Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - Rose

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 402
16
INTERVIEW LUC MONTAGNIER
Did Luc Montagnier Discover HIV?

By Djamel Tahi

Continuum Winter 1997


Text of a videotape interview performed at the Pasteur Institute, July 1997. Please note: The answers by Luc Montagnier have been numbered for easier reference to the analyses in the reply by Papadopulos-Eleopulos et al.

DT: A group of scientists from Australia argues that nobody up till now has isolated the AIDS virus, HIV. For them the rules of retrovirus isolation have not been carefully respected for HIV. These rules are: culture, purification of the material by ultracentrifugation, Electron Microscopic (EM) photographs of the material which bands at the retrovirus density, characterisation of these particles, proof of the infectivity of the particles.

LM: No, that is not isolation. We did isolation because we "passed on" the virus, we made a culture of the virus. For example Gallo said : "They have not isolated the virus...and we (Gallo et al.), we have made it emerge in abundance in an immortal cell line." But before making it emerge in immortal cell lines, we made it emerge in cultures of normal lymphocytes from a blood donor. That is the principal criterion. One had something one could pass on serially, that one could maintain. And characterised as a retrovirus not only by its visual properties, but also biochemically, RT [reverse transcriptase] activity which is truly specific of retroviruses. We also had the reactions of antibodies against some proteins, probably the internal proteins. I say probably by analogy with knowledge of other retroviruses. One could not have isolated this retrovirus without knowledge of other retroviruses, that's obvious. But I believe we have answered the criteria of isolation. Totally. (1)

DT: Let me come back on the rules of retrovirus isolation which are : culture, purification at the density of retroviruses, EM photographs of the material at the retrovirus density, characterisation of the particles, proof of the infectivity of the particles. Have all these steps been done for the isolation of HIV? I'd like to add, according to several published references cited by the Australian group, RT is not specific to retroviruses and, moreover, your work to detect RT was not done on the purified material?

LM: I believe we published in Science (May 1983) a gradient which showed that the RT had exactly the density of 1.16. So one had a peak which was RT. So one has fulfiled this criterion for purification. But to pass it on serially is difficult because when you put the material in purification, into a gradient, retroviruses are very fragile, so they break each other and greatly lose their infectivity. But I think even so we were able to keep a little of their infectivity. But it was not as easy as one does it today, because the quantities of virus were nonetheless very weak. At the beginning we stumbled on a virus which did not kill cells. The virus came from an asymptomatic patient and so was classified amongst the non-syncythia-forming, non-cytopathogenic viruses using the co-receptor ccr5. It was the first BRU virus. One had very little of it, and one could not pass it on in an immortal cell line. We tried for some months, we didn't succeed. We succeeded very easily with the second strain. But there lies the quite mysterious problem of the contamination of that second strain by the first. That was LAI. (2)

DT: Why do the EM photographs published by you, come from the culture and not from the purification?

LM: There was so little production of virus it was impossible to see what might be in a concentrate of virus from a gradient. There was not enough virus to do that. Of course one looked for it, one looked for it in the tissues at the start, likewise in the biopsy. We saw some particles but they did not have the morphology typical of retroviruses. They were very different. Relatively different. So with the culture it took many hours to find the first pictures. It was a Roman effort! It's easy to criticise after the event. What we did not have, and I have always recognised it, was that it was truly the cause of AIDS. (3)

DT: How is it possible without EM pictures from the purification, to know whether these particles are viral and appertain to a retrovirus, moreover a specific retrovirus?

LM: Well, there were the pictures of the budding. We published images of budding which are characteristic of retroviruses. Having said that, on the morphology alone one could not say it was truly a retrovirus. For example, a French specialist of EMs of retroviruses publicly attacked me saying: "This is not a retrovirus, it is an arenavirus". Because there are other families of virus which bud and have spikes on the surface, etc. (4)

DT: Why this confusion? The EM pictures did not show clearly a retrovirus?

LM: At this period the best known retroviruses were those of type C, which were very typical. This retrovirus wasn't a type C and lentiviruses were little known. I myself recognised it by looking at pictures of Equine infectious anaemia virus at the library, and later of the visna virus. But I repeat, it was not only the morphology and the budding, there was RT...it was the assemblage of these properties which made me say it was a retrovirus. (5)

DT: About the RT, it is detected in the culture. Then there is purification where one finds retroviral particles. But at this density there are a lot of others elements, among others those which one calls "virus-like".

LM: Exactly, exactly. If you like, it is not one property but the assemblage of the properties which made us say it was a retrovirus of the family of lentiviruses. Taken in isolation, each of the properties isn't truly specific. It is the assemblage of them. So we had: the density, RT, pictures of budding and the analogy with the visna virus. Those are the four characteristics. (6)

DT: But how do all these elements allow proof that it is a new retrovirus? Some of these elements could appertain to other things, "virus-like"...?

LM: Yes, and what's more we have endogenous retroviruses which sometimes express particles - but of endogenous origin, and which therefore don't have pathological roles, in any case not in AIDS. (7)

DT: But then how can one make out the difference?

LM: Because we could "pass on" the virus. We passed on the RT activity in new lymphocytes. H. We got a peak of replication. We kept track of the virus. It is the assembly of properties which made us say it was a retrovirus. And why new? The first question put to us by Nature was: "Is it not a laboratory contamination? Is it perhaps a mouse retrovirus or an animal retrovirus?". To that one could say no! Because we had shown that the patient had antibodies against a protein of his own virus. The assemblage has a perfect logic! But it is important to take it as an assemblage. If you take each property separately, they are not specific. It is the assemblage which gives the specificity. ( 8 )

DT: But at the density of retroviruses, did you observe particles which seemed to be retroviruses? A new retrovirus?

LM: At the density of 1.15, 1.16, we had a peak of RT activity, which is the enzyme characteristic of retroviruses. (9)

DT: But could that be something else?

LM: No..in my opinion it was very clear. It could not be anything but a retrovirus in this way. Because the enzyme that F. Barre-Sinoussi characterised biochemically needed magnesium, a little like HTLV elsewhere. It required the matrix, the template, the primer also which was completely characteristic of an RT. That was not open for discussion. At Cold Spring Harbour in September 1983, Gallo asked me whether I was sure it was an RT. I knew it, F. Barre-Sinoussi had done all the controls for that. It was not merely a cellular polymerase, it was an RT. It worked only with RNA primers, it made DNA. That one was sure of. (10)

DT: With the other retroviruses you have met in your career did you follow the same process and did you meet the same difficulties?

LM: I would say that for HIV it is an easy process. Compared with the obstacles one finds for the others...because the virus does not emerge, or indeed because isolation is sporadic - you manage it one time in five. I am talking about current research into others illnesses. One can cite the virus of Multiple Sclerosis of Prof. Peron. He showed me his work a decade ago and it took him around ten years to finally find a gene sequence which is very close to an endogenous virus. You see...it is very difficult. Because he could not "pass on" the virus, he could not make it emerge in culture. Whereas HIV emerges like couch grass. The LAI strain for example emerges like couchgrass. That's why it contaminated the others. (11)

DT: With what did you culture the lymphocytes of your patient? With the H9 cell line?

LM: No, because it didn't work at all with the H9. We used a lot of cell lines and the only one which could produce it was the Tambon Iymphocytes. (12)

DT: But using these kinds of elements it is possible to introduce other things capable of inducing an RT and proteins, etc..

LM: Agreed completely. That's why finally we were not very ardent about using immortal cell lines. To cultivate the virus en masse - OK. But not to characterise it, because we knew we were going to bring in other things. There are MT cell lines which have been found by the Japanese (MT2, MT4) which replicate HIV very well and which at the same time are transformed by HTLV. So, you have a mix of HIV and HTLV. It is a real soup. (13)

DT: What's more it's not impossible that patients may be infected by other infectious agents?

LM: There could be mycoplasmas...there could be a stack of things. But fortunately we had the negative experience with viruses associated with cancers and that helped us, because we had encountered all these problems. For example, one day I had a very fine peak of RT, which F. Barre-Sinoussi gave me, with a density a little bit higher, 1.19. And I checked! It was a mycoplasma, not a retrovirus. (14)

DT: With the material purified at the retrovirus density, how is it possible to make out the difference between what is viral and what is not? Because at this density there's a stack of other things, including "virus-like" particles, cellular fragments...

LM: Yes, that's why it is easier with the cell culture because one sees the phases of virus production. You have the budding. Charles Dauget (an EM specialist) looked rather at the cells. Of course he looked at the plasma, the concentrate, etc...he saw nothing major. Because if you make a concentrate it's necessary to make thinly sliced section [to see a virus with the EM], and to make a thin section it is necessary to have a concentrate at least the size of the head of a pin. So enormous amounts of virus are necessary. By contrast, you make a thin section of cells very easily and it's in these thin sections that Charles Dauget found the retrovirus, with different phases of budding. (15)

DT: When one looks at the published electron microscope photographs, for you as a retrovirologist it is clear it's a retrovirus, a new retrovirus?

LM: No, at that point one cannot say. With the first budding pictures it could be a type C virus. One cannot distinguish. (16)

DT: Could it be anything else than a retrovirus?

LM: No.. well, after all, yes .. it could be another budding virus. But there's a ... we have an atlas. One knows a little bit from familiarity, what is a retrovirus and what is not. With the morphology one can distinguish but it takes a certain familiarity. (17)

DT: Why no purification?

LM: I repeat we did not purify. We purified to characterise the density of the RT, which was soundly that of a retrovirus. But we didn't take the peak...or it didn't work...because if you purify, you damage. So for infectious particles it is better to not touch them too much. So you take simply the supernatant from the culture of lymphocytes which have produced the virus and you put it in a small quantity on some new cultures of lymphocytes. And it follows, you pass on the retrovirus serially and you always get the same characteristics and you increase the production each time you pass it on. (18)

DT: So the stage of purification is not necessary?

LM: No, no, it's not necessary. What is essential is to pass on the virus. The problem Peron had with the multiple sclerosis virus was that he could not pass on the virus from one culture to another. That is the problem. He managed it a very little, not enough to characterise it. And these days to characterise means above all at the molecular standard. If you will, the procedure goes more quickly. So to do it : a DNA, clone this DNA, amplify it, sequence it, etc..So you have the DNA, the sequence of the DNA which tells you if it is truly a retrovirus. One knows the familiar structure of retroviruses, all the retroviruses have a familiar genomic structure with such and such a gene which is characteristic. (19)

DT: So, for isolation of retroviruses the stage of purification is not obligatory? One can isolate retroviruses without purifying?

LM: Yes .. one is not obliged to transmit pure material. It would be better, but there is the problem that one damages it and diminishes the infectivity of the retrovirus. (20)

DT: Without going through this stage of purification, isn't there a risk of confusion over the proteins that one identifies and also over the RT which could come from something else?

LM: No .. after all, I repeat if we have a peak of RT at the density of 1.15, 1.16, there are 999 chances out of 1,000 that it is a retrovirus. But it could be a retrovirus of different origin. I repeat, there are some endogenous retroviruses, pseudo-particles which can be emitted by cells, but even so, from the part of the genome that provides retroviruses. And which one acquires through heredity, in the cells for a very long time. But finally I think for the proof - because things evolve like molecular biology permitting even easier characterisation these days - it's necessary to move on very quickly to cloning. And that was done very quickly, as well by Gallo as by ourselves. Cloning and sequencing, and there one has the complete characterisation. But I repeat, the first characterisation is the belonging to the lentivirus family, the density, the budding, etc.. the biological properties, the association with the T4 cells. All these things are part of the characterisation, and it was us who did it. (21)

DT: But there comes a point when one must do the characterisation of the virus. This means: what are the proteins of which it's composed?

LM: That's it. So then, analysis of the proteins of the virus demands mass production and purification. It is necessary to do that. And there I should say that that partially failed. J.C. Chermann was in charge of that, at least for the internal proteins. And he had difficulties producing the virus and it didn't work. But this was one possible way, the other way was to have the nucleic acid, cloning, etc. It's this way which worked very quickly. The other way didn't work because we had at that time a system of production which wasn't robust enough. One had not enough particles produced to purify and characterise the viral proteins. It couldn't be done. One couldn't produce a lot of virus at that time because this virus didn't emerge in the immortal cell line. We could do it with the LAI virus, but at that time we did not know that. (22)

DT: Gallo did it?

LM: Gallo? .. I don't know if he really purified. I don't believe so. I believe he launched very quickly into the molecular part, that's to say cloning . What he did do is the Western Blot. We used the RIPA technique, so what they did that was new was they showed some proteins which one had not seen well with the other technique. Here is another aspect of characterising the virus. You cannot purify it but if you know somebody who has antibodies against the proteins of the virus, you can purify the antibody/antigen complex. That's what one did. And thus one had a visible band, radioactively labelled, which one called protein 25, p25. And Gallo saw others. There was the p25 which he called p24, there was p41 which we saw... (23)

DT: About the antibodies, numerous studies have shown that these antibodies react with other proteins or elements which are not part of HIV. And that they can not be sufficient to characterise the proteins of HIV.

LM: No! Because we had controls. We had people who didn't have AIDS and had no antibodies against these proteins. And the techniques we used were techniques I had refined myself some years previously, to detect the src gene. You see the src gene was detected by immunoprecipitation too. It was the p60 [protein 60]. I was very dexterous, and my technician also, with the RIPA technique. If one gets a specific reaction, it's specific. (24)

DT: But we know AIDS patients are infected with a multitude of other infectious agents which are susceptible to ...

LM: Ah yes, but antibodies are very specific. They know how to distinguish one molecule in one million. There is a very great affinity. When antibodies have sufficient affinity, you fish out something really very specific. With monoclonal antibodies you fish out really ONE protein. All of that is used for diagnostic antigen detection. (25)

DT: For you the p41 was not of viral origin and so didn't belong to HIV. For Gallo it was the most specific protein of the HIV. Why this contradiction?

LM: We were both reasonably right. That's to say that I in my RIPA technique...in effect there are cellular proteins that one meets everywhere - there's a non-specific "background noise", and amongst these proteins one is very abundant in cells, which is actin. And this protein has a molecular weight 43000kd. So, it was there. So I was reasonably right, but what Gallo saw on the other hand was the gp41 of HIV, because he was using the Western Blot. And that I have recognised. (26)

DT: For you p24 was the most specific protein of HIV, for Gallo not at all. One recognises thanks to other studies that the antibodies directed against p24 were often found in patients who were not infected with HIV, and even in certain animals. In fact today, an antibody reaction with p24 is considered non specific.

LM: It is not sufficient for diagnosing HIV infection. (27)

DT: No protein is sufficient?

LM: No protein is sufficient anyway. But at the time the problem didn't reveal itself like that. The problem was to know whether it was an HTLV or not. The only human retrovirus known was HTLV. And we showed clearly that it was not an HTLV, that Gallo's monoclonal antibodies against the p24 of HTLV did not recognise the p25 of HIV. (28)

DT: At the density of retroviruses, 1.16, there are a lot of particles, but only 20% of them appertain to HIV. Why are 80% of the proteins not viral and the others are? How can one make out the difference?

LM: There are two explanations. For the one part, at this density you have what one calls microvesicles of cellular origin, which have approximately the same size as the virus, and then the virus itself, in budding, brings cellular proteins. So effectively these proteins are not viral, they are cellular in origin. So, how to make out the difference?! Frankly with this technique one can't do it precisely . What we can do is to purify the virus to the maximum with successive gradients, and you always stumble on the same proteins. (29)

DT: The others disappear?

LM: Let's say the others reduce a little bit. You take off the microvesicles, but each time you lose a lot of virus, so it's necessary to have a lot of virus to start off in order to keep a little bit when you arrive at the end. And then again it's the molecular analysis, it's the sequence of these proteins which is going allow one to say whether they are of viral origin or not. That's what we began for p25, that failed ...and the other technique is to do the cloning, and so then you have the DNA and from the DNA you get the proteins. You deduce the sequence of the proteins and their size and, you stumble again on what you've already observed with immunoprecipitation or with gel electrophoresis. And one knows by analogy with the sizes of the proteins of other retroviruses, one can deduce quite closely these proteins. So you have the p25 which was close to the p24 of HTLV, you have the p18..in the end you have the others. On the other hand the one which was very different was the very large protein, p120. (30)

DT: Today, are the problems about mass production of the virus, purification, EM pictures at 1.16, resolved?

LM: Yes, of course. (31)

DT: Do EM pictures of HIV from the purification exist?

LM: Yes. of course. (32)

DT: Have they been published?

LM: I couldn't tell you...we have some somewhere .. but it is not of interest, not of any interest. (33)

DT: Today, with mass production of the virus, is it possible to see an EM, after purification, of a large number of viruses?

LM: Yes, yes. Absolutely. One can see them, one even sees visible bands. (34)

DT: So for you HIV exists?

LM: Oh, it is clear. I have seen it and I have encountered it. (35) *

17
https://www.pnas.org/content/pnas/113/33/9155.full.pdf

Extracellular vesicles and viruses: Are they close relatives?

Esther Nolte-‘t Hoena
, Tom Cremera
, Robert C. Gallob,1, and Leonid B. Margolisc
Edited by Peter K. Vogt, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, and approved June 27, 2016 (received for review April 4, 2016)
Extracellular vesicles (EVs) released by various cells are small phospholipid membrane-enclosed entities that can
carry miRNA. They are now central to research in many fields of biology because they seem to constitute a new
system of cell–cell communication. Physical and chemical characteristics of many EVs, as well as their biogenesis
pathways, resemble those of retroviruses. Moreover, EVs generated by virus-infected cells can incorporate viral
proteins and fragments of viral RNA, being thus indistinguishable from defective (noninfectious) retroviruses.
EVs, depending on the proteins and genetic material incorporated in them, play a significant role in viral
infection, both facilitating and suppressing it. Deciphering the mechanisms of EV-cell interactions may facilitate
the design of EVs that inhibit viral infection and can be used as vehicles for targeted drug delivery.


______________

http://www.theperthgroup.com/HIV/ArakelyanNatureSciRep2017.pdf

Extracellular Vesicles Carry HIV
Env and Facilitate Hiv Infection of
Human Lymphoid Tissue
Anush Arakelyan, Wendy Fitzgerald, Sonia Zicari, Christophe Vanpouille & Leonid Margolis
Cells productively infected with HIV-1 release virions along with extracellular vesicles (EVs) whose
biogenesis, size, and physical properties resemble those of retroviruses. Here, we found that a
significant number of EVs (exosomes) released by HIV-1 infected cells carry gp120 (Env), a viral protein
that mediates virus attachment and fusion to target cells, and also facilitates HIV infection in various
indirect ways. Depletion of viral preparations of EVs, in particular of those that carry gp120, decreases
viral infection of human lymphoid tissue ex vivo. Thus, EVs that carry Env identified in our work seem to
facilitate HIV infection and therefore may constitute a new therapeutic target for antiviral strategy.
It is well established that various cells in vivo and in vitro release extracellular vesicles (EVs) of various size and
biogenesis1
. Many of these vesicles (exosomes) are of the same size as retroviruses, in particular HIV, and are
generated inside the cells along the pathways similar to these viruses2, 3
. Also, these EVs may incorporate proteins
that are common to viruses (e.g., tetraspanins) as well as viral genetic material4, 5
.
Until recently EVs were considered to be “cell dust” but now EVs, in particular the small ones (less than
300nm), are widely studied as a system of cell-cell communication that changes the status of the cells they interact
with6, 7
. EVs seem to affect viral infection8–12, although, the data on the actual effects of EVs on viral infection are
controversial and the mechanisms of these effects remain to be investigated.
Analysis of EVs generated by infected cells as well as the effects of EVs on viral infection are complicated by
the fact that it is almost impossible to separate them from virions in particular from HIV because of the similarities in size and physical properties. Therefore, any HIV preparation is in fact a mixture of HIV virions and EVs.
Here, we overcame some of these problems by segregating EVs through CD45 and/or acetylcholinesterase
(AChE), two proteins that are not incorporated into HIV membranes13–15 and thus can be used to distinguish
EVs from HIV virions. Using our nanotechnology “flow virometry”16, we found that a significant number of EVs
generated in HIV-infected cells carry HIV Env, thus being indistinguishable from “defective” viruses. These EVs
facilitate viral infection in human lymphoid tissue ex vivo, a system that reflects many aspects of HIV infection of
lymphoid tissue in vivo where the critical events of HIV pathogenesis occur17, 18.
18
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/30/re-apparently-missing-control-experiment-hivaids

Education And Debate
Reframing HIV and AIDS


BMJ 2003; 327 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.327.7423.1101 (Published 06 November 2003)
Cite this as: BMJ 2003;327:1101
Article
Related content
Article metrics
Rapid responses
Response
Re: An apparently missing control experiment on HIV/AIDS
Re: An apparently missing control experiment on HIV / AIDS

In his rapid response, “An apparently missing control experiment on
HIV / AIDS”, 14 March 2004, with respect to Montagnier’s 1983 paper,
Etienne de Harven wrote: “…the paper was illustrated with an excellent
electron microcopy (EM) picture showing unquestionably typical retrovirus
particles budding from the surface of an infected lymphocyte.”

The presence of buds on cell surfaces does not prove that the buds
represent retrovirus particles. These buds may be nothing else but
cellular protrusions resulting from localised contraction of the actin-
myosin system induced by the oxidizing agents to which the cell cultures
are subjected. (1) That is, although buds are characteristic of
retroviral particles, they are not specific.

According to Montagnier et al “That this new isolate was a retrovirus
was further indicated by its density in a sucrose gradient, which was
1.16…” (2) However, we know now in the material which banded at
1.16gm/ml, the “purified virus”, Montagnier and his colleagues could not
find any particles with the “morphology typical of retroviruses”. (3)
This means that even if the cell-free particles originated from buds on
the cell surface neither the buds nor the cell free particles could have
had anything to do with either an endogenous or exogenous retrovirus.

Etienne wrote: “It appears that a most crucial, control experiment
has been omitted, in 1983, when the team at the Pasteur Institute in Paris
published their historical paper on the alleged “isolation” of HIV (LAV) …
Can any BMJ reader help to identify a laboratory where one could perform
the following, short, non-expensive, control experiment that is obviously
missing?

The experiment will be as simple as this: 1) Isolate lymphocytes from
human umbilical cord blood, 2) Place these lymphocytes in cell cultures,
exposing the cells to exactly the same growth factors (PHA and TCGF) as
those used in the 1983 experiments, in absence of any other cellular
elements; 3) Prepare these lymphocytes sequentially, for transmission
electron microcopy; 4) Search, by EM, for budding retroviral particles on
the surface of these cultured lymphocytes. I am personally convinced that
if positive results are obtained (i.e. budding retrovirus on stimulated
cord blood lymphocytes in the total absence of any AIDS patient material),
a profound reappraisal of the 1983 Pasteur paper will appear imperatively
necessary. I would be happy to contribute as an advisor and as an electron
microscopist, anytime, anywhere.”

Such an experiment has already been carried out. Budding retrovirus
-like particles have been reported in “non-HIV infected” cord blood
lymphocytes as well as many other cells used for “HIV isolation”.(4)

References

1. Papadopulos-Eleopulos E, Turner VF, Papadimitriou JM, Causer D. (1996).
The Isolation of HIV: Has it really been achieved? Continuum 4:1s-24s.
www.virusmyth.net/aids/data/epreplypd.htm

2. Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J,
Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioun C, Rozenbaum W,
Montagnier L (1983) Isolation of a T-Lymphotrophic Retrovirus from a
patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Science
220:868-871.

3. Tahi D. (1998). Did Luc Montagnier discover HIV? Text of video
interview with Professor Luc Montagnier at the Pasteur Institute July 18th
1997. Continuum 5:30-34.

4. Dourmashkin, R.R., O'Toole, C.M., Bucher, D. and Oxford, J.S. 1991.The
presence of budding virus-like particles in human lymphoid cells used for
HIV cultivation. p.122. In:Vol. I, Abstracts VII International Conference
on AIDS,Florence.

Competing interests:
None declared

Competing interests: No competing interests

19
What are the particles Montagnier presented as HIV in his Nobel Lecture?
http://www.theperthgroup.com/Nobel/MontagnierEMNobel.pdf

In 1997 Djamel Tahi asked Montagnier if electron micrographs of purified HIV
had been published. Montagnier replied “I couldn't tell you...we have some
somewhere .. but it is not of interest, not of any interest”.1
 Although he accepts it
is absolutely necessary to purify the virus particles in order to prove the existence
of a new virus,1
 in his Nobel lecture Montagnier did not produce such evidence.
Nonetheless, he showed an electron micrograph of particles and said “thanks to
the electron microscopy, made by Charles Dauget, we could see very
characteristic particles, of course budding particles like retroviruses, but also
particles with a dense core which also differentiated [them] from the HTLV-I
virus”*. For a Nobel lecture one assumes Montagnier would select the best EM
he had on offer, one showing particles in which all the defining morphological
features of lentiviruses are clearly visible. (All Montagnier’s slides are HERE
(6.23 MB pdf)).

https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/montagnier_slides.pdf

*In 1983 Montagnier classifed his particles as a “typical type-C RNA tumor virus”.2
 That is, under the retroviral taxonomy that existed in 1983, Montagnier’s particles are a type C retrovirus particle, the same taxonomy as HTLV-I.3

20
http://www.virusmyth.com/aids/hiv/panel/aidsreport.pdf

What is needed to prove or disprove the HIV theory of AIDS?

There are three ways to resolve this debate:

The first is to garner enough public opinion to mandate a public debate between a small number of protagonists and dissidents. This debate should be international, public and adjudicated by a number of disinterested scientists of Nobel Laureate class who must present the international community with a resolution as to the way forward.

The second is for HIV seropositive individuals to have the evidence for their diagnoses of "HIV" infection examined in courts of law.

The third is to perform isolation experiments to prove whether or not a retrovirus "HIV" exists in individuals with a positive antibody test or AIDS. An outline of these experiments can be found in the Presidential AIDS Advisory Panel report.

21
https://www.pare-dose.net/4581

Ο ιός HIV προκαλεί AIDS, ή είναι η μεγαλύτερη ιατρική απάτη του 20ού αιώνος;
  28/02/2012

Η θεωρία ότι ο ιός HIV προκαλεί AIDS λέει τα εξής: Πρόκειται για εξωγενή ρετροϊό, ο οποίος εισβάλλει στο σώμα μεταδιδόμενος από το αίμα, την σεξουαλική επαφή, και την περιγεννητική μετάδοση (από έγκυο στο βρέφος). Ο ιός είναι θανατηφόρος διότι καταστρέφει τα T και τα CD4 λεμφοκύτταρα, τα οποία ρυθμίζουν τον ανοσολογικό μηχανισμό του ανθρώπου. Με την καταστροφή των λεμφοκυττάρων επέρχεται κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εμφανίζονται συμπτώματα όπως διάρροια, απώλεια βάρους, υποτροπιάζουσα καντιντίαση, και ο άρρωστος πεθαίνει αδυνατών να αντεπεξέλθει στις λοιμώξεις. AIDS αποκαλείται το τελευταίο στάδιο αυτής της ιογενούς λοιμώξεως.

Για να διαγνωστεί κάποιος με AIDS πρέπει να βρεθεί θετικός στον ρετροϊό HIV και να πάσχει εκ μιάς των 30 περίπου ασθενειών που περιλαμβάνονται στο σύνδρομο AIDS. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μολύνσεως από τον ρετροϊό και αναπτύξεως AIDS, είναι ακαθόριστο. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, φτάνει μέχρι και τα 10 χρόνια, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία, λένε. Ο θάνατος επέρχεται σίγουρα.

Όσο περνούν τα χρόνια, έρχονται στην επιφάνεια τα παράδοξα του AIDS. Πολλοί φορείς του HIV δεν έχουν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα AIDS, 15-20 χρόνια μετά την διάγνωση ως θετικοί στον ιό HIV. Και ζουν υγιέστατοι παρά τις διαβεβαιώσεις των υποστηρικτών της υποθέσεως «o HIV προκαλεί AIDS», ότι όσοι κολλήσουν τον HIV, σίγουρα θα αρρωστήσουν και σίγουρα θα πεθάνουν. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο παράδοξο. Πολλοί ασθενείς με AIDS δεν είναι φορείς του HIV. Αυτή και μόνο η παρατήρηση θα αρκούσε για να καταρριφθεί η θεωρία της ιογενούς λοιμώξεως. Αλλά το ιατρικό κατεστημένο έχει πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα.

Πως η απάτη άρχισε ν’ αποκαλύπτεται
Την απάτη γιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών πρώτη την πήρε είδηση η πολιτεία της Μινεσότα, η οποία είναι και η μοναδική ως τώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο (όχι μόνο στην Αμερική) η οποία αποκάλυψε την βρομερή αυτή συναλλαγή, με αποτέλεσμα να κλονίζεται εκ θεμελίων η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στις προτεινόμενες θεραπευτικές αγωγές, που έχουν στόχο όχι τόσο στην αποθεραπεία ή την θεραπεία, αλλά το χρήμα. Η πολιτεία της Μινεσότα, λοιπόν, ψήφισε Νομοθετικό Διάταγμα σύμφωνα με τον οποίο αναγκάζει όλες τις κατασκευάστριες φαρμακευτικές εταιρείες να δίδουν στην Πολιτειακή Κυβέρνηση όλα τα έγγραφα, με πλήρη διαφάνεια, από τα οποία να διαφαίνεται η βρόμικη αυτή συναλλαγή σε βάρος ασθενών, που τελικά κατέληξαν στον θάνατο.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή…

Μια μικρή αναδρομή
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ρ. Νίξον, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση με τεράστια ποσά της μεγαλύτερης μέχρι τότε εκστρατείας κατά του καρκίνου, με σκοπό να εντοπισθεί ο ρετροϊός που, σύμφωνα με την θεωρία που κυριαρχούσε στους κύκλους των ρετροϊολόγων, έπρεπε να ευθύνεται γιά την ασθένεια. Αυτό βέβαια ερχόταν σε αντίθεση με τα μέχρι τότε παραδεκτά από την ιατρική, την καθημερινή εμπειρία των γιατρών, αλλά και τό άμεσα εμπειρικό γεγονός ότι ο καρκίνος δεν μεταδίδεται, ούτε ποτέ μεταδόθηκε από ένα ασθενή σε έναν υγιή!

Αφού λοιπόν ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εξαρχής άχρηστη έρευνα που απέτυχε παταγωδώς, όπως ήταν επόμενο, κάνοντας απλά πλουσιώτερους ορισμένους ερευνητές και εταιρίες, έπρεπε να φανούν ότι κάπου τέλος πάντων εχρησίμευσαν.

Εδώ λοιπόν αρχίζει η ιστορία της μεγαλύτερης επιστημονικής καί ιατρικής απάτης του 20ού αιώνα: Η επινόηση ενός δήθεν θανατηφόρου και ανίατου ιού, του ΗΙV, που προκαλεί το ΑΙDS. Ενδεικτικός είναι ο τίτλος του κύριου έργου του «Γαλιλαίου του 20ού αιώνα» -όπως μερικοί τον απεκάλεσαν-, του Peter DUESBERG: «INVENTING THE AIDS VIRUS» (Εφευρίσκοντας τόν ιό του ΑΙDS, 1996), καθηγητή Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ-Καλιφόρνια, του κορυφαίου ιολόγου στον κόσμο. Η δήθεν επιστημονική αυτή άποψη επιβλήθηκε με μια πλημμυρίδα προπαγάνδας από τα ΜΜΕ, που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει ο κόσμος, αρχίζοντας με μια διαβόητη πλέον δημόσια συνέντευξη του Γκάλο στις 23 Απριλίου 1984, όταν δεν είχε δημοσιευθεί, ούτε φυσικά συζητηθεί, καμία ακόμη επιστημονική έρευνα για το θέμα, ενώ μια μέρα μετά, η Glaxo-Wellcome άρχισε νά πουλάει τα «τεστ του AIDS», και, σε λίγες μέρες, τα πρώτα «φάρμακα του AIDS»! Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ισχυρισμός ότι ο «HIV» προκαλεί τό «AIDS» δέν υποστηρίχθηκε από βιβλιογραφική αναφορά, ότι μια τέτοια αναφορά δεν υπήρξε ποτέ, ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του ʽ80, όταν ο Karry Mullis, που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 1993 για την ανακάλυψη της μεθόδου pcr (=αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης), έψαξε εκτενώς για μια τέτοια αναφορά χωρίς οποιαδήποτε επιτυχία. Αυτό που όλο κι όλο θα βρείτε είναι μια αναφορά στην πολυδιαφημισμένη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 23 Απριλίου 1984 και κατά τη διάρκεια της οποίας η Margaret Heckler, υπουργός υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ανήγγειλε υπερήφανα, παρουσία του Robert Gallo, ότι μόλις είχε ανακαλυφθεί ένας ρετροϊός που ήταν η (πιθανή) αιτία του AIDS. Το επόμενο πρωί, όλες οι εφημερίδες στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, έλαμπαν με μεγάλους τίτλους, στους οποίους παρέλειψαν μόνο μια λέξη: «Πιθανός»….

Η έναρξη της εξαπάτησης
Η ευκαιρία για το φάρμα–καρτέλ δόθηκε με τη δημοσίευση από τον ιολόγο Gottlieb το 1981 για το CDC (=Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών ) της Ατλάντα μιας μελέτης, στην οποία οι πρώτες 5 περιπτώσεις του AIDS αναφέθηκαν σε πέντε αρσενικούς ομοφυλόφιλους ασθενείς. Και οι πέντε ήταν τοξικομανείς, και οι πέντε χρησιμοποιούσαν αμυλικά νιτρώδη άλατα («Poppers»). Δεν ήξεραν ο ένας τον άλλον και δεν θα μπορούσαν, επομένως, να έχουν μολύνει ο ένας τον άλλο.

Εν τούτοις,ο Gottlieb πρότεινε αμέσως τη μεταδοτική φύση της ασθένειας και της μετάδοσής της από τις σεξουαλικές επαφές, μια υπόθεση που, αμέσως, ευνοϊκά έγινε αποδεκτή από το CDC. Ακόμα, δεν υπήρξε απολύτως καμία αιτιολόγηση, βασισμένη σε αυτές τις πρώτες 5 περιπτώσεις, για το ότι θα μπορούσε να είναι μια σεξουαλικά διαβιβασθείσα μεταδοτική ασθένεια. Φανταστείτε δηλαδή ότι είστε ιατρικά υπεύθυνοι περίπου 100 εργαζομένων, ότι όλοι λειτουργούν σε ένα κακώς αερισμένο εργοστάσιο, όπου τα άλατα μολύβδου χρησιμοποιούνται αφειδώς. Εντοπίζετε σύντομα 10 περιπτώσεις δηλητηρίασης από μόλυβδο. Πρόκειται να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η δηλητηρίαση από μόλυβδο είναι μια μεταδοτική ασθένεια διαβιβασθείσα σεξουαλικά;

Αυτό είναι ακριβώς που έκανε ο Gottlieb! Πώς είναι δυνατό μια τέτοια ιδιαίτερα απίθανη υπόθεση να έγινε αποδεκτή με τόση πολλή αξιοπιστία;

Η απάντηση είναι απλή και τραγική. Θυμηθείτε, είμαστε προς το τέλος της δεκαετίας του ʽ70 και στις αρχές της δεκαετίας του ʽ80: Το ηθικό ήταν μάλλον χαμηλό στο CDC, όπου πολύ λίγες επιδημίες ανιχνεύθηκαν από τις ημέρες της πολιομυελίτιδας, και το ηθικό ήταν επίσης πολύ χαμηλό στο εθνικό ίδρυμα καρκίνου (NCI), στή Bethesda, όπου οι γιγαντιαίες προσπάθειες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 20 ετών και που χρηματοδοτήθηκαν από τεράστιους προϋπολογισμούς, που στόχευαν πρώτιστα στην απόδειξη του υποθετικού ρόλου των ρετροϊών στον ανθρώπινο καρκίνο, τελείωναν με ολοκληρωτική αποτυχία. Το CDC καθώς επίσης και το NCI πήδησαν με ορμή σε αυτήν την σχετιζόμενη μέ ρετροιούς υποθετική επιδημία του AIDS, ορμή πού απέρρεε ως αποτέλεσμα σκοπιμοτήτων της πολιτικής για την επιστήμη, όχι από οποιαδήποτε αυστηρή ανάλυση των ιολογικών στοιχείων. Δυστυχώς, δέκα έτη αργότερα, ο «πόλεμος ενάντια στον καρκίνο» δεν είχε καταλήξει σε κανένα αποτέλεσμα… Ούτε έστω και ένας και μόνο ρετροιός δεν είχε καθοριστεί που μπορεί να είναι η αιτία έστω και ενός μόνο καρκίνου, ή μιας και μόνo λευχαιμίας στον άνθρωπο.

Πρωταγωνιστές της βρόμικης αυτής ιστορίας ένας σχετικά άγνωστος μέχρι τότε Γάλλος βιολόγος, ο Luc Montagnier, καί o R. Gallo, Αμερικανός ιολόγος, «ο τίμιος Μπόμπ» -όπως τον αποκαλούν ειρωνικά οι συνάδελφοί του-, δισεκατομμυριούχος πια σήμερα, χάρις εις τα δικαιώματα (rοyalties) των «τεστ HIV» που πουλάει ανά τήν υφήλιο. Σε ένα δείγμα από εκκρίσεις ενός Γάλλου ασθενή αιμοφιλικού, ο Μοντανιέ ισχυρίσθηκε -χωρίς ποτέ να το αποδείξει επιστημονικά, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες της ιολογίας- (Αξιώματα του Κώχ), ότι βρήκε ένα νεό είδος ιού, καί μερικά από τα δείγματα αυτά έστειλε στον Γκάλο, ο οποίος ισχυρίσθηκε μετά από λίγο ότι απομόνωσε έναν ιό που τότε ονόμασε HITLV-1 (σε …συσχετισμό με έναν άλλο ιό, τον ΗL23V, που δήθεν είχε ανακαλύψει 7 χρόνια πριν σε ασθενείς με λευχαιμία, και που Ο ΙΔΙΟΣ ΠΑΡΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΟΤΙ επρόκειτο περί… λάθους!), ο οποίος, προσβάλλοντας τα ανοσοποιητικά κύτταρα, τα κατέστρεφε σκοτώνοντας έτσι τον ασθενή. Σημειώνουμε εδώ ότι τα στοιχεία που έφερε για να αποδείξει την ύπαρξη του «ΗL23V» ήταν όμοιου είδους με εκείνα που θα επικαλούνταν το 1984 για να αποδείξει την ανακάλυψη του «ΗΙV», με την διαφορά ότι τα πρώτα ήταν καλύτερα γιατί είχε χρησιμοποιήσει ζωντανούς ιστούς, και όχι καλλιέργειες, ενώ οι ηλεκτρονικές φωτογραφίες του υλικού ηταν σέ βαθμό πυκνότητας 1.16 gm/ml. Ξέσπασε τότε μια μεγάλη διαμάχη για τα δικαιώματα της ανακάλυψης και των τεστ μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας, πού λύθηκε με συμβιβασμό Ρήγκαν-Σιράκ, αφού κατάλαβαν προφανώς ότι ο σκυλοκαυγάς μπορεί να κατέστρεφε τη λεία που ήταν αρκετή και για τους δύο.

Τι είναι οι ρετροϊοί
Ο Δρ. Peter Duesberg, καθηγητής μοριακής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, ειδικός στον καρκίνο και τους ρετροϊούς (retroviral expert) ο οποίος ανακάλυψε το oncogene (γονίδιο καρκίνου) και απομόνωσε το γονιδίωμα των ρετροϊών (ένας από τους οποίους είναι και ο HIV) το 1970 αναφέρει ότι: «Οι ρετροιοί είναι ένα υποσύνολο ιών, μη τοξικοί για τα κύτταρα. Ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και είναι ένα από τα πρώτα προσδιορισμένα κυτταρικά μόρια. Έχουμε περίπου 3.000 καταχωρημένους ρετροιούς. Υπάρχουν σε κάθε ζώο: Σκυλιά, γάτες, φάλαινες, πουλιά, αρουραίους, χάμστερ και ανθρώπους. Οι ρετροϊολόγοι εκτιμούν ότι ένα έως δύο τοις εκατό του DNA μας είναι ρετροιοί. Οι ρετροιοί είναι σκέλη RNA που αντιγράφονται στο DNA μας χρησιμοποιώντας ένα ένζυμο που λέγετε Reverse Transcriptase. Μεταβιβάζονται κληρονομικά -από τη μητέρα στο παιδί (matrilineally)- και δεν είναι σεξουαλικά διαβιβάσιμοι. Τα ζώα στα εργαστήρια δεν ανταλλάσσουν ρετροϊούς το ένα με το άλλο, ασχέτως πόσο ζευγαρώνουν μεταξύ τους. Αλλά τα μωρά έχουν πάντα τους ίδιους ρετροϊούς με τις μητέρες τους. Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα μέρος που αναπτύσσεται πάνω μας φυσιολογικά από μόνο του. Στα 50 χρόνια μοντέρνων εργαστηριακών ερευνών, κανένας ρετροϊός δεν παρουσιάστηκε να καταστρέφει τα κύτταρα ή να προκαλεί οποιαδήποτε ασθένεια, παρά μόνο κάτω από πολύ ιδιαίτερες εργαστηριακές συνθήκες».

Ο ίδιος ο Peter Duesberg δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα να τον εμφυτεύσει στον εαυτό του: «I wouldn’t mind being injected with that virus. It’s harmless» (sic). Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει θανατηφόρος ιός που αν εισέλθει στο σώμα να παραμένει αδρανής επί μία δεκαετία, όπως ισχυρίζονται γιά τον HIV. «Δεν υπάρχουν αργοί ρετροϊοί», λέει ο Peter Duesberg, «μόνον αργόστροφοι ρετροϊολόγοι».

Τα προβλήματα με την υπόθεση «ο HIV προκαλεί AIDS»
1) Το ιατρικό κατεστημένο ισχυρίζεται ότι ο ρετροϊός HIV είναι υπεύθυνος για το AIDS. Όμως κάτι τέτοιο απαιτεί απομόνωση και φωτογράφηση του ιού, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, όπως έχει αποδείξει και η βιοφυσικός Ελένη Παπαδοπούλου (www.virusmyth.net/aids/data/cjinterviewep.htm) και η ερευνητική της ομάδα Perth στην Αυστραλία. Και χωρίς απομόνωση του ιού, δεν μπορούμε να μιλάμε καν για ύπαρξη ιού. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί κάποιες προσομοιώσεις του ιού HIV, οι οποίες είναι έργα καλλιτεχνών με την βοήθεια υπολογιστών, και όχι αληθινές φωτογραφίες.

2) Αποτελεί βασική παραδοχή ότι όταν ένας ιός προκαλεί τον θάνατο σε ένα ασθενή, στα τελευταία στάδια της αρρώστιας, ο ιός πρέπει να ανευρίσκεται εύκολα στο σώμα του ασθενούς. Τα όργανα, οι ιστοί, τα υγρά του σώματος, πρέπει να έχουν μολυνθεί από τον ιό. Και όμως, στους ασθενείς που πεθαίνουν από AIDS τα ποσοστά του HIV που ανιχνεύονται, είτε είναι μηδενικά είτε το πολύ 1 στα 1.000 Τ-λεμφοκύτταρα εμφανίζει κάποιο ίχνος ιού HIV. Ακόμη και τότε, δεν υπάρχουν σημάδια ότι ο ρετροϊός είναι ενεργός. Αλλά ακόμη και αν ο ρετροϊός HIV ήταν θανατηφόρος και σκότωνε 1 στα 1.000 Τ-λεμφοκύτταρα, ο ρυθμός αντικαταστάσεως των κατεστραμμένων κυττάρων του ανθρωπίνου οργανισμού, είναι 30 φορές μεγαλύτερος. Το οποίο σημαίνει ότι οι ασθενείς θα άντεχαν τις όποιες απώλειες Τ-λεμφοκυττάρων. Οι «ιατροί» κατήργησαν όχι μόνον τις επιστημονικές αρχές για την ανίχνευση και απομόνωση του ιού, αλλά με ανακριβή τεστ δίνουν αδιακρίτως «φάρμακα» σε υγιείς ανθρώπους. Επιπλέον κατήργησαν και τα αποτελέσματα της νεκροτομής που αποδεικνύει αν ένας ιός έχει καταλάβει όλο το σώμα. Μόνον έτσι μπόρεσαν να διαπράξουν την γενοκτονία τους. Αγνοούν τα αποτελέσματα νεκροψιών και τοξικολογικών εξετάσεων.

3) Το επόμενο πρόβλημα είναι στον ορισμό του AIDS. Τί είναι αυτό το σύνδρομο AIDS; Σύμφωνα με το ιατρικό κατεστημένο είναι μία ομάδα από 30 περίπου ασθένειες με την εξής καταπληκτική ιδιότητα: Αν κάποιος έχει φυματίωση και είναι φορεύς του HIV, τότε πάσχει από AIDS. Όμως αν έχει φυματίωση αλλά δεν είναι φορεύς του HIV, τότε δεν πάσχει από AIDS. Δηλαδή το AIDS δεν είναι κάποια καινούρια ασθένεια, είναι ομάδα παλαιοτέρων ασθενειών που οι «ιατροί» ονόμασαν σύνδρομο AIDS, με την προσθήκη ενός ρετροϊού. Όταν όμως καταγράφηκαν πάνω από 4.000 περιπτώσεις ασθενών διεθνώς, με όλα αυτά τα συμπτώματα χωρίς να είναι φορείς του HIV, τότε οι «ιατροί» άλλαξαν τον ορισμό του AIDS ώστε να μιλήσουν για ένα νέο τύπο ιού HIV, ο οποίος δήθεν δεν εμφανίζεται. Το ότι κάποιοι ομαδοποίησαν μια σειρά γνωστών ασθενειών, αυτό δεν σημαίνει ότι ενεφανίσθη μία νέα ασθένεια στον πλανήτη. Σημαίνει ότι κάποιοι απατεώνες ανακάλυψαν ένα νέο τρόπο για να κλέβουν τα χρήματα των ασθενών.

4) Το επόμενο πρόβλημα στην υπόθεση «ο HIV προκαλεί AIDS», είναι στην εύρεση αιτιώδους συναφείας μεταξύ HIV και AIDS. Όταν ένα φαινόμενο Α (ιός HIV) συνυπάρχει με το φαινόμενο Β (σύνδρομο AIDS), αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε το Α είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του φαινομένου Β. Κάτι τέτοιο αποτελεί σοβαρό λάθος λογικής. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: Μπορεί το Β να προκαλείται από κάποιον άλλο παράγοντα, εκτός του Α. Μπορεί το Β να προκαλεί την εμφάνιση του Α (αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο ρετροϊός HIV μπορεί να είναι ενδογενής, και να εμφανίζεται ως αντίδραση του οργανισμού στις διάφορες αρρώστιες που καταπονούν το σώμα). Μπορεί η συνύπαρξη των δύο να είναι απλή σύμπτωση και όχι αιτιώδης συνάφεια. Επιπλέον για να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ HIV και AIDS απαιτούνται παράλληλες και ελεγχόμενες έρευνες, μεταξύ ασθενών που πάσχουν από τις αρρώστιες του συνδρόμου AIDS αλλά δεν φέρουν τον HIV, και ασθενών που πάσχουν από τις αρρώστιες του συνδρόμου AIDS και φέρουν τον HIV. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Άρα δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ HIV και AIDS.

Τα κριτήρια του Koch
Για να οριστεί ένας ιός ως αιτιολογικός παράγων νόσου, και κατ’ επέκταση πανδημίας, οφείλει να ικανοποιεί τα κριτήρια του Koch.

Πρώτο κριτήριο: Ο ιός πρέπει να βρεθεί σε όλους τους ασθενείς της νόσου, και σε όλους τους μολυσμένους ιστούς των ασθενών. Αλλά ο ιός HIV δεν βρέθηκε ούτε σε όλους τους ασθενείς με AIDS, ούτε σε όλους τους μολυσμένους ιστούς των ασθενών.

Δεύτερο κριτήριο: Ο ιός πρέπει να απομονωθεί από τον φορέα του, και να καλλιεργηθεί. Αλλά ο ιός HIV μέχρι στιγμής δεν έχει απομονωθεί από ένα φορέα του, απλώς κάποιοι ισχυρίζονται ότι ανιχνεύεται εμμέσως, διαμέσου αντισωμάτων. Ακόμη και αν έχει ανιχνευτεί, δεν πληροί το δεύτερο κριτήριο του Koch. Το δεύτερο κριτήριο μιλά για απομόνωση και καλλιέργεια του ιού, όχι απλώς ανίχνευση.

Τρίτο κριτήριο: Ο ιός πρέπει να αναπαράγει όμοια νόσο όταν χορηγηθεί σε υγιή πειραματόζωα. Αλλά μέχρι στιγμής ο HIV δεν προκαλεί το σύνδρομο AIDS ή άλλη αρρώστια, όταν χορηγείται σε υγιή πειραματόζωα.

Τέταρτο κριτήριο: Ο ίδιος ιός πρέπει ξανά να απομονωθεί από τον νέο μολυσμένο ξενιστή. Αλλά από την στιγμή που ο HIV δεν πληροί το τρίτο κριτήριο, φυσικά δεν είναι δυνατόν να πληροί και το τέταρτο

ΑΖΤ και αναστολείς πρωτεασών
Το AZT σχεδιάστηκε πριν από 40 χρόνια σαν φάρμακο χημειοθεραπείας για να θεραπεύσει τον καρκίνο. Η αρχή της χημειοθεραπείας είναι απλή -να σκοτωθούν όλα τα κύτταρα. Εάν η χημειοθεραπεία λειτουργήσει, τα κύτταρα του καρκίνου πεθαίνουν πριν από εσένα. Αλλά δεν λειτουργεί συχνά, και έτσι υπάρχει φοβερή παράλληλη ζημία. Φυσικά, η χημειοθεραπεία είναι μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία. Ένας ασθενής με καρκίνο κουράρεται μόνο για λίγο χρόνο, επειδή η κούρα είναι τόσο τοξική. Αλλά στους ασθενείς του AIDS δίνεται AZT καθημερινά, πιθανώς για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Θα πρέπει εδώ νά επισημάνουμε τήν ανατριχιαστική ψυχρότητα με την οποία αποφάσισαν, όπως ίδιος ο Μοντανιέ αδιάντροπα περιγράφει στό βιβλίο του «Άνθρωποι καί Ιοί», να ποτίσουν τα σώματα των δύστυχων «οροθετικών» με ένα από τα ισχυρότερα τοξικά δηλητήρια, πρώην πειραματική ουσία κατά του καρκίνου, πού οι ίδιοι οι ερευνητές των εταιρειών, στίς αρχές της δεκαετίας του ’60 αποφάσισαν ν’ απορρίψουν εντελώς, ακόμη και σαν πειραματική, λόγω της φοβερής της τοξικότητας, δηλαδή την αζινοβουδίνη ή ΑΖΤ.

Από την στιγμή που κάποιος διαγνωστεί ως φορεύς του HIV, αμέσως του χορηγούν χημικές ουσίες, όπως το άκρως τοξικό «φάρμακο» ΑΖΤ. Το ΑΖΤ όχι μόνον καταστρέφει τα εσωτερικά όργανα του ατόμου, αλλά επιπλέον έχει ανοσοκατασταλτικές παρενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί νεκροί ασθενείς που δήθεν πεθαίνουν από AIDS, στην ουσία πεθαίνουν από το ΑΖΤ. Έχει αποδειχθεί ότι το ΑΖΤ προκαλεί αυτό που υποτίθεται ότι καταπολεμά. Χορηγείται από τους «ιατρούς» για να καταπολεμήσει την ανοσολογική ανεπάρκεια, ενώ προκαλεί ανοσολογική ανεπάρκεια. Τα άτομα-φορείς του HIV δεν πεθαίνουν από το AIDS, πεθαίνουν από το ΑΖΤ που παρουσιάζει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με το AIDS.

Τα ίδια τραγικά αποτελέσματα προκαλούν οι αναστολείς πρωτεασών, που χορηγούνται για την καταπολέμηση του AIDS. Αντί να αποσυρθούν αμέσως αυτά τα δηλητήρια από την κυκλοφορία, χορηγούνται αφειδώς στους φορείς του ιού, που πληρώνουν πανάκριβα την δολοφονία τους. Η υπόθεση «ο HIV προκαλεί το AIDS», δεν στηρίχθηκε πάνω σε αντικειμενική ερευνητική εργασία. Κτίσθηκε πάνω σε σαθρά θεμέλια για να υποστηρίξει το φαρμακο-βιομηχανικό σύμπλεγμα και τις πωλήσεις αντιρετροϊικών φαρμάκων.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι ασθενείς με AIDS (όχι απλώς φορείς του HIV) επανήλθαν σε φυσιολογική ζωή αφ’ ότου διέκοψαν το ΑΖΤ και τα άλλα τοξικά χημικά κοκτέιλ. Η Δρ Amy Justice, αποκάλυψε ότι η ανεπάρκεια του συκωτιού είναι τώρα η κύρια αιτία του θανάτου στα HIV-θετικά άτομα που παίρνουν φάρμακα για το AIDS. Ενώ η ανεπάρκεια του συκωτιού δεν ήταν ποτέ μια ασθένεια του AIDS, είναι όμως η κυριότερη, γνωστή παρενέργεια των νέων φαρμάκων του AIDS.

Το AZT είναι ένας εξολοθρευτής αλυσίδων DNA. Το AZT σκοτώνει το DNA σας. Σκοτώνει το μυελό των οστών σας, όπου το αίμα σας παράγεται, σκοτώνει τα κύτταρα στα έντερα σας και έτσι δεν μπορείτε να φάτε. Οι γιατροί δίνουν φάρμακα στους HIV-θετικούς ασθενείς πριν ακόμα αρρωστήσουν. Από το 1993, το CDC δεν απαιτεί πλέον από τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι για να τους ονομάσει ασθενείς του AIDS. Εάν έχουν μια θετική αντίδραση αντισωμάτων στο μη συγκεκριμένο τεστ Elisa και μία μοναδική μέτρηση των κυττάρων Τ κάτω από 200, το CDC λέει ότι έχουν AIDS. Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα του AIDS σε υγιή άτομα. Αυτό είναι που θα λέγαμε «συνταγογραφημένο AIDS». Φανταστείτε ότι πηγαίνετε στον γιατρό σας και σας λέει οτι είστε HIV-θετικός . Είστε απολύτως υγιείς, αλλά ο γιατρός σας, σάς λέει ότι έχετε AIDS επειδή η μέτρηση των κυττάρων Τ είναι χαμηλή, και ότι είναι καλύτερα να πάρετε τα φάρμακα για να σταματήσει η πρόοδος της ασθένειας. Είστε μπερδεμένοι και ανήσυχοι, αλλά εμπιστεύεστε τον γιατρό σας, έτσι παίρνετε τα φάρμακα, τα οποία καταστρέφουν τα έντερα σας και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αρχίζουν να πέφτουν τα μαλλιά σας, γίνεστε ανίσχυρος, και αργά ή γρήγορα έχετε τις ασθένειες που προσπαθούσατε να αποτρέψετε. Ο γιατρός λέει: «Εάν δεν είχατε έρθει σε μένα, θα είχατε τα ίδια προβλήματα έξι μήνες νωρίτερα. Πρόσθεσα ένα εξάμηνο στη ζωή σας».

Επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν παίρνοντας AZT, οι γιατροί χορηγούν μικρότερες δόσεις,γεγονός το οποίο καθυστερεί απλώς και καλύπτει τη ζημιά που γίνεται στο σώμα. Σύμφωνα με τους New York Times και το Time magazine, 450.000 Αμερικανοί παίρνουν AZT κάθε ημέρα της ζωής τους. Πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα επειδή έχουνε άσχημους εμετούς. Αλλά προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του γιατρού τους

Το AZT εγκρίθηκε βάσει μιας ψευδούς έρευνας. Τα τεστ της φάσης ΙΙ του AZT έγιναν από το FDA το 1986 και ελέγχθηκαν από την εταιρία Burroughs-Wellcome (τώρα Glaxo-Wellcome), η οποία κατασκευάζει το φάρμακο. Τυχαία, η Wellcome είναι η ίδια εταιρία που πρώτη κατασκεύασε τα poppers νιτρώδους άλατος για τον πόνο της καρδιάς. Τα τεστ της φάσης ΙΙ υποτίθεται οτι ήταν για να καταδείξουν ότι το AZT ήταν «ασφαλές και αποτελεσματικό». Η έκθεση σχετικά με τα τεστ, που δημοσιεύθηκε το 1987, υποστήριξε ότι το AZT απέτρεψε εντυπωσιακά τους ανθρώπους με AIDS από τον θάνατο. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε απάτη. Ενενήντα τέσσερα τοις εκατό όλων των θανάτων του AIDS, έχουν εμφανιστεί από όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το AZT το 1987. Περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν παίρνοντας AZT το 1993, παρά στα πρώτα έξι χρόνια του AIDS.

22
Η Άλλη Πλευρά του AIDS (ενδεκάλεπτο τρέιλερ)
https://www.youtube.com/watch?v=dI1Php-OuWI

Αυτό είναι ένα τρέιλερ, που έφτιαξα, για το ντοκιμαντέρ "H Άλλη Πλευρά του AIDS", που βραβεύτηκε το 2004 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (Special Jury Prize).
Βρίσκεται αναρτημένο στο Google εδώ: http://video.google.com/videoplay?doc...
Παρουσιάζει την άποψη ότι δεν υπάρχει ιός που προκαλεί AIDS, ή μάλλον ότι δεν έχει βρεθεί να υπάρχει, και, ακόμα περισσότερο, πως δεν φαίνεται να υπάρχει καν AIDS! Και πως η όλη ιδέα ήταν μια καλά στημένη απάτη που έκανε πιο πλούσιες τις φαρμακευτικές.
Μπορείτε να διαβάσετε σχετικές πληροφορίες εδώ - μια πολύ καλή σελίδα Ελληνίδας οροθετικής και δημοσιογράφου, με πολλούς συνδέσμους:
http://www.hivwave.gr/pages/index.php

23
https://www.amazon.com/Antioxidants-Against-Cancer-Ralph-Moss/dp/1881025284

Antioxidants Against Cancer (Ralph Moss on Cancer)

Editorial Reviews
Review
"An excellent evidence-based summary, easily understood by both patients and their cancer-treatment specialists." -- Stephen M. Sagar, M.D. Oncologist

"Dr. Ralph Moss is a beacon of knowledge in the controversial and contradictory world of alternative medicine. This book spells out a blueprint for appropriate supplement use in patients undergoing cancer treatment." -- Jonathan Collin, M.D., Editor-in-Chief, Townsend Letter for Doctors and Patients

"Dr. Ralph Moss is a veritable clearing house of dependable information about cutting-edge approaches to cancer prevention and treatment." -- Larry Dossey, M.D. author, Executive editor, Alternative Therapies in Health and Medicine

"Ralph Moss's definitive book will show you and your doctors why antioxidant therapy should be offered to every cancer patient." -- Robert C. Atkins, M.D., bestselling author

Once again Ralph Moss has provided a timely review of a topic of great importance to cancer patients and to those who hope not to become cancer patients." -- Robert A. Nagourney, M.D. Oncologist

From the Publisher
We at Equinox Press are honored to have published Antioxidants Against Cancer, the latest work from groundbreaking medical writer Ralph W. Moss, Ph.D. Dr. Moss has been called "probably the most knowledgeable writer in the world on alternative therapies for cancer." Antioxidants Against Cancer is his most powerful book yet. It gives people the information they urgently need to protect and restore their health. We urge everyone to read this important book!

About the Author
Ralph W. Moss, Ph.D. is a leader in the field of alternative cancer treatment. Author of such books as Cancer Therapy, Questioning Chemotherapy, Herbs Against Cancer, Dr. Moss is founder and Director of CancerDecisions.com, an online treatment information resource for cancer patients.


25
https://www.amazon.com/Cancer-Industry-Unraveling-Politics/dp/1557780757

The Cancer Industry: Unraveling the Politics
by Ralph W. Moss  (Author)


Editorial Reviews
From Publishers Weekly
Although the last decade has seen important developments in the care of cancer patients, Moss argues that there is little change in the disease's survival rates, and challenges the medical establishment's continued support of "proven cures"--surgery, radiation and chemotherapy--and its refusal to fund research for nutrition-based, holistic and other therapies (including controversial laetrile). In this tough-minded updated version of his 1980 The Cancer Syndrome , Moss further charges that the dearth of research by cancer centers reflects the economic interests of board members drawn from carcinogen- and pollution-causing industries (tobacco, oil, chemicals), as well as of drug company executives. Also lambasted is the Food and Drug Administration for its allegedly obstructionist regulations regarding clinical testing. Photos not seen by PW.
Copyright 1989 Reed Business Information, Inc.

From Library Journal
This is an updated edition of The Cancer Syndrome ( LJ 2/15/80), the classic expose which investigated the suppression of unorthodox cancer research by the government and the medical establishment. There is extensive new material here, particularly regarding Lawrence Burton's immuno-augmentative therapy and Stanislaw Burzynski's antineoplaston research; other chapters are updated as well. Libraries which do not own the earlier edition should acquire this, as the subject of how politics and research intersect has gained fresh interest in the age of AIDS. Where the earlier edition is held, this should be acquired if subject demand warrants.
- Judith Eannarino, George Washington Univ. Lib., Washington, D.C.
Copyright 1989 Reed Business Information, Inc.

26
https://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0868403423/roberttoddcarrolA/

The AIDS Mirage (Frontlines, No 4) Paperback – February 1, 1995

Editorial Reviews
About the Author
Hiram Caton, D.Litt., is professor of politics and history at Griffith University, Brisbane, Australian. He is well qualified for his task. He holds the M.A. in Arabic and Islamic Civilization from the Oriental Institute of the University of Chicago and the doctorate in Philosophy from Yale University. He is familiar with the project to unite the social and biological sciences, having contributed to that effort as a historian, political psychologist, human ethnologist, and bibliographer. As a political scientist he is at home with cultural politics that lent passion to the controversy. His philosophical training and policy studies on applications of biomedical technology have equipped him to deal with the challenging problems of knowledge evaluation raised by the clash between the two images of Samoa. Among his current publications are The politics of Progress: The Origins and Development of the Commercial Republic 1600-1835, University of Florida Press, and Trends in Biomedical regulation (editor), butterworths, in press.

27
https://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=1556436424/roberttoddcarrolA/

Science Sold Out: Does HIV Really Cause AIDS? (Terra Nova) Paperback – January 2, 2007
by Rebecca Culshaw  (Author), Harvey Bialy (Foreword)

There are many well-established scientific reasons that the HIV/AIDS hypothesis is highly doubtful. In Science Sold Out, Rebecca Culshaw describes her slow uncovering of these reasons over her years researching HIV for her work constructing mathematical models of its interaction with the immune system. It is rare that a researcher who has received funding to study HIV ever expresses any doubt in the paradigm, and an even rarer event still when she abandons the field altogether. This book focuses on the changing definition of AIDS and the flaws in all HIV testing. In a much broader sense, it explains how the current, government-based structure of scientific research has corrupted science as the search for truth. It offers not only scientific reasons for HIV/AIDS being untenable, but also sociological explanations as to how the theory was accepted by the media and the world so quickly. In particular, this book offers a scathing criticism of the outrageous discriminatory measures that have been leveled at HIV-positives from the inception.


Editorial Reviews
Review
"An excellent account of the most shameful episode in the history of medicine. Rebecca Culshaw has pulled it all together: a history of inept and dishonest AIDS ‘science,’ the manifold reasons HIV cannot be the cause of AIDS, the harmfulness of AIDS drugs, the physical and psychological human suffering caused by the AIDS hoax."
—John Lauritsen, author of Poison By Prescription: The AZT Story and The AIDS War

"Every mathematician knows that by changing the definition of something, you can change the entire truth about that thing. Rebecca Culshaw describes how the HIV = AIDS ‘orthodoxists’ have abused this idea. As in a shell game, they keep moving the definitions around, so that anything can be true and everyone will be confused. The abuse of science that has been documented here is itself very frightening. But when we learn that the standard treatment for HIV-positives—antiviral therapy—will substantially increase their risk of dying, it’s even scarier."
—Dan Fendel, professor of mathematics, emeritus, San Francisco State University

About the Author
Rebecca Culshaw lives in Tyler, Texas, where she is assistant professor of mathematics at The University of Texas at Tyler. She came to the U.S. in 2002, after receiving her Ph.D. in mathematics from Dalhousie University in Halifax, Canada. Culshaw has resided in Texas, Iowa, Nova Scotia, London, Ottawa, and Mzuzu, Malawi. She has published several journal articles regarding mathematical modeling of HIV immunology, and serves on the Advisory Board of Journal of Biological Systems.

Dr. Harvey Bialy has written the foreword to this book. Dr. Bialy is currently Scholar in Residence at National Autonomous University in Cuernavaca, Mexico. Prior to his retirement, he was founding editor of Nature Biotechnology, a sister journal to Nature. Dr. Bialy is author of Oncogenes, Aneuploidy, and AIDS: A Scientific Life and Times of Peter H. Duesberg.

28
https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/46802/aposyrontai-antiypertasika-farmaka-poy-periexoyn-tin-oysia-valsartani-odigies-pros-toys-astheneis.html

Αποσύρονται αντιυπερτασικά φάρμακα που περιέχουν την ουσία βαλσαρτάνη - Οδηγίες προς τους ασθενείς
Από τον ΕΟΦ έχει εκδοθεί κατάλογος με τα προϊόντα που ανακαλούνται.
Δημοσίευση: 9 Ιουλίου 2018

την απόσυρση παρτίδων από φάρμακα που περιέχουν τη δραστική ουσία βαλσαρτάνη που παράγεται από την κινεζική Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, ανακοίνωσαν ο Ευρωπαϊκός (ΕΜΑ) και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Τα εν λόγω φάρμακα μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών όταν ανιχνεύτηκε μία πρόσμιξη, Ν - νιτροζοδιμεθυλαμίνης στη δραστική ουσία βαλσαρτάνης, την οποία η εταιρεία προμηθεύει σε παρασκευαστές που παράγουν μερικά από τα διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάρμακα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΜΑ, το NDMA ταξινομείται ως πιθανό ανθρώπινο καρκινογόνο (ουσία που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) βάσει των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων. Η παρουσία του NDMA ήταν απροσδόκητη και πιστεύεται ότι σχετίζεται με αλλαγές στον τρόπο παρασκευής της δραστικής ουσίας.

Ενώ η ανασκόπηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εθνικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλούν τα φάρμακα που περιέχουν βαλσαρτάνη από την Zhejiang Huahai.

Τα φάρμακα της βαλσαρτάνης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με υψηλή αρτηριακή πίεση, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές όπως η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Χρησιμοποιείται επίσης σε ασθενείς που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια ή πρόσφατη καρδιακή προσβολή.

Η ανασκόπηση του EMA θα διερευνήσει τα επίπεδα NDMA σε αυτά τα φάρμακα με βαλσαρτάνη, τον πιθανό αντίκτυπό τους σε ασθενείς που τα παίρνουν και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση ή την εξάλειψη της πρόσμιξης από τις μελλοντικές παρτίδες που παράγει η εταιρεία.

Ως προφύλαξη, η ανασκόπηση θα εξετάσει επίσης κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστούν άλλα φάρμακα με βαλσαρτάνη.

Πληροφορίες
Οι ειδικοί του ΕΜΑ δίνουν τις εξής πληροφορίες στους ασθενείς:

Έχει ανακαλυφθεί απροσδόκητη πρόσμιξη στο δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ορισμένων φαρμάκων βαλσαρτάνης.
Μόνο ορισμένα φάρμακα της βαλσαρτάνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζονται και αυτά ανακαλούνται.
Δεν πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο βαλσαρτάνης, εκτός εάν σας το έχει πει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας.
Μπορεί να σας χορηγηθεί ένα διαφορετικό φάρμακο βαλσαρτάνης (ή μια εναλλακτική θεραπεία) με την επόμενη συνταγή σας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία σας, μιλήστε με το φαρμακοποιό σας, ο οποίος μπορεί να σας ενημερώσει εάν το φάρμακό σας ανακαλείται.
Εάν βρίσκεστε σε κλινική δοκιμή με βαλσαρτάνη και έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μιλήστε με το γιατρό που σας θεραπεύει στην κλινική δοκιμή.
Από τον ΕΟΦ έχει εκδοθεί κατάλογος με τα προϊόντα που ανακαλούνται.

http://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=578da6e4-4be6-4c0d-99e5-c722c69f3b15&groupId=12225

Δημ.Κ.

29
https://www.alphafreepress.gr/2019/10/01/ellada/anaklisi-farmakon-eof-aposyrontai-ola-ta-skeyasmata-me-ranitidini/

Ανάκληση φαρμάκων ΕΟΦ: Αποσύρονται όλα τα σκευάσματα με ρανιτιδίνη
Ανάκληση φαρμάκων ΕΟΦ: Την προληπτική απόσυρση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ρανιτιδίνη ανακοίνωση ο ΕΟΦ.
ALPHA FREE PRESS
01.10.2019 | 14:06

Ανάκληση φαρμάκων ΕΟΦ: Συγκεκριμένα, στο εμπόριο κυκλοφορούν φαρμακευτικά προϊόντα από 9 φαρμακευτικές εταιρείες. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας (CEP) του παραγωγού UQUIFA για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, αλλά ο ΕΟΦ κάλεσε τις εταιρείες να αποσύρουν εθελοντικά τα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ: «Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων σχετικά με την ανίχνευση της ουσίας NDMA σε φαρμακευτικά προϊόντα με ρανιτιδίνη και ενισχύει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνουν οι υπεύθυνες εταιρείες. Οι ΚΑΚ (σ.σ. Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας) των προϊόντων καλούνται να υλοποιήσουν την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».https://www.alphafreepress.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%95%CE%94%CE%A9.pdf

30
Εγκλημα στο χώρο της Υγείας / Drug Recalls
« στις: Οκτώβριος 14, 2019, 00:12:26 »
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/drug-recalls

Drug Recalls

A drug recall is the most effective way to protect the public from a defective or potentially harmful product. A recall is a voluntary action taken by a company at any time to remove a defective drug product from the market.

Show  entries
Date   Brand Name(s)   Product Description   Recall Reason Description   Company Name
10/10/2019   Innoveix Pharmaceuticals, Inc.   Injectable Human Chorionic Gonadotropin (HCG) and injectable Sermorelin w/GHRP2   Potential lack of sterility assurance   Innoveix Pharmaceuticals, Inc.
09/25/2019   Apotex Corp.   Ranitidine Tablets 75mg and 150mg   Contain a nitrosamine impurity called N-nitrosodimethylamine (NDMA)   Apotex Corp.
09/23/2019   Sandoz Inc.   Ranitidine Hydrochloride Capsules   Due to an Elevated Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA)   Sandoz Inc.
09/19/2019   Torrent Pharma   Losartan Potassium Tablets, USP and Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide Tablets, USP   Due to the Detection of N-Methylnitrosobutyric acid (NMBA)   Torrent Pharmaceuticals Limited
09/16/2019   Macho   MACHO ARTIFICIAL PASSION FRUIT FLAVORED VITAMIN C LIQUID SUPPLEMENT   Undeclared Tadalafil   Fitoterapia USA Inc.
09/12/2019   Darmerica LLC   Quinacrine Dihydrochloride, bulk API powder   Label mix-up   Darmerica LLC
09/12/2019   KRS Global Biotechnology   Human Sterile Drug Products   Lack of Sterility Assurance   KRS Global Biotechnology
09/09/2019   Major Pharmaceuticals   Milk of Magnesia Oral Suspension 2400 mg/30 ml   Microbial Contamination   Plastikon Healthcare
09/06/2019   Hospira Inc.   Bacteriostatic Water for Injection   Potential Lack of Sterility Assurance   Hospira Inc.
09/05/2019   Natpara   Parathyroid Hormone for Injection   Potential presence of rubber particulate   Takeda Pharmaceutical Company Limited
08/30/2019   AmEx Pharmacy   Bevacizumab 1.25mg/0.05mL 31G Injectable and Bevacizumab 2.5mg/0.1ml Normject TB Injectable   Potential for non-sterility   Pacifico National, Inc. dba AmEx Pharmacy
08/22/2019   Dechra Veterinary Products   Veterinary ophthalmic drug products   Due to concerns of QA controls in the manufacturing facility   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
08/15/2019   RELPAX   RELPAX® (eletriptan hydrobromide) 40 mg tablets   Microbiological Contamination   Pfizer Inc
08/08/2019   TAT Balm, Naturally HL   4% Lidocaine topical cream & liquid gel products   Microbiological Contamination and Superpotency   Ridge Properties LLC DBA Pain Relief Naturally
07/24/2019   Herbal Doctor Remedies   Drug products   All products have been marketed without FDA approval and were manufactured outside of the controls required by current Good Manufacturing Practices (cGMP)   Herbal Doctor Remedies
07/23/2019   Cadista   Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets, USP, 3 mg/ 0.02mg   Due to out of specification (OOS) dissolution results at the 3-month stability time point   Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.
07/16/2019   Natural Ophthalmics, TRP/Target Up & Up   Over-The-Counter Ophthalmic Products   Due to lack of sterility assurance   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
07/16/2019   OCuSOFT   Prescription (RX) and Over-the-Counter (OTC) Ophthalmic products   Due to lack of sterility assurance   Altaire Pharmaceuticals, Inc.,
07/15/2019   Altaire Pharmaceuticals, Inc.   OTC and Rx Ophthalmic Products   Due to lack of sterility assurance   Altaire Pharmaceuticals Inc.
07/15/2019   Alvogen   Fentanyl Transdermal System   Due to Product Mislabeling   Alvogen
07/15/2019   Legacy   Losartan Potassium USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Legacy Pharmaceutical Packaging
07/15/2019   Equate and Support Harmony   Over-the-Counter (OTC) drug products   Potential for nonsterility   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
07/10/2019   CVS Health   Multiple Ophthalmic Products   Due to lack of assurance of sterility   Altaire Pharmaceuticals, Inc
07/05/2019   Equate and Support Harmony   Over-the-Counter (OTC) drug products   Potential for nonsterility   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
07/03/2019   Walgreens   Eye drops and ophthalmic ointments   Potential for nonsterility   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
07/03/2019   Perrigo   Ophthalmic ointments   Potential for nonsterility   Altaire Pharmaceuticals, Inc.
07/02/2019   Fresenius Kabi, Novaplus   Fluorouracil Injection   Potential for glass particulate   Fresenius Kabi USA, LLC
06/28/2019   PharMEDium   0.5 mg/mL HYDROmorphone HCl in 0.9% Sodium Chloride 1 mL in 3 mL BD Syringe   The electronic customer ordering system stated it is sulfite-free, but the product contains sulfite.   PharMEDium Services, LLC
06/26/2019   Macleods   Losartan Potassium USP tablets and Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide combination tablets   Presence of NMBA impurity   Macleods Pharmaceutical Limited
06/20/2019   Infusion Options Inc.   All sterile products within expiry   Lack of Sterility Assurance   Infusion Options Inc.
06/18/2019   Premier Pharmacy Labs   All Products Intended to be Sterile   Lack of Sterility Assurance   Premier Pharmacy Labs Inc
06/18/2019   RXQ Compounding LLC   All sterile human and animal products within expiry.   Lack of Sterility Process Assurance   RXQ Compounding LLC
06/11/2019   GSMS Inc.   Losartan potassium tablets   Detection of an impurity – N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA)   Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
05/29/2019   Pecgen DMX,   PECGEN DMX, 16 oz, liquid cough syrup   Incorrect dosage on label   NOVIS PR LLC
05/28/2019   Heritage   Amikacin Sulfate Injection, USP, 1g/4 mL (250mg/mL) and Prochlorperazine Edisylate Injection, USP, 10mg/2mL (5mg/mL)   Sterility Failure   Heritage Pharmaceuticals Inc.
05/23/2019   Pharm D Solutions   Sterile Compounded Drug Products   Lack of sterility assurance   Pharm D Solutions, LLC
05/12/2019   Promacta   Promacta 12.5 mg oral suspension   Due to Potential Peanut Contamination   Novartis
05/03/2019   WP Westminster, more   Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   ScieGen Pharmaceuticals, Inc
05/03/2019   Par Pharmaceutical   Mycophenolate Mofetil for injection   Foreign Material   Par Pharmaceutical, Inc.
05/03/2019   Heritage   Losartan Potassium Tablets USP   Lack of sterility   Vivimed
05/02/2019   Endo Pharmaceuticals   Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets   Incorrect Daily Dosing Information on Label   Endo Pharmaceuticals
04/30/2019   Sagent Pharmaceuticals   Ketorolac Tromethamine Injection   Lack of Sterility   Sagent Pharmaceuticals
04/29/2019   AmEx Pharmacy   Bevacizumab 1.25mg/0.05mL 31G Injectable   Product Defect   AmEx Pharmacy
04/26/2019   GSMS Incorporated   Losartan Potassium 25 mg and 100 mg Tablets USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Teva Pharmaceuticals USA, Inc
04/18/2019   Torrent Pharmaceuticals Limited   Losartan potassium tablets, USP; Losartan potassium and Hydrochlorothiazide tablets, USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Torrent Pharmaceuticals Limited
04/12/2019   Platinum 40000   Aphrodisiac capsules   Unapproved Ingredient   SD Imports
03/28/2019   Legacy   Losartan Potassium USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Legacy Pharmaceutical Packaging
03/25/2019   Leopard   Dietary Supplement   Undeclared Sildenafil   USA LESS
03/20/2019   DG™/health NATURALS   baby Cough Syrup + Mucus   Potential to be contaminated with Bacillus cereus/ Bacillus circulans   Kingston Pharma, LLC
03/19/2019   Legacy   Losartan Potassium USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Legacy Pharmaceutical Packaging
03/18/2019   Mylan   Levoleucovorin Injection, 250 mg/25 mL   Presence of particulate matter   Mylan Institutional LLC
03/15/2019   Legacy   Losartan Potassium USP   Due to the Detection of Trace Amounts of N-Nitroso N-Methyl 4-amino butyric acid (NMBA)   Legacy Pharmaceutical Packaging
03/15/2019   Hospira   Sodium bicarbonate injection USP   Presence of Particulate Matter   Hospira, Inc.
03/13/2019   Stokes Healthcare   Pilocarpine opthalmic solution   Due to a High Level of Preservative   Stokes Healthcare, Inc.
03/07/2019   Aurobindo Pharma USA, Inc.   Valsartan Tablets USP   Due to detection of N-Nitrosodiethylamine (NDEA)   American Health Packaging
03/06/2019   Life-Line tm   Additive for human drinking water   Contaminated with Pseudomonas aeruginosa   McDaniel Life-Line LLC
03/01/2019   Torrent Pharma   Losartan Potassium Tablets USP and Losartan Potassium/hydrochlorothiazide Tablets USP   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Torrent Pharmaceuticals Limited
03/01/2019   Aurobindo, Acetris   Valsartan and Amlodipine and Valsartan tablets   Due to the detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   AurobindoPharma USA, Inc.
03/01/2019   Apotex Corp.   Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets, USP   Possibility of Missing/Incorrect Tablet Arrangement   Apotex Corp.
02/28/2019   Camber Pharmaceuticals, Inc.   Losartan Tablets USP 25 mg, 50 mg, and 100 mg   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Camber Pharmaceuticals, Inc.
02/26/2019   ChemoLock and ChemoClave   Vial Spikes   Due to the Potential for Burr Particulate   ICU Medical, Inc.
02/25/2019   Golean Detox   Dietary Supplement for Weight Loss   Mislabeling   Golean Detox USA
02/22/2019   Macleods   Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide Combination Tablets   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Macleods Pharmaceuticals Limited
02/08/2019   McDaniel Life-Line   Indian Herb (topical)   Unapproved drug. Marketed without an approved NDA/ANDA   McDaniel Life-Line LLC
02/04/2019   Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.   Infusion Bags (Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection)   Mislabeling   Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
01/29/2019   CVS, Equate   Oral ibuprofen   Higher Concentration of Ibuprofen   Tris Pharma, Inc.
01/22/2019   Torrent Pharmaceuticals Limited   Losartan potassium tablets, USP; Losartan potassium and Hydrochlorothiazide tablets, USP   Lack of Sterility   Torrent Pharmaceuticals Limited
01/18/2019   Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC   Irbesartan and Irbesartan HCTZ Tablets   Due to the detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC
01/08/2019   Sun Pharma   Vecuronium Bromide for Injection   Potential Foreign Material   Sun Pharmaceutical Industries, Inc
01/08/2019   Rhino   Rhino 5K capsules   Undeclared Sildenafil and Tadalafil   Happy Together, Inc.
01/05/2019   Lupin Pharmaceuticals, Inc.   Ceftriaxone for Injection, USP   Foreign Material   Lupin Pharmaceuticals, Inc.
01/03/2019   Torrent Pharmaceuticals Limited   Losartan potassium tablets, USP   Due to the detection of trace amounts of N-nitrosodiethylamine (NDEA)   Torrent Pharmaceuticals Limited
01/02/2019   Lubrisine   Eye Drops   Sterility Concerns and Undeclared Colloidal Silver   Results RNA LLC
12/31/2018   Aurobindo   Amlodipine Valsartan Tablets USP, Valsartan HCTZ Tablets USP, Valsartan Tablets USP   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Aurobindo Pharma USA, Inc.
12/20/2018   Torrent Pharmaceuticals Limited   Losartan potassium tablets, USP   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Torrent Pharmaceuticals Limited
12/19/2018   Terrific Care LLC dba MedEx Supply   Roche CoaguChek test strips   Inaccurately reporting high INR test results   Terrific Care, LLC. / Medex Supply Dist, Inc.
12/17/2018   Envoachem Pharmaceuticals   Dyural-40 and Dyural-80   Due to Latex Hazard   Asclemed USA Inc dba Envoachem Pharmeceuticals
12/06/2018   Family Wellness, CVS, Equate   Infants’ Ibuprofen   Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen   Tris Pharma
12/04/2018   Mylan   Valsartan-containing products   Due to the detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Mylan Pharmaceuticals
11/27/2018   Teva Pharmaceuticals   Amlodipine/Valsartan Combination Tables and Amlopidine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Teva Pharmaceuticals
11/21/2018   Fresenius Kabi   Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial   Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex   Fresenius Kabi USA
11/12/2018   Oscor   Temporary Bipolar Pacing Lead, Model TB   Connector cap housing may slide and potentially expose the connection wire   Oscor Inc.
11/09/2018   Losartan   Potassium Hydrochlorothiazide   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Sandoz Inc
11/07/2018   Puriton   Puriton Eye Relief Drops, 0.5 oz. (15ml) bottle   Due to Non-Sterile Production Conditions   Kadesh Inc.
11/02/2018   ORTHO-NOVUM   ORTHO-NOVUM 1/35 and 7/7/7   Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions   Janssen Pharmaceuticals, Inc.
10/29/2018   Aurobindo Pharma Limited   Irbesartan Drug   Due to detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity   Aurobindo Pharma Limited
10/22/2018   Promise Pharmacy   Prednisolone and Gatifloxacin Ophthalmic Solution   Due to Small Particulate Floating in the Solution   Promise Pharmacy
10/18/2018   Zero Xtreme   Dietary Supplement for Weight Loss   Due to Presence of Undeclared Sibutramine   Fat Burners Zone
10/10/2018   ReGen Series   All ReGen Series products   Adverse reactions   Liveyon, LLC
10/10/2018   Sprayology   Homeopathic Aqueous-Based Medicines   Possible microbial contamination   Eight and Company LLC, dba Sprayology
09/13/2018   NeoRelief   Muscle   Due to Possible Microbial Contamination   BioLyte Laboratories
09/10/2018   Pharm D Solutions   Compounded drugs   Lack of Sterility   Pharm D Solutions LLC
09/07/2018   SCA Pharmaceuticals   Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag   Due to Presence of Precipitate   SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”)
09/07/2018   Camber Pharmaceuticals   Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg   Mislabeling   Camber Pharmaceuticals, Inc
09/06/2018   Beaumont Bio Med Homeopathic   Homeopathic oral sprays   Due to Possible Microbial Contamination   Beaumont Bio Med, Inc.
08/29/2018   CVS, Rhinall, Humist, more   Nasal Products and Baby Oral Gels   Microbial Contamination   Product Quest Manufacturing LLC
08/29/2018   Neuroveen, Respitrol, Thyroveev, Compulsin   Homeopathic Medicines   Due to Possible Microbial Contamination   HelloLife, Inc.
08/28/2018   Dr. King’s   Homeopathic products for human and animal use   Microbial Contamination   King Bio
08/28/2018   Children’s Advil   Ibuprofen Oral Suspension   Dosage cup provided is marked in teaspoons and the instructions on the label are described in milliliters (mL)   Pfizer, Inc.
08/27/2018   Accord   Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg   Due to Labeling Mix-up   Accord Healthcare Inc.
08/24/2018   Torrent Pharmaceuticals Limited   Valsartan/Amlodipine/HCTZ; Valsartan/Amlodipine; and Valsartan tablets   Impurity   Torrent Pharmaceuticals Limited
08/24/2018   KB, DK, more   Homeopathic products   Microbial contamination   King Bio
08/17/2018   Torrent   Valsartan/Amlodipine/HCTZ Tablets   Due to The Detection of N-Nitroso N-Methyl 4-Amino Butyric Acid (NMBA)   Torrent Pharmaceuticals
08/16/2018   Blissful Remedies   Products Containing Kratom   Due to High Microbial Loads Contamination   World Organix, LLC
08/14/2018   Kratom Powder Capsule   Kratom Powder Capsule   Potential to be contaminated with Salmonella   Blissful Remedies
08/10/2018   Westminster Pharmaceuticals, LLC   Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg   Due to Risk of Adulteration   Westminster Pharmaceuticals, LLC
08/09/2018   Camber Pharmaceuticals, Inc.   Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg   Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity   Camber Pharmaceuticals, Inc.
08/08/2018   Actavis   Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets   Impurity   Teva Pharmaceuticals USA
08/08/2018   CVS Health   12 Hour Sinus Relief Nasal Mist   Due to Microbiological Contamination   Product Quest Manufacturing (“Product Quest”)
07/31/2018   Auromedics   Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g   Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material   AuroMedics Pharma
07/28/2018   Ranier's RX Laboratory   Compounded drug products   Due to Lack of Sterility Assurance   Ranier's RX Laboratory
07/20/2018   Dr. King’s, Dr. King’s Aquaflora   Homeopathic liquids: Candida liquid, lymph detox liquid, baby teething liquid   microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.   King Bio Inc.
07/18/2018   Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC   Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg   Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA)   Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC
07/16/2018   Major Pharmaceuticals   Valsartan tablets, 80mg USP and 160 mg USP   may contain the probable carcinogen Nnitrosodimethylamine (NDMA)   Major Pharmaceuticals
07/02/2018   Fagron Sterile Services   Neostigmine Methylsulfate 5 mL Syringes   Mislabeling   Fagron Sterile Services
06/27/2018   Hospira   Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial   Adverse event reports indicative of infusion reactions   Hospira Inc.
06/21/2018   Gaia Ethnobotanical   Kratom Products   Salmonella   Gaia Ethnobotanical, LLC
06/04/2018   Hospira   Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use cartridge Syringe System   Potential of Foreign Material   Hospira Inc.
05/31/2018   Apotex   Fluticasone Propionate Nasal Spray   Small Glass Particles   Apotex Corp.
05/31/2018   HeartMate 3   Left Ventricular Assist Device   potential safety risk to patients, such as low blood flow or clotting.   Abbott
05/29/2018   Taytulla   Birth control capsules   Due to Out of Sequence Capsules   Allergan
05/25/2018   X-Jow, Acne Shave   Pain Gel, Moisturizer, Shave Cream   Bacteria   Shadow Holdings
05/23/2018   Ethanol Extraction/Lake Michigan Distilling Company, LLC   95% Ethyl Alcohol product   Methanol   Lake Michigan Distilling Company, LLC dba Ethanol Extraction
05/18/2018   MBI Distributing, Inc.   Various Homeopathic Products   Lack of Adequate Controls   MBI Distributing, Inc.
05/17/2018   7K and Poseidon   7K and Poseidon 4500 Dietary Supplements   Undeclared Sildenafil and Tadalafil   Shoreside Enterprises
05/14/2018   AuroMedics Pharma LLC   Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g/vial   Due to Presence of Glass Particulates   AuroMedics Pharma LLC
05/14/2018   AuroMedics Pharma LLC   Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 grams/ Single-Dose vial   Visible Particulate Matter   AuroMedics Pharma LLC
05/14/2018   Apotex Corporation   Piperacillin and Tazobactam for Injection   Ingredient Level   Apotex Corporation
04/13/2018   AMA Wholesale Inc.   Rhino 69 Extreme 50000 capsules   Undeclared tadalafil   AMA Wholesale Inc.
04/11/2018   Premier Pharmacy Labs   Sterile Injectable Drug Products   Due to a Potential Lack of Sterility Assurance   Premier Pharmacy Labs
04/03/2018   PASTA DE LASSAR ANDROMACO   Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant   Due to Potential Contamination of high levels of yeast, mold, and bacteria   MarcasUSA, LLC
04/03/2018   PASTA DE LASSAR ANDROMACO   Pasta De Lassar Andromaco Skin Protectant   Due to Potential Contamination of high levels of yeast, mold, and bacteria   MarcasUSA, LLC
03/22/2018   BD   Vacutainer tubes   Inaccurate lead test results   BD
03/16/2018   Bayer   Alka-Seltzer Plus   Mislabeling-The ingredients on the front sticker may not match the actual product in the carton   Bayer
03/06/2018   Sagent   Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP 40mg, 125mg, and 1g   Due to High Out of Specification Impurity Results   Sagent Pharmaceuticals
03/05/2018   Hospira, Inc.   Hydromorphone HCL Injection, USP   Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials   Hospira, Inc.
02/23/2018   Hospira, Novaplus   Labetalol Hydrochloride Injection, USP   Due to Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials   Hospira, Inc.
02/15/2018   AVpak   Acyclovir Tablet, USP, 400mg, 50ct Unit Dose   Due to Product Mix-up   Apace Packaging LLC
02/09/2018   Bella Pharma   All lots of unexpired sterile drug products   Lack of Sterility   Bella Pharmaceuticals, Inc.
02/09/2018   LaBri’s Body Health   Dietary Supplement   Mislabeling   Envy Me
02/08/2018   Doctor Manzanilla   Allergy, cough medicine   Burkholderia Cepacia   Mid Valley Pharmaceutical
02/08/2018   Man of Steel   Man of Steel 1 and Man of Steel 2   Due to Presence of Undeclared Sildenafil   Man of Steel
02/08/2018   Edex   Alprostadil for injection   Potential Lack of Sterility Assurance   Endo Pharmaceuticals Inc.
02/08/2018   Astrazeneca   professional (physician) sample BRILINTA (ticagrelor) 90mg tablets   Another medicine present   Astrazeneca
02/08/2018   Uproar, Cummor, Zrect, Monkey Business and others   Dietary Supplement   Undeclared Active Ingredients tadalafil, sildenafil and analogues   Organic Herbal Supply, Inc.
02/08/2018   Hospira, Inc.   Vancomycin Hydrochloride for injection   Due to the Presence of Particulate Matter   Hospira, Inc.
02/08/2018   Genentech   Activase® (alteplase) 100mg vials   Due to Lack of Sterility Assurance   Genentech
02/08/2018   Amneal Pharmaceuticals LLC   Lorazepam Oral Concentrate, USP 2mg/mL   Due to Misprinted Dosing Droppers   Amneal Pharmaceuticals LLC
02/08/2018   Baxter   intravenous (IV) solutions: 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 250 mL VIAFLEX Plastic Container and 70% Dextrose Injection (2000 mL) USP   Labeled as Eliquis5 mg was found to contain Eliquis 2.5 mg tablets   Baxter International Inc.
02/08/2018   Rugby   Diocto Liquid and Diocto Syrup   Potential contamination with Burkholderia cepacia   Rugby® Laboratories
02/08/2018   Hyland's   Baby teething tablets and Nightime teething tablets   Mislabeling   Standard Homeopathic Company
02/08/2018   Bristol-Myers Squibb   Eliquis (apixaban) 5 mg Tablets   Potential Labeling Issue   Bristol-Myers Squibb
02/08/2018   Piyanping   Anti-Itch Lotion   Due to Incorrect Active Ingredient   Lucky Mart Inc.
02/08/2018   Tetracycline-ABC, Tetrastem, Diabecline and more   topical products   Manufacturing Practices   Phillips Company
02/08/2018   X-Gen   Ibuprofen Lysine Injection, 20 mg/2 mL   Some of the vials have been found to contain particulate matter   Exela Pharma Sciences, LLC
02/08/2018   The Green Herb   AL-ER-G dietary supplement   Presence of Ephedra Herb, an FDA banned ingredient   MusclMasster LLC
02/08/2018   Cantrell Drug Company   All unexpired sterile drug syringes and IV bags   Due to Lack of Sterility Assurance   Cantrell Drug Company
02/08/2018   Alvogen   Clindamycin Injection USP   Due to Lack of Sterility Assurance   Alvogen
02/08/2018   Hospira, Inc.   25% Dextrose Injection, USP (Infant)   Due to the Presence of Particulate Matter   Hospira, Inc.
02/08/2018   Synergy Rx Pharmacy   Non-sterile drug products   Lack of Quality Assurance   Synergy Rx Pharmacy
02/08/2018   Apexxx   Dietary Supplement   Due to presence of Sildenafil   Nuway Distributors
02/08/2018   ICU Medical, Inc.   0.9% Sodium Chloride Injection, USP 1000 mL   Due to the Presence of Particulate Matter   ICU Medical, Inc.
02/08/2018   Fagron Sterile Services   Succinylcholine Chloride 20mg/mL   Lack of Sterility Assurance   Fagron Sterile Services
02/08/2018   Andropharm   Sten Z and M1 Alphas capsules   Contain derivatives of anabolic steroids   Andropharm
02/08/2018   C.O. Truxton, Inc.   Phenobarbital Tablets, USP, 15 mg   Due to Labeling Error on Declared Strength   C.O. Truxton, Inc.
02/08/2018   LaBri's Body Health   Dietary Supplement   Due to presence of Sibutramine   EZ Weight Loss TX
02/08/2018   Super Panther 7K   Dietary Supplement   Unapproved new drug   Ultra Shop Supplement
02/07/2018   PharMEDium   Potassium Phosphate and Succinylcholine Chloride Intravia Bags   Due to Lack of Sterility Assurance   PharMEDium Services
02/07/2018   Synergy Rx Pharmacy   Human Chorionic Gonadotropin (HCG)for injection   Due to Lack of Sterility Assurance   Synergy Rx Pharmacy
02/07/2018   Bristol-Myers Squibb   Eliquis (apixaban) 5 mg Tablets   Labeling   Bristol-Myers Squibb
02/07/2018   Ultra-Sten, D-Zine   Marketed as a dietary supplement   Unapproved drugs   Hardcore Formulations
02/07/2018   Apace Packaging LLC   Cyclobenzaprine HCl Tablet and Amantadine HCl Capsule   Cyclobenzaprine HCL may contain Amantadine HCL Capsules   Apace Packaging LLC
02/07/2018   Isomeric Pharmacy Solutions   Multiple compounded sterile products   Due to Lack of Sterility Assurance   Isomeric Pharmacy Solutions
02/06/2018   Hospira   8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution), QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP   Due to microbial growth   Hospira Inc, A Pfizer Company
02/06/2018   Advanced Pharma   Potassium Phosphate and Succinylcholine Chloride   Due to Lack of Sterility Assurance   Advanced Pharma, Inc. d/b/a Avella of Houston
02/06/2018   PharMEDium   Norepinephrine Bitartrate added to Sodium Chloride   Found to exhibit a slight discoloration in the admixture   PharMEDium Services, LLC
02/06/2018   Lupin   Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg)   Missing Expiry   Lupin Pharmaceuticals Inc.
02/06/2018   Advanced Pharma   Nitroglycerin products   Due To Sub-Potency   Advanced Pharma, Inc. d/b/a Avella of Houston
02/06/2018   Teva Pharmaceuticals USA, Inc   Paliperidone Extended-Release Tablets, 3mg   Due to Dissolution Test Failure   Teva Pharmaceuticals USA, Inc
02/06/2018   Advanced Pharma   All unexpired sterile injectable products labeled “latex free” that were produced at Advanced Pharma, Inc.’s Houston location   Potential Inaccuracy of Latex Free Label Reference   Avella Specialty Pharmacy
02/06/2018   HYDROmorphone, Levophed   Hydromorphone HCl, Levophed   Due to Lack of Sterility Assurance   Hospira, Inc.
02/06/2018   International Laboratories, LLC   Pravastatin Sodium Tablets   Labeled as Pravastatin Sodium Tablets USP 40 mg but contained Bupropion Hydrochloride XL 300 mg tablets   International Laboratories, LLC
02/06/2018   Leader, Major, Rugby   Liquid drug products   Possible contamination   Cardinal Health
02/06/2018   Gericare   Sterile Eye Irrigation Solution   Potential microbial contamination which compromises sterility   Kareway Products Inc.
02/06/2018   PharMEDium   Oxytocin   Sub-Potency   PharMEDium Services, LLC
02/06/2018   Centurion   Ninjacof and Ninjacof A   Potential contamination with Burkholderia cepacia   Centurion Labs
02/06/2018   Hospira, Inc.   Vancomycin Hydrochloride for Injection   Due to the Presence of Particulate Matter   Hospira, Inc.
02/06/2018   Atlantic Pharmacy and Compounding   All compounded injectable prescription medications   Lack of Sterility Assurance   Vital Rx, Inc. d/b/a Atlantic Pharmacy and Compounding
02/06/2018   Truxton Incorporated   Amitriptyline HCL Tablets, USP 50mg andPhenobarbital Tablets, USP 15mg, 30mg, 60mg, 100mg   Label Mix-up Error   C.O. Truxton, Inc.
02/06/2018   Caverflo   Natural Herbal Coffee   Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk   Caverflo.com
01/29/2018   Limbrel   Limbrel, Limbrel 250, Limbrel 500   Due to adverse event reports of elevated liver function tests or acute hypersensitivity pneumonitis   Primus Pharmaceuticals, Inc.
01/25/2018   AuroMedics   Levofloxacin in 5% Dextrose Injection 250mg/50mL   Due to the Presence of Particulate Matter   AuroMedics Pharma LLC
01/24/2018   Basic Drugs   Senna Laxative   Due to Mislabeling   Magno-Humphries Laboratories, Inc.
01/16/2018   Nexterone   Nexterone 150mg/100ml injection   Due to the Presence of Particulate Matter   Baxter International Inc.
01/16/2018   Nexterone   Amiodarone HCl   Presence of Particulate Matter   Baxter International Inc
01/11/2018   PharMEDium Services, LLC   Compounded injectables   Lack of Sterility   PharMEDium Services, LLC
01/11/2018   PharMEDium Services LLC   Various compounded drug products intended to be sterile   Lack of Sterility   PharMEDium Services LLC
01/10/2018   International Laboratories, LLC   Clopidogrel Tablets USP, 75 mg   Due to Mislabeling   International Laboratories, LLC
01/10/2018   AuroMedics Pharma LLC   Ampicillin and Sulbactam for Injection USP   Presence of Glass Particles in Vial   AuroMedics Pharma LLC
12/29/2017   Ridge Properties DBA Pain Relief Naturally   Pain and itch relief products   Manufacturing Concerns   Ridge Properties DBA Pain Relief Naturally
12/29/2017   Fresenius Kabi USA   Midazolam Injection, USP prefilled syringe   Mislabeled   Fresenius Kabi USA
12/29/2017   Greenstone LLC   diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP   Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets   Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc.
12/29/2017   Sun Pharma   Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL   Microbial Contamination (Scopulariopsis brevicaulis)   Sun Pharmaceutical Industries Ltd
12/29/2017   Pharmacist Choice   Alcohol Prep Pads   Due to Lack of Sterility Assurance   Simple Diagnostics
12/29/2017   Marmex Corp   Male Enhancement   Unapproved new drug   Marmex Corp
12/29/2017   AuroMedics Pharma LLC   Pantoprazole Sodium for Injection 40 mg per vial   Contains glass particles   AuroMedics Pharma LLC
12/29/2017   AuroMedics   Linezolid Injection   White particulate matter that has been identified as mold   AuroMedics Pharma
10/20/2017   SCA Pharmaceuticals LLC   Injectable drugs   Lack of Sterility Assurance   SCA Pharmaceuticals LLC
10/19/2017   A1 Slim   Dietary Supplement A1 Slim   Unapproved new drug; tainted with sibutramine, phenolphthalein and N-Desmethyl sibutramine   Kiriko, LLC
10/19/2017   A1   Dietary Supplement A1 Slim   Unapproved new drug; tainted with sibutramine, phenolphthalein and N-Desmethyl sibutramine   Kiriko, LLC
10/05/2017   Baxter   INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL   Product exposed to subfreezing temperatures   Baxter International Inc.

Σελίδες: 1 [2] 3 4 ... 402