-

' => => : 03, 2009, 14:11:39

: ==_=
: 03, 2009, 14:11:39
  ,            .               .....

                                                    ! ! !

                                 ,                         ....

                                                                        .!  !  !


         
                     -    ,                 ,

                                               ,

                                        -             .


                    ,                         .


                       ,                                   

                      ,             !

                                     !   

                        ! ! !          .


            [b                  -    ,      ,            .....

                                        ,

                                                   

                                                      ,

                                   ,

                                       ,


                       ,                               ,

                                                                       

              ,                         ,       

             
                     -    ,                       .

                                                                                                                                                  [/b]
: : ==_=
: 03, 2009, 22:47:28
   
                 ,                  ,             !

                   .

            ,                            !               !

           ,        .

                              ,               .

               ,                !

                                        ,              !!

                                       !          .

           

                    .

                     ,           ,       -       ,            

                                                                     !!!

           
                      ,                                 ....

                                                                                  .

                 ,                    !   

                              !

             

                        .

              ,                           !                    .

                          ,                   ! 

                            ,        ,                 .....             .


               ,            ,       .!

                ,             ,      .....


                                                                               ...!!


                           ,           ,                  !!

                                                                !! 

                                                                                       .....!!!

                        ,                 ,                                      !!

                ,                                          ....!!


                                ,                      .

                               ,                     .


                ,                              !!      .....

                                             !!     

                               .

                                  .


                                                          .

                      ,        ,                  .!

                  ,        .....                               .


                    ,        ,                       ....                    ...

                                                                           .


                                 .....                 .....

                                                                            .


             

           ,           ,               ,               

                                                          .....

                         ,                         ,            !!


                                ,            ,                   .


                                                                                                                                            ......
: : ==_=
: Rose 04, 2009, 23:22:51
                   ,            ,       .!

                ,             ,      .....


                                                                               ...!!

, , 2000 , , ...

, , o , , , , , .

  ,           .              .....

                                                    ! ! !

                               ,                       ....

                                                                        .!  !  !                                                                                                                                         

, ' , , ... ...