ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Περί αρχών, αξιών και εννοιών => Μήνυμα ξεκίνησε από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Απρίλιος 06, 2009, 17:38:46

Τίτλος: ΤΟ_ ΥΦΑΔΙ_ΤΗΣ_ΦΙΛΙΑΣ.
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Απρίλιος 06, 2009, 17:38:46
   ΟΙ   ΠΑΤΕΡΕΣ   ΤΩΝ   ΠΑΤΕΡΩΝ   ΜΑΣ,    ΕΛΕΓΑΝ    Ο,ΤΙ   Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ε     με   τους   ΑΛΛΟΥΣ,     και     

                                                               Μ Ε Σ Ω     ΤΩΝ    Α Λ Λ Ω Ν ,    οι   οποιοι     Ε Ι Ν Α Ι          και 

                                                   τ α υ τ ο χ ρ ο ν α ,   ΔΕΝ   Ε Ι Ν Α Ι     Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ    ΜΑΣ._


                    Ο Λ Ο Ι     ΜΑΣ,      π α ν τ ο τ ε ,    Β Ι Ω Ν Ο Υ Μ Ε ,     κοινωνικου    και    σ υ λ λ ο γ ι κ ο υ    τ υ π ο υ    σ χ ε σ ε ι ς.

                                         Α Υ Τ Ε Σ ,    Δ Ε Ν     Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΝΑ    Θ Ε Σ Μ Ο Θ Ε Τ Η Θ Ο Υ Ν .!!!

                                                Α Ν Η Κ Ο Υ Ν ,    ΣΤΗΝ    Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Η     Π Λ Ε Υ Ρ Α     ΤΟΥ    Ε Α Υ Τ Ο Υ .


            Η   Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η      Α Υ Τ Η Σ ,    Π Ε Ρ Ν Α    ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Α Π Ο Δ Ο Χ Η ,    ΤΟΥ    Α Λ Λ Ο Υ .

                           ΜΕ    Α Υ Τ Ο Ν     ΤΟΝ    ΤΡΟΠΟ,    ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ,   Η   Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η     ΤΗΣ   Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Σ .


                    Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ ,    ΟΥΤΕ    Τ Ε Ι Ν Ε Ι     ΣΤΟΝ   Θ Ε Ο ,    ΟΥΤΕ   Κ Λ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΣΤΟ    Ε  Γ  Ω .

                            ΓΙΑΤΙ,   Ο   ΕΑΥΤΟΣ,   ΕΙΝΑΙ   Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ ,    Η    Ζ Ω Η  ,   ΤΟ   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν .


                ΕΤΣΙ ,   ΕΜΕΙΣ,    Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ   "Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α "   ΜΑΣ     Μ Α Ζ Ι    ΜΕ   ΤΟΥΣ   Α Λ Λ Ο Υ Σ ,

                            η"   με   τον   α λ λ ο .!!    τον   ο π ο ι ο ν δ η π ο τ ε .


                   ε δ ω ,    Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ ,     Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι     Η    Φ  Ι  Λ  Ι  Α .


                        Π Ρ Ε Π Ε Ι ,    ν α    υ π α ρ χ ε ι ,    Α Μ Ο Ι Β Α Ι Α    Ε Λ Ξ Η ,   με   τον   οποιονδηποτε    Α Λ Λ Ο !!

                             ΜΕ   ΤΟΝ   Ο Π Ο Ι Ο     ΘΑ   Ε Ρ Θ Ε Ι Σ     Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ο Σ  ,         και   ο   οποιος     θα  σε   κ α ν ε ι

                                     ΝΑ    Σ Κ Ε Φ Τ Ε Ι Σ !!!         Π Ο Ι Ο Σ  ,    αραγε      Ε Ι Σ Α Ι .


               Α Υ Τ Ο ,   ΓΙΑΤΙ    Ε Μ Ε Ι Σ !!     Π Λ Α Θ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ    Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α     και   τον   Α Λ Λ Ο .

                 
                 ΠΩΣ ,   ΘΑ    Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Α Μ Ε ,    ΝΑ   ΤΟΝ   Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ο Υ Μ Ε     ΧΩΡΙΣ   καποια    Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η

                                Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η ,     ΜΙΑ    καποια    Σ Υ Μ Π Α Θ Ε Ι Α ,    ΕΤΣΙ   ΩΣΤΕ   ΝΑ   ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ,   

                                         ΝΑ    Ε Π Α Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ο Υ Μ Ε      ΤΟΝ      "Ε Α Υ Τ Ο "    ΜΑΣ.!?!


         ΑΚΡΙΒΩΣ,   με   τον   τροπο   ΑΥΤΟ,   σε    σ τ ι γ μ ε ς    κ ι ν δ υ ν ο υ ,    ΟΙ   Φ Ι Λ Ο Ι ,    δεν   Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι    ξαφνικα

                         Μ Ε Λ Η ,    ΕΝΟς    Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Τ Α Τ Ο Υ     Δ Ε Σ Μ Ο Υ .!!


                                  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,    ΔΕ   Ν Ο Ι Ω Θ Ο Υ Ν ,!!!    πως   ε ι ν α ι    δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ι    απο   τους   Α Λ Λ Ο Υ Σ !!!

                   Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι ,    ΟΙ   Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ι ,    ΟΙ   Α Γ Α Θ Ο Ι ,    ΟΠΩΣ    ΟΙ   ΠΑΤΕΡΕΣ    ΜΑΣ    θα   ελεγαν.


           ετσι,   με  τον   τ ρ ο π ο    αυτο,   Υ Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι     Η   Φ Ι Λ Ι Α !!!!

                          ΜΕΣΩ,    ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ     Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ω Ν ,    μεσω    Α Π Ο Τ Υ Χ Ι Ω Ν ,   Π Α Ρ Α Ν Ο Η Σ Ε Ω Ν  !!!

                                                     Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ω Ν !!!


                  Δ Ε Ν    Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ,    Τ Ι Π Ο Τ Ε     Ε Υ Κ Ο Λ Ο ,    ΣΤΟΝ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο

                                    Ο Λ Α ,     Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  ,    ΜΕΣΩ     Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Κ Ω Ν     Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν .


                     ΜΕΡΙΚΕΣ    ΦΟΡΕΣ,    ΙΣΩΣ   ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ    ΑΚΟΜΑ   ΚΑΙ   ΝΑ   Ψ Α Λ Ι Δ Ι Σ Ε Ι Σ     ΤΟ    Υ Φ Α Δ Ι ,

                              ακομη   και   με   α ν θ ρ ω π ο υ ς     που    Π Ο Λ Υ    Α Γ Α Π Η Σ Ε Σ ,     ωστε   

                                         να   Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Ε Ι ,    με   το   Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι .


                  ΝΑΙ,    Η    Φ Ι Λ Ι Α     Υ Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι .


                        Ο    Κ Α Θ Ε    ΕΝΑΣ  ,    Π Ρ Ε Π Ε Ι ,    να   δημιουργησει ,    ΜΕ   ΤΟ   Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι     ΚΑΙ    ΤΟ   Υ Φ Α Δ Ι ,

                             ΤΟ   ΑΡΣΕΝΙΚΟ     ΚΑΙ   ΤΟ   ΘΗΛΥΚΟ ,    ΤΟ    ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ    ΚΑΙ   ΤΟ   ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ  ,

                                             ΤΗΝ    Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α     ΚΑΙ    ΤΗΝ   Σ Ω Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η

                                  ΕΝΑΝ    Ι Σ Τ Ο ,    Ο Μ Ο Ι Ο Γ Ε Ν Η     ΚΑΙ    Σ Υ Ν Ε Χ Η

                                           ΣΑΝ   ΤΗΝ   Ε Ι Κ Ο Ν Α    ΠΟΥ   Ε Ι Χ Α Ν    ΟΙ   Π Α Τ Ε Ρ Α Δ Ε Σ    ΜΑΣ ,

                                                                    ΤΟ    Ρ Ο Δ Ο .

                                                                                                                             ερρωσθε....
Τίτλος: Απ: ΤΟ_ ΥΦΑΔΙ_ΤΗΣ_ΦΙΛΙΑΣ.
Αποστολή από: Trithemius στις Απρίλιος 06, 2009, 20:26:54
Πρόκειται για μία ακόμη εκδήλωση της αθανασίας...
Τίτλος: Απ: ΤΟ_ ΥΦΑΔΙ_ΤΗΣ_ΦΙΛΙΑΣ.
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 07, 2009, 11:36:17
                    Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ ,    ΟΥΤΕ    Τ Ε Ι Ν Ε Ι     ΣΤΟΝ   Θ Ε Ο ,    ΟΥΤΕ   Κ Λ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι     ΣΤΟ    Ε  Γ  Ω .

                            ΓΙΑΤΙ,   Ο   ΕΑΥΤΟΣ,   ΕΙΝΑΙ   Ο   Κ Ο Σ Μ Ο Σ ,    Η    Ζ Ω Η  ,   ΤΟ   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν .


                ΕΤΣΙ ,   ΕΜΕΙΣ,    Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ο Υ Μ Ε     ΤΗΝ   "Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α "   ΜΑΣ     Μ Α Ζ Ι    ΜΕ   ΤΟΥΣ   Α Λ Λ Ο Υ Σ ,

                            η"   με   τον   α λ λ ο .!!    τον   ο π ο ι ο ν δ η π ο τ ε .


                   ε δ ω ,    Α Κ Ρ Ι Β Ω Σ ,     Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι     Η    Φ  Ι  Λ  Ι  Α .

Αδελφέ μου, τα λόγια σου πολύ σοφά... η παρουσίαση σου στην παρέα μας πολύτιμη...

Πράγματι, ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ΟΛΑΚΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ... 'Ενας πανέμορφος κόσμος, αν και μερικές φορές, σκοτεινιάζει απίστευτα, όπως η φύση λίγο πριν την καταιγίδα...

Ο ανθρώπινος κόσμος, ως γνήσιο παιδί της Μητέρας φύσης, περικλείει όλες τις ιδιότητες του Παντός και της Αβύσσου, του απείρου, και της μήτρας που κυοφορεί το πνευματικό άπειρο, που το υλοποιεί, που το μορφοποιεί...

Η φιλία, η φιλαλληλία, ήταν η έννοια που τιμήθηκε και εκτιμήθηκε πολύ στην Αρχαία Ελλάδα.

Ο Κόσμος μας δεν δημιουργήθηκε για να βιώνεται στην μοναξιά, αλλά μέσα σε κλίμα αρμονικής συνύπαρξης, μέσα σε κλίμα αδελφοσύνης και αλληλοκατανόησης.

Και αυτό εννοούμε όταν οραματιζόμαστε ένα Παραδεισένιο Κόσμο... Οραματιζόμαστε έναν Κόσμο, που τον σεβόμαστε και μας σέβεται, έναν κόσμο που αγγίζει την ψυχή μας, έναν κόσμο στον οποίο κατοικούν, "αδελφές" ψυχές, συνάνθρωποί μας, αυθεντικοί άνθρωποι, που μας καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνουμε, που μας νιώθουν και τους νιώθουμε, που μας συμπαραστέκονται και τους συμπαραστεκόμαστε...

...διότι η Συνεργασία μεταξύ των Ανθρώπων, η Αυθεντική Αδελφοσύνη μεταξύ των Ανθρώπων, είναι η ύψιστη Μύηση της εμπειρίας που ονομάζεται Ζωή.

Πρόκειται για μία ακόμη εκδήλωση της αθανασίας...

'Ετσι ακριβώς...
Τίτλος: Απ: ΤΟ_ ΥΦΑΔΙ_ΤΗΣ_ΦΙΛΙΑΣ.
Αποστολή από: ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ στις Απρίλιος 07, 2009, 18:27:59
    KΑΘΕ    ΕΝΑΣ    ΕΧΕΙ   ΔΙΚΑΙΩΜΑ    ΣΤΗΝ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ,   ΣΤΗΝ   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ,   ΚΑΙ   ΣΤΗΝ   ΕΠΙΛΟΓΗ ,

                          ΤΗΣ    ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ    ΠΟΥ   ΟΛΟΙ   ΕΜΕΙΣ   ΕΧΟΥΜΕ ,    ΤΟΥ    Λ Ο Γ Ο Υ .


                Ο   Λ Ο Γ Ο Σ ,    ΜΕΣΑ    ΑΠΟ   ΤΗΝ  ΕΚΦΡΑΣΗ   ΤΩΝ   Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ω Ν     ΜΑΣ,     ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ    ΣΤΟΥΣ   ΑΛΛΟΥΣ,

                                         ΤΗΝ    "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ",    ΠΟΥ   ΕΜΕΙΣ    ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.


                ΣΑΝ    ΜΑΓΝΗΤΗΣ,    ΜΑΣ   ΣΤΡΕΦΕΙ    ΣΤΗΝ   ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ,    ΣΤΗΝ   ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ,   ΣΤΗΝ   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ,

                                          ΣΤΗ    ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ,   ΚΑΙ    ΣΤΙΣ    Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ .


                 Η     Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α     ΤΟΥ ,   ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΙΣ    ΜΟΙΡΑΙΕΣ    ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ,   ΓΙΓΑΝΤΩΝΟΥΝ    ΤΗΝ   ΕΠΙΘΥΜΙΑ

                                            ΓΙΑ    ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.


                  Η   ΦΙΛΙΑ.    ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ  ,   ΚΑΘΑΡΙΑ ,   ΑΓΑΘΗ,    ΓΙΝΕΤΑΙ   Ο   ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ   ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ,   ΣΤΗ   ΧΩΡΑ 

                                              ΤΗΣ   ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ   ΜΑΣ.


                   ΕΤΣΙ ,    ΕΜΕΙΣ ,    ΩΣ    ΑΝΘΡΩΠΟΙ ,     ΘΑ    ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ     ΤΗΝ    Ε Ν Τ Ε Λ Ω Σ    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ    ΖΩΗ   

                                                ΑΠΟ    ΑΥΤΗ    ΠΟΥ   ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ.


          ΕΙΝΑΙ    ΠΟΛΥ   ΠΟΛΥΤΙΜΟ   ΓΙΑ   ΜΕΝΑ   ΠΟΥ   ΜΟΥ   ΔΙΝΕΤΑΙ   ΤΗΝ   ΕΥΚΑΙΡΙΑ   ΝΑ   ΕΚΦΡΑΣΤΩ   ΜΑΖΙ   ΣΑΣ...

                                                 ΣΑΣ    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Τίτλος: Απ: ΤΟ_ ΥΦΑΔΙ_ΤΗΣ_ΦΙΛΙΑΣ.
Αποστολή από: Rose στις Απρίλιος 14, 2009, 22:35:30
Φιλία
http://www.youtube.com/watch?v=Ps5ZP1QBp7o&feature=related