ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

Κανονισμός - Πληροφορίες => Δικαιώματα του ανθρώπου => Μήνυμα ξεκίνησε από: Rose στις Μάρτιος 20, 2014, 00:10:04

Τίτλος: Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 20, 2014, 00:10:04
http://dikastis.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7940.html

Νέα ενότητα δημιουργήθηκε στο forum "ΔΙΚΑΣΤΗΣ".

Αναφέρεται στην Ε.Ε. και συντονιστής της είναι αναγνώστης που εργάζεται στην Ε.Ε. με γνώση των σχετικών θεμάτων. Η πρόσβαση στην ενότητα για ανάγνωση είναι ελεύθερη σε όλους

http://dikastis.forumgreek.com/f12-forum
Τίτλος: Απ: Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 20, 2014, 00:13:39
Η Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C326 /26-10-2012

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2017 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EL:PDF

Πηγή: http://ecyse.forumotion.com/t386-topic

Τίτλος: Απ: Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 20, 2014, 00:16:00
http://ecyse.forumotion.com/t335-topic

Χρηματοδότηση πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Ποινική δικαιοσύνη   Κυρ Jan 22, 2012 7:52 pm
   
Στον τομέα της δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει δύο προγράμματα χρηματοδότησης, το πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Ποινική δικαιοσύνη». Τα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 2007 έως το 2013, εγγράφονται στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη». Παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις.

Διαφορετικές νομικές βάσεις αλλά παρεμφερή μέσα δράσης

Το καθένα από τα δύο προγράμματα χρηματοδότησης έχει τη δική του νομική βάση. Το πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» θεσπίστηκε με συναπόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 61 της κοινοτικής συνθήκης, ενώ το πρόγραμμα «Ποινική δικαιοσύνη» θεσπίστηκε μόνο από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 31 της συνθήκης για την Ένωση.

Αντιθέτως, τα μέσα δράσης των δύο προγραμμάτων είναι παρεμφερή. Χάρη στα μέσα αυτά, η Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί:

ενέργειες με ευρωπαϊκή διάσταση που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της·
Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Οι ενέργειες χρηματοδοτούνται κατά 100% και τα αποτελέσματά τους ανήκουν στην Επιτροπή.

ειδικά διακρατικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο εταίροι προερχόμενοι από διαφορετικά κράτη μέλη ή από ένα κράτος μέλος και ένα άλλο, υπό προσχώρηση ή υποψήφιο, κράτος. (υπό ορισμένους όρους, το πρόγραμμα «Ποινική δικαιοσύνη» μπορεί να χρηματοδοτεί εθνικά σχέδια)·
ετήσια προγράμματα δραστηριοτήτων ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων) ή άλλων οντοτήτων που έχουν κάποιο στόχο με γενικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, σύμφωνο με τους στόχους του προγράμματος.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα σχέδια επιλέγονται από την Επιτροπή, βάσει των συστάσεων επιτροπής αξιολόγησης, ύστερα από τη διαδικασία προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Η Επιτροπή υπογράφει με τους επιλεγέντες υποψηφίους συμβάσεις επιχορήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενέργειες συγχρηματοδοτούνται, κατά βάση μέχρι του 80% του επιλέξιμου κόστους, και τα αποτελέσματα ανήκουν στους δικαιούχους.

Κάθε χρόνο ένα νέο πρόγραμμα εργασίας, νέες προτεραιότητες και νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας των προγραμμάτων «Αστική δικαιοσύνη» και «Ποινική δικαιοσύνη», τα οποία ορίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής για το επόμενο έτος, δημοσιεύονται στη διεύθυνση Ίντερνετ της ΓΔ Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καθώς και όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/01/2012
Τίτλος: Απ: Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Αποστολή από: Rose στις Μάρτιος 20, 2014, 02:15:16
Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά ΅ε την ανάπτυξη συ΅φωνίας
εταιρικής σχέσης και προγρα΅΅άτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020
http://amra.gr/library-contents/Ellada_2014-2020.pdf

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το
http://amra.gr/library-contents/LIFE%20l_34720131220el01850208.pdf

Hellenic National Reform Programme 2012-2015
http://amra.gr/library-contents/Ipourgio_Anapt_2012-2015greece_en.pdf

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ανακοινώσεις - Πληροφορίες
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://amra.gr/library-contents/c_32620121026el.pdf

Πηγή: http://ecyse.forumotion.com