτικός...εννοείτε... !! Cool Cool Cool Grin


θα αναψουμε καζανια δηλαδη ?  :P :P :P
Να γνωρίζεις το σωστό και να πράτεις το καλό,γιατί το καλό δεν ειναι πάντα και το σωστό.