Αποστολέας Θέμα: EΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ......ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΤΩΝ ....Α Ρ Χ Ω Ν ΑΥΤΗΣ.....  (Αναγνώστηκε 5252 φορές)

suida

 • ΑΜΡΑ - Φίλος(Δ)
 • ***
 • Μηνύματα: 550
 • Karma: 0
  • Προφίλ
ΑΔΕΛΦΙΑ    ΜΟΥ.......ΕΙΝΑΙ    ΠΕΡΑ....ΓΙΑ   ΠΕΡΑ .....ΑΛΗΘΗΣ.....Η    Β Ε Β Α Ι Ω Τ Η Σ .....ΤΗΣ    Α Σ Χ Η Μ Η Σ     Χ Ρ Η Σ Η Σ ....

                                  ΤΟΥ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ   ......Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ .....Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ .....του    α ν θ ρ ω π ο υ .....

                                 
                                  ΑΥΤΟ.....ΩΣ   " Τ Ι Μ Η .",,....Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι ....Ο   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ.....ΝΑ   Δ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Ε Ι ......

                            --    ΤΟ......Υ Π Α Ι Τ Ι Ο ..,...ΩΣ    Α Ι Τ Ι Α ....ΤΗΣ    Α Λ Λ Ο Ι Ω Σ Η Σ ....ΕΙΝΑΙ....Η ....Ε Σ Κ Ε Μ Μ Ε Ν Η ...

                                                  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α .....ΤΗΣ    Ι Δ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ......ΚΟΙΝΩΣ....   Η   Α Γ Ν Ο Ι Α ......!!!


                                  ΣΤΟΝ    Γ Ν Η Σ Ι Ο .......Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο .....Η   Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α ....ΤΗΣ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ....

                                  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ......ΩΣ....Π Ε Ρ Σ Ο Ν Α .....ΕΧΕΙ......Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η .....Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η ....

                                  ΣΤΙΣ    Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ .....ΤΗΣ   Ν Ο Η Σ Η Σ ....-  ΤΟΥ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ ...ΚΑΙ   ΤΟΥ...

                                                           Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ο Σ ......


                                  Ε Τ Σ Ι .....ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ.....Ο    Σ Α Τ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ .... -   Ο   Φ Ο Β Ο Σ ....ΤΗΣ    ΚΟΛΑΣΕΩΣ.....

                                  ΤΟ    Ρ Ε Ζ Ι Λ Ι .....ΤΩΝ    Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν .... ΤΟ   Α Υ Λ Ο      Θ Ε Ι Ο ..!!!.....ΚΑΙ    Η....

                                                             Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Η ......ΤΗΣ    Η Θ Ι Κ Η Σ ......                                 Η   ΜΗ   ΠΟΙΟΤΙΚΗ......ΕΙΣΔΟΧΗ.....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΠΛΕΥΡΑ    ΤΗΣ   Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η Σ .....ΣΕ   Ι Ε Ρ Η ...

                                 Ο Μ Η Γ Υ Ρ Η .....Α Τ Ο Μ Ω Ν ....ΕΠΙΦΕΡΕΙ.....ΤΗΝ    Α Ν Α Ξ Ι Ο Τ Η Τ Α .


                                 Ο Λ Ο Υ Σ .....Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ .....ΝΑ   ΤΟΥΣ    Ε Ξ Α Π Α Τ Η Σ Η Σ .....ΤΟΝ   Ε Α Υ Τ Ο     Σ Ο Υ ....

                                                                   Π  Ο  Τ  Ε  ......!!!!!!!!!!


         ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ.....ΕΝ   Θ Ε Ω .....ΜΕ   ΤΟ   Θ Ρ Α Σ Ο Σ  .....ΤΩΝ   Ψ Ε Υ Δ Ω Ν     Λ Ο Γ Ω Ν ....ΝΑ   ΜΕ   Β Α Ρ Υ Ν Ε Ι .....

                                 ΣΑΣ  ......Κ Α Τ Α Θ Ε Τ Ω .....ΤΗΝ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α     Μ Ο Υ ....ΩΣ    Μ Ε Ρ Ο Σ ....

                                                 ΤΗΣ     Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Α Κ Η Σ      ΜΟΥ.....Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ .....


                   <<   Ε Χ Ε Ι .....Γ Ι Ν Ε Ι .....ΤΕΡΑΣΤΙΟ    Ζ Η Τ Η Μ Α .....Η   Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ....ΤΗΣ    Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ ...

                                                  ΤΟΥ    Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ    Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ ....

                                    ΕΧΕΙ.....Α Λ Λ Ο Ι Ω Θ Ε Ι .....    ΕΧΕΙ.....Δ Ο Γ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ε Ι ...ΕΧΕΙ......Β Ρ Ι Σ Θ Ε Ι ...

                                         Ο Σ Ο     Κ Α Ν Ε Ν Α Σ ....Α Λ Λ Ο Σ ....ΑΠΟ   ΤΑ    Κ Α Κ Ω Σ .....Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ....

                         ΕΧΕΙ.....ΠΑΡΕΜΒΛΗΘΕΙ......ΜΕ   ΤΗΝ    ΚΟΙΝΗ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Η Τ Α .....ΤΟΥ   ΚΑΘΕ   Ε Ν Ο Σ ....


                                 ΑΣ......Ε Ι Ν Α Ι .....   ΑΥΤΟΙ  ....ΙΣΩΣ    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν ...    Κ Α Λ Λ Υ Τ Ε Ρ Α ....


                         Ε Μ Ε Ι Σ ......ΔΕΝ   Π Ρ Ε Π Ε Ι .....ΝΑ   Σ Υ Γ Χ Ε Ο Υ Μ Ε ....ΩΣ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Σ .....

                           
                                                                  Α Υ Τ Ο Ν .........

                      ΜΕ    ΤΑ   Κ Α Κ Ω Σ ......Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α .....ΤΩΝ    Α Σ Χ Η Μ Ω Ν      Θ Ν Η Τ Ω Ν ....Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν     ΜΑΣ....>>           Α Υ Τ Α .....ΤΑ    Γ Ρ Α Φ Ω ....Ω Σ     Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ.....ΤΗΣ    Ζ Ω Η Σ    Τ Ο Υ ....  -ΤΗΣ    Υ Π Α Ρ Ξ Η Σ    ΤΟΥ...


                            --Η  Μ  Ο  Υ  Ν         Ε  Κ  Ε  Ι  .....ΣΤΗΝ     Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η     ΤΟΥ....---


           Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ω .....Ο,ΤΙ....   ΤΟ   Ψ Ε Μ Α .....ΕΧΕΙ   Σ Υ Ν Ο Ρ Α ....ΜΕ  ΤΗΝ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α .....  ΤΟ   Ξ Ε Υ Ρ Ω ...

     
               ΜΕ   ΤΗΝ   Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Η ......ΤΩΝ    Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ω Ν ....ΤΗΣ    Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Η Σ    ΣΑΣ....ΣΑΣ    Λ Ε Γ Ω ....

                                               <<    Ο Μ Ι Λ Ω ......ΤΗΝ    Γ Λ Ω Σ Σ Α     ΤΗΣ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ....>>

               Η    Α Λ Η Θ Η Σ .....Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α .....Σ Φ Ρ Α Γ Ι Ζ Ε Ι .....Α Ρ Χ Ε Τ Υ Π Ι Κ Α ......ΤΗΝ    Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Η ....

                                     ΤΟΥ    Κ Α Θ Ε ......Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Υ .....Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Σ Τ Η .....

                                                                                                                                        αδελφια   μου.....

άγγελος

 • Μηνύματα: 12
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: EΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ......ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΤΩΝ ....Α Ρ Χ Ω Ν ΑΥΤΗΣ.....
« Απάντηση #1 στις: Νοεμβρίου 22, 2011, 12:16:09 »
Suida,  τι  εννοείς  όταν  λες  ήμουν εκεί  στην σταύρωση  του?
αυτά  τα γράφεις ως  μάρτυρας?
έχει  αλλοιωθεί,  δογματιστεί,  έχει  βριστεί,  ο Διδάσκαλος  όσο  κανένας  άλλος?

που ήμουν  εγώ τόσο  καιρό?
ας  μου εξηγήσει  κάποιος...

Ορφέας

 • Διαχειριστής
 • ******
 • Μηνύματα: 1.716
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: EΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ......ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΤΩΝ ....Α Ρ Χ Ω Ν ΑΥΤΗΣ.....
« Απάντηση #2 στις: Νοεμβρίου 22, 2011, 17:15:35 »
Ο καθένας μας όταν ύψωσε τον εαυτό του πάνω απ' όλους και η αλαζονεία μας θεώρησε το "Εγώ" μας ως ανώτερη ύπαρξη, η πρόνοια πρόβλεψε και μας ελέησε με το να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες των παθών, της ταπείνωσης και της σταύρωσης του επαρμένου "Εγώ". Φτάνοντας στην σφαίρα του Ήλιου, στην σεφίρα Τίφαρετ, την σφαίρα με τον αριθμό έξη και με σύμβολο τον κύβο, ως "ψωνισμένοι" ζηλωτές με την έπαρση του φαντασμένου παιδιού που θεωρούν τον εαυτό τους κέντρο του κόσμου, εκλεκτό  και δικαιωματικά κληρονόμου της βασιλείας, θα υποστούμε τον μέγιστο εξευτελισμό, για να σπάσει η φούσκα του "Εγώ" που ως γιγαντιαίο απόστημα μολύνει την Φύση και το Πνεύμα. Ο κύβος ξεδιπλώνεται και γίνεται ανισοσκελής σταυρός - ο λεγόμενος σταυρός του Γολγοθά, όπως τον ονομάσανε οι εβραίοι Καμπαλιστές - γενόμενος σύμβολο εξευτελισμού και συμβολικού θανάτου του "Εγώ". Μέσα όμως από το συμβολικό θάνατο της Εγωικότητας, θα αναστηθεί ως Διδάσκαλος η φωτισμένη Ατομικότητα, ο όντως Ων Άνθρωπος, ο Άνθρωπος - Θεός....

Όσοι έχουν περάσει την Μύηση του Ήλιου, κατανοούν.... Οι λοιποί, τον μυητικό και μυστηριακό μύθο, αδυνατούντες να κατανοήσουν, θα το κάνουν θρησκεία και θα φαντασιώνονται κάποιον Μίθρα, κάποιον Άδωνη, κάποιον Ώρο, κάποιον άλλον πάσχοντα Διδάσκαλο, κάποιον ανύπαρκτο.... Είθε η Μητέρα Φύση να τους ευσπλαχνισθεί και να μην τους απορρίψει ως παρά Φύση υπάρψεις....
Ο Ροδόκηπος πρωτοπορεί Παγκόσμια έχοντας και πρόληψη και φυσική αντιμετώπιση του Κορονοιού, και μας φιμώνουν να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Ενημερώστε άπαντες να γκουγκλάρουν ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ. Εχουν ενημερωθεί παγκόσμια Πανεπιστήμια - Κυβερνήσεις https://www.rodokipos.com/ioseis-loimoxeis/koronoios/

προμηθέας

 • ΑΜΡΑ - Μέλος
 • ****
 • Μηνύματα: 110
 • Karma: 0
  • Προφίλ
Απ: EΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ......ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.....ΤΩΝ ....Α Ρ Χ Ω Ν ΑΥΤΗΣ.....
« Απάντηση #3 στις: Νοεμβρίου 23, 2011, 21:28:10 »
Οσο ο καιρός περνάει τόσο πιο πολύ αρχίζω και καταλαβαίνω τον αδελφό suida.
Μου αρέσει..

akteonas

 • Μηνύματα: 1
 • Karma: 0
  • Προφίλ
O suida με κάλυψε εσωτερικά