ΑΜΡΑ - Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα

'Αρθρα Εσωτερισμού => Λογοτεχνία και εσωτερισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: suida στις Φεβρουάριος 14, 2009, 03:34:51

Τίτλος: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 14, 2009, 03:34:51

          Γ Ε Ι Τ Ο Ν Α .....Θ Ε Ε ......!!!!

                                                ΑΝ ,    ΣΕ   Μ Α Κ Ρ Υ Α    Ν Υ Χ Τ Ι Α .....

                                  ΜΕ     Χ Τ Υ Π Ο Υ Σ      Δ Υ Ν Α Τ Ο Υ Σ ......

                                                          Κ Α Π Ο Τ Ε  -   Κ Α Π Ο Τ Ε ...... Σ"   Ε Χ Ω   ...   Τ Α Ρ Α Ξ Ε Ι ........


                                       Η Τ Α Ν ,     Γ Ι Α Τ Ι ,    Σ Π Α Ν Ι Α     ΤΗΝ    Α Ν Α Σ Α    ΣΟΥ....    Α Κ Ο Υ Γ Ο Ν Τ Α Σ ...


                                                                   Ε Ι Χ Α        Τ Ρ Ο Μ Α Ξ Ε Ι ,......


                                              ΚΑΙ      Ξ Ε Ρ Ω .......


                                                            Ε Ι Σ Α Ι      Ο Λ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ     ΣΤΗΝ    Κ Α Μ Α Ρ Α    ΜΟΥ.......                      Α Ν ,                Κ Α Τ Ι         Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Α Ι ....            Κ Α Ν Ε Ι Σ      Δ Ε Ν     Ε Ι Ν Α Ι ......


                                    ΝΑ    Τ Ρ Ε Ξ Ε Ι ,        Ν Α      ΣΟΥ    Φ Ε Ρ Ε Ι        Ε Ν Α      Ν Ε Ρ Ο ......

                               
                                                               ΠΑΝΤΑ.....    Α Κ Ρ Ο Μ Α Ζ Ο Υ Μ Α Ι .


                         Δ Ω Σ Ε ,     Ε Ν Α     Μ Ι Κ Ρ Ο     Σ Η Μ Α Δ Ι      Μ Ο Ν Ο .......


                                                          Ε Ι Μ Α Ι ,               Π Ο Λ Υ      Κ Ο Ν Τ Α    ΣΟΥ.......     Δ Ι Π Λ Α    ΣΟΥ.....

Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Φεβρουάριος 14, 2009, 06:34:01
Ορίστε Suida,  ;)


"Την ανώτερη μορφή του εαυτού σου φωνάζεις Αδελφέ."
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 14, 2009, 11:07:30

         ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕ    ΜΟΥ....SERAPIS....τι   κανεις...!   ευχομαι....να  εισαι...καλα...  ΘΕΛΩ   ΝΑ   Ξ Ε Υ Ρ Ε Ι Σ ....

                                                                                  Ο,ΤΙ     Η   Α Γ Α Π Η    ΤΟΥ....  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ.....

                                                                                             ΣΕ     Ο Λ Ο Υ Σ ......


                   ΘΕΛΩ.....ΝΑ   ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ.....ΜΙΑ    Λ Α Ν Θ Α Σ Μ Ε Ν Η ...Α Π Ο Ψ Η ....ΠΟΥ   Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι ....

                                                          ΜΕ   ΤΗΝ   Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    ΤΗΣ    Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ....


     --    ΣΤΟ    Μ Α Ν Τ Ε Ι Ο .....ΤΗΣ   Δ Ω Δ Ω Ν Η Σ ....   Σ Υ Ν Α Ν Τ Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι .....Δ Υ Ο     Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ....

                                                  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ .....  ΠΕΡΙ   ΤΗΣ   Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η Σ     ΤΟΥ   Θ Ε Ι Ο Υ ....

          Α Υ Τ Α .....ΑΙΩΝΕΣ    Τ Ω Ρ Α ,    Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Ν     ΤΗΝ   Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α ....ΚΑΙ   ΤΑ   Π Ρ Ω Τ Ε Ι Α ...


          Η   ΜΙΑ....ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ.....ΑΠΟ    ΤΗΝ   ΣΧΟΛΗ   ΤΟΥ   Η Ρ Ο Δ Ο Τ Ο Υ ...

          Α Ν Α Φ Ε Ρ Ε Ι .....  Ο    Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ο Σ    ΜΑΣ....Ο,ΤΙ    ΟΙ   Θ Ε Ω Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι      ΠΡΟΓΟΝΟΙ   ΜΑΣ....Π Ε Λ Α Σ Γ Ο Ι ..

          Λ Α Τ Ρ Ε Υ Α Ν      ΤΟΥΣ    Θ Ε Ο Υ Σ .....Χ Ω Ρ Ι Σ ,    ΝΑ   Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν .....ΤΑ    Ο Ν Ο Μ Α Τ Α    ΤΟΥΣ.....

                           ΤΑ      Ε Μ Α Θ Α Ν .....Α Ρ Γ Ο Τ Ε Ρ Α .....ΑΠΟ   ΤΟΥΣ     Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Ο Υ Σ ....


          Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ .....Ο Μ Ω Σ     Α Υ Τ Ο .....ΔΕΝ   Ε Υ Σ Τ Α Θ Ε Ι ...  Δ Ι Ο Τ Ι ....Σ Η Μ Ε Ρ Α ....Η   Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η ..

          Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α ...   Ε Χ Ε Ι     Α Π Ο Φ Α Ν Θ Ε Ι ....  Γ Ι Α    ΤΗΝ    Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Α ...  Μ Ε Τ Α Ξ Υ ....

           ΤΩΝ    Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν       ΤΩΝ  ΘΕΙΩΝ   Ο Ν Τ Ω Ν ...     ΣΤΙΣ    Β Ε Δ Ε Σ ....ΚΑΙ   ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν ...

                             ΚΑΙ   Ο Χ Ι .....  ΜΕ   ΑΥΤΑ   ΤΩΝ   Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Ω Ν ....


          Α Κ Ο Μ Α .....ΚΑΙ   Α Ν    ΟΙ   Π Ε Λ Α Σ Γ Ο Ι ....ΔΕΝ   ΤΑ   ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ    Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Ι Κ Α .....ΜΕ   ΚΑΠΟΙΟ    ΤΡΟΠΟ..

          Η Τ Α Ν      Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Μ Ε Ν Ο Ι .....ΝΑ    Α Ν Α Φ Ε Ρ Ω Ν Τ Α Ι ......ΣΕ   Α Υ Τ Α ....ΣΤΙΣ    ΜΕΤΑΞΥ   ΤΟΥΣ....

                              Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ .....ΩΣΤΕ   ΝΑ    Δ Υ Ν Α Ν Τ Α Ι .....ΝΑ    Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν ........


          Ε Ξ "    Α Λ Λ Ο Υ .....ΟΙ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ....  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ,    Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ι    ΓΙΑ   ΤΗΝ    Ε Π Ι Ν Ο Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α   ...

          ΠΟΥ    Δ Ι Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Α Ι ......ΩΣ    Γ Ο Ν Ι Μ Ο Τ Η Τ Α .....Μ Ο Ρ Φ Ω Ν .....  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ω Ν ....


          Σ Η Μ Ε Ρ Α .....ΠΛΗΝ    ΤΩΝ   Ι Ο Υ Δ Α Ι Ω Ν .....ΟΥΔΕΙΣ    Α Λ Λ Ο Σ .... ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ.....ΑΥΤΗΣ   ΤΗΣ   Α Π Ο Ψ Η Σ ...


          Η   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η ....ΕΙΝΑΙ   ΑΥΤΗ....   Ο Π Ω Σ    ΤΗΝ   Α Κ Ο Υ Μ Ε ....ΣΤΟ    Α Σ Μ Α ...ΤΩΝ    Π Λ Ε Ι Α Δ Ω Ν     ΙΕΡΕΙΩΝ...

                         Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ......Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η ....ΜΕΤΑΞΥ   ΤΟΥ   Θ Ε Ι Ο Υ ....ΚΑΙ   ΤΟΥ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ ...


          <<   Ο   Ζ Ε Υ Σ     Η Τ Α Ν .... Ο   Ζ Ε Υ Σ     Ε Ι Ν Α Ι ....Ο   Ζ Ε Υ Σ    ΘΑ   Ε Ι Ν Α Ι ... Ω!!   Κ Ρ Α Τ Α Ι Ε     Ζ Ε Υ...!!!

                       Η    Γ Η    Γ Ε Ν Ν Α Ε Ι ....ΤΟΥΣ   Κ Α Ρ Π Ο Υ Σ ....ΓΙ"   ΑΥΤΟ....ΝΑ   ΤΗ   Λ Α Τ Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι    ΩΣ   Μ Α Ν Α !!>>


           
        Ο   Π Α Υ Σ Α Ν Ι Α Σ .....Α Ν Α Φ Ε Ρ Ε Ι ....ΤΟ   Γ Λ Υ Π Τ Ο ...( Ι,  24, 3 )...<< ΤΗΝ   Γ Α Ι Α ...ΝΑ   Ι Κ Ε Τ Ε Υ Η ....ΤΟΝ   Δ Ι Α ..

                                                         Γ Ι Α     Β Ρ Ο Χ Η .....>>

          Ο  Ζ Ε Υ Σ ....ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ....ΤΟΝ   Α Ι Θ Ε Ρ Α ...ΤΑ     Α Σ Τ Ρ Α ....ΚΑΙ   Ο Λ Α   ΤΑ   Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α ...!!

                        ΣΤΙΣ    Β Ε Δ Ε Σ.....ΔΕΝ   Α Ν Α ΦΕ Ρ Ε Τ Α Ι .....Ο  Ι Δ Ι Ο Σ ...ΩΣ   Β Α Ρ Ο Υ Ν Α ...!!!


             Ε Χ Ο Υ Μ Ε .....ΛΟΙΠΟΝ,    ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΔΟ   ΕΚΕΙΝΗ...ΤΟΝ   Ζ Ε Υ ,   ΩΣ   ΤΟΝ   Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Ο ...ΚΑΙ    ΜΟΝΟ...

                                                             Θ Ε Ο ...!!!!

               ΣΥΜΦΩΝΑ.....ΔΕ   ΜΕ   ΤΟΝ  Π Α Υ Σ Α Ν Ι Α ...  Α Υ Τ Α ......ΤΑ    Ε Π Η     Ε Ψ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο ....ΚΑΤ"  Α Ρ Χ Α Σ ...ΠΡΟ   ....

                                                   Ο Υ Δ Ε Ν Ο Σ       Α Λ Λ Ο Υ ....!!!


               ΚΙ"   Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι .....ΤΩΡΑ    ΤΑ   Β Δ Ε Λ Υ Γ Μ Α Τ Α ....ΠΟΥ   ΞΕΡΟΥΝ   ΜΟΝΟ   ΜΕ  ΠΑΙΔΙΑ   ΝΑ   ΤΑ  Β Α Ζ Ο Υ Ν ..

                                                    ΚΑΙ   ΜΑ Σ   Α Π Ο Κ Α Λ Ο Υ Ν      ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ....!!!


              ΚΑΙ     ΜΕ   Θ Ρ Α Σ Ο Σ .....Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν .....Ο,ΤΙ    ΕΙΝΑΙ   Ο   ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ    ΛΑΟΣ   ΤΟΥ   ΘΕΟΥ...

                    ΤΟΥΣ    Α Π Α Ν Τ Ο Υ Μ Ε .....ΤΟΥ   Ε Ι Δ Ω Λ Ο Υ    ΤΟΥ    Ν Α Ι ..!!

                                                                 ΑΣ    ΤΟΥΣ   Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ε Σ Ε Ι .....

                             Ε Μ Ε Ι Σ .....ΔΕΝ    Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ω .....                 

                                                                                                                   ΜΕ    ΠΕΡΙΣΚΕΨΗ    Π Ο Ν Ο Υ ....ΣΕ   ΧΑΙΡΩ...
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 16, 2009, 03:51:44
             Ε Χ Ο Υ Μ Ε .....ΛΟΙΠΟΝ,    ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΔΟ   ΕΚΕΙΝΗ...ΤΟΝ   Ζ Ε Υ ,   ΩΣ   ΤΟΝ   Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Ο ...ΚΑΙ    ΜΟΝΟ...
                                                             Θ Ε Ο ...!!!!

Στην Αρχαία Ελλάδα, αναπτύχθηκε κυρίως το ρεύμα του Πανθεϊσμού και του Πολυθεϊσμού. Όμως με απαρχή τον Πλατωνα, και μέσω των Στωϊκών και των Νεοπλατωνικών αναπτύχθηκε παράλληλα και η Ιδέα του Ενός Θεού.  Το κίνημα του Γνωστικισμού στην αρχή των Ελληνιστικών χρόνων, (μετά τον Μέγα Αλέξανδρο), δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο και στην Μέση Ανατολή, στηριζόμενο σε συγκερασμούς εσωτερικών μυθολογίων, στην πλειοψηφία τους, Ελληνικών, ασπαζόμενο όμως παράλληλα, αυτήν την φιλοσοφία του Ενός Θεού.

Οι Εσσαίοι ήταν μία γνωστική εβραϊκή αίρεση, όπου άρχισαν να ερμηνεύουν, τους εσωτερικούς μύθους, και τις εσωτερικές αληγορίες, "κυριολεκτικά".  Και από τους Εσσαίους προέκυψε η Ιουδαιοχριστιανική Αίρεση.

Γι' αυτό και η Χριστιανική Εκκλησία, αναγνωρίζει τον Πλάτωνα, ως τον "πρό χριστού" χριστιανό, και τον ονομάζει 'Αγιο Πλάτωνα.  Οι Εβραίοι αποκαλούν τον Πλάτωνα, Μωυσή αττικήζοντα.

Σε όλες τις κοινωνίες σε όλες τις εποχές, υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν θρησκευτικά (αστρικά, συναισθηματικά, αισθαντικά, ειδωλολατρικά) την Κοσμο-γονία, και άλλοι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται εσωτερικά (διανοητικά, αρχετυπικά, επιστημονικά, μυσταγωγικά) την Κοσμο-νομία.

Η θρησκεία (Αστρικό) και η Επιστήμη (Νοητικό) όταν εναρμονίζεται μέσα μας, γεννούν την Πνευματική Επιστήμη, την επιστημονική αλλά και συγχρόνως αισθαντική αντίληψη του Κόσμου μας.

Ο Πανθεϊσμός είναι έκφραση αυτής της Πνευματικής Επιστήμης, ενώ ο Μονοθεϊσμός και ο Πολυθεϊσμός, εκφράζει την μονομερή αντίληψη της Δημιουργίας, μέσω μόνο της αισθαντικότητας.

Οι Βέβηλοι των Εσωτερικών Ελληνικών Μυστηρίων, ήταν οι θρήσκοι (Μονοθεϊστές ή Πολυθεϊστές), και δυστυχώς στις μέρες μας στο όνομα των Αρχαίων Μυστηρίων, Ελληνο-λάτρες, χτίζουν και πάλι θρησκευτικούς δογματισμούς, προσκυνώντας ανύπαρκτες οντότητες...

Παρόλα αυτά, μέσω του κινήματος της σύγχρονης Αρχαιο-Ελληνικής θρησκείας προάγεται η Ελληνική Μυθολογία και Κοσμογονία, έστω και αρχικά με έναν λανθασμένο και βέβηλο τρόπο.

Είναι κωμικοτραγικό, όταν Αρχαιο-λάτρες είναι περήφανοι για τα Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια, και ταυτόχρονα προάγουν το Δωδεκάθεο.  Είναι ένα ακόμα σημάδι, πως χρειάζεται ως Ελληνική Κοινωνία να επιληφθούμε σοβαρά το θέμα της Αρχαιο-Ελληνικής μας Παιδείας, έτσι ώστε να μην ξευτελίζουμε την Ιστορική Παράδοση της χώρας μας.

Ευχόμαστε σιγά σιγά, να ωριμάσει η Ελληνικότητα, στον κάθε 'Ελληνα, έτσι ώστε να πατάξει τα δεκανίκια όλων των θρησκευτικών δογματισμών, και όλων των ειδώλων θεών, που ανά τους αιώνες δημιουργεί, έτσι ώστε, εν τέλει, να απολαύσει και να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δώρο της ύπαρξης...

...την ύπαρξη του, ως Συν-Δημιουργός του Παντός, και αδελφός όλων των έμβιων όντων...
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 17, 2009, 09:55:23
 
      Π Ο Λ Υ    Ω Ρ Α Ι Α .....ΑΓΑΠΗΤΗ....Ε Ξ Ο Χ Α .....

                                                 ΑΛΛΑ.....ΑΣ   ΜΟΥ   Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ι .....ΑΥΤΗ   Η   Μ Ι Κ Ρ Η    "Σ Π Ο Ν Δ Η "....

       
                 ΑΔΕΛΦΙΑ   ΜΟΥ.....ΑΠΟ   ΤΑ   Τ Ρ Ι Α ....Μ Ε Ρ Η    ΤΟΥ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ     Ο Ν Τ Ο Σ ....

                                                 ΤΗΣ   Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Η Σ .....ΔΗΛ.    Υ Π Ο Σ Τ Α Σ Η Σ     Μ Α Σ .....


                    Α)         ΤΙΣ    Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ      Α Ι Σ Θ Η Σ Ε Ι Σ ......ΤΙΣ    Ε Χ Ο Υ Μ Ε   ....Κ Ο Ι Ν Ε Σ    ΜΕ  Τ Α    Ζ Ω Α ....

    Β)        ΤΙΣ     Ο Ρ Μ Ε Σ .....Κ Ο Ι Ν Ε Σ ....ΜΕ   ΤΟΥΣ   Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Ε Σ .......

                     
                       --!!       Ο Μ Ω Σ .,,....Μ Ο Ν Ο ....Ο   Α Γ Α Θ Ο Σ    Μ Υ Σ Τ Η Σ    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ .....Ε Χ Ε Ι    ΤΟΝ    Ν Ο Υ ....

                                                             ΩΣ    Ο Δ Η Γ Ο .....


              Ε Τ Σ Ι .....Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι .....Ε Υ Δ Ι Α Θ Ε Τ Α ....Ο,ΤΙ   Τ Υ Χ Ο Ν    ΤΟΥ   Σ Υ Μ Β Ε Ι ....ΚΑΙ   ΤΟ   ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ...


                        ΔΕΝ    ΜΙΑΙΝΕΙ.....ΤΟΝ   Σ Υ Γ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο     Ε Ν Τ Ο Σ    ΤΟΥ    ....   Ε Α Υ Τ Ο ....

                        ΔΕΝ    ΤΟΝ   Τ Α Ρ Α Σ Σ Ε Ι ....ΜΕ   ΤΟΝ   Σ Υ Φ Ε Ρ Τ Ο .....   ΤΩΝ    Α Σ Ε Β Ω Ν     Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Ω Σ Ε Ω Ν ...

                                                                           Α Λ Λ Α .....

            Δ Ι Α Τ Η Ρ Ε Ι ....  ΤΗΝ   Ε Υ Λ Α Β Ι Κ Η .... Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α .....ΜΑΖΙ  ΤΟΥ....ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ   ΤΟΝ.....

                                                                      Ω Σ      Θ  Ε  Ο  .....

                     Κ Α Ν Ε Ν Α Σ .....ΚΑΙ   Τ Ι Π Ο Τ Α ....ΔΕΝ    Ε Ι Ν Α Ι    Ι Κ Α Ν Ο ....ΝΑ  ΤΟΝ   Ε Ξ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Ε Ι ....

                                                                  ΣΕ    Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η ......


           <<   ΤΟ     Λ Α Θ Ο Σ ... .....ΤΩΝ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ω Ν ....ΕΙΝΑΙ....Η   Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ....

                                           ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ .....     ΩΣ     Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο ....>>


                       Ε Τ Σ Ι ....    Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ ....ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ.....Α Ν Ε Κ Δ Η Λ Ω Τ Ο Σ ....   Κ Α Ρ Τ Ε Ρ Ω Ν Τ Α Σ .....

                                                     ΚΑΙ    Υ Π Η Ρ Ε Τ Ω Ν Τ Α Σ .....

Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 17, 2009, 15:07:18
           <<   ΤΟ     Λ Α Θ Ο Σ ... .....ΤΩΝ   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Ω Ν ....ΕΙΝΑΙ....Η   Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η     Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ....

                                           ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ .....     ΩΣ     Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο ....>>


                       Ε Τ Σ Ι ....    Ο    Ε Α Υ Τ Ο Σ ....ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ.....Α Ν Ε Κ Δ Η Λ Ω Τ Ο Σ ....   Κ Α Ρ Τ Ε Ρ Ω Ν Τ Α Σ .....

                                                     ΚΑΙ    Υ Π Η Ρ Ε Τ Ω Ν Τ Α Σ .....


Όλα τα θρησκευτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, εσωτερικά, ιδεολογικά συστήματα, είναι φτιαγμένα από τους Ανθρώπους.  Ακόμα και τον Θεό, ο άνθρωπος τον έφτιαξε… στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει το Άγνωστο.

Όλες οι κοσμογονίες είναι ανθρώπινα δημιουργήματα, στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε, και να αποκωδικοποιήσουμε τα ανώτερα μυστήρια της ύπαρξης.

Ερευνώντας και μελετώντας σε βάθος, όλα αυτά τα συστήματα που εκδήλωσε ο Ανθρώπινος Νους, ανά τους αιώνες, διαπιστώνουμε, όπως μας αποδεικνύει και η Κβαντική Φυσική στις μέρες μας, πως η Δημιουργία, το Σύμπαν στο οποίο ενοικούμε, βασίζεται σε 121 ιδιότητες.

Η Τετρακτύς του Πυθαγόρα, αν και αποτύπωσε αυτές τις δώδεκα ιδιότητες, δυστυχώς, παρερμηνεύτηκε ως 10 ή 11 ιδιότητες και έτσι η Εβραϊκή Κοσμογονία χαρτογραφήθηκε Καμπαλιστικά, ως 10 σεφιρόθ συν του Ντάαθ.

Πάνω σε αυτήν την εκδοχή των 11 σεφιρόθ, βασίστηκε ο μεσαιωνικός εσωτερισμός, επηρεασμένος αρκετά από τον Γνωστικισμό, ένα κίνημα που προσπάθησε να ερμηνεύσει εσωτερικά, μυθολογικά, ακόμα και την Ιουδαϊκή Παράδοση.

Ο Χριστιανισμός από την άλλη, προώθησε την ιδέα του Πατέρα (Θεού), που ΦΟΒΙΖΕΙ και ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ, και ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ, δια της Βίας και δια του ΝΟΜΟΥ των Εβραίων.

Αν και ο Χριστιανισμός προωθήθηκε ως ένα θρήσκευμα, στην κυριολεξία αποτελεί την Ίδρυση και την Διεθνή Προπαγάνδα ενός Πολιτικού Κινήματος, του Κινήματος της Κυριαρχίας των Εβραίων, σε ολάκερη την Ανθρωπότητα, ως ο Εκλεκτός λαός του Θεού.

Ο Μονοθεϊσμός που εκφράστηκε μέσω του Μωαμεθανισμού, του Εβραϊσμού και του Χριστιανισμού βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τα Πολυθεϊστικά θρησκεύματα όπως του Ινδουισμού, και του Δωδεκαθεϊσμού, καθώς και με την Υπαρξηστική Φιλοσοφία ή Κοσμογονία, του Βουδισμού και του Πανθεϊσμού.

Είναι σημαντικό να εντρυφήσουμε και να κατανοήσουμε όλα τα προηγούμενα, θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα, που δημιούργησε, η συλλογική ψυχή, κάθε κοινωνίας, σε κάθε εποχή, ή ακόμα επιβλήθηκε ως ιμπεριαλιστική θρησκειολογία όπως ο Χριστιανισμός, και να αντιληφθούμε, να συνειδητοποιήσουμε, τι αποτέλεσμα έφεραν στις Κοινωνίες των Ανθρώπων.

Μία ανάλογη έρευνα και μελέτη, χρειάζεται να γίνει και σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά συστήματα, που εκδηλώθηκαν, δημιουργήθηκαν ή επιβλήθηκαν σε διάφορες εποχές και κοινωνίες.

Μέσω αυτής της πληροφορίας, και εντρύφησης, θα διαπιστώσουμε πως κάποια ιδεολογικά ή θρησκευτικά συστήματα έφεραν την καταστροφή και άλλα την Αναγέννηση.

Επίσης, μέσω αυτής της έρευνας, θα διαπιστώσουμε, πως ότι ονόματα Θεών, και αν κατασκεύασε ο άνθρωπος, σε κάθε κοινωνία, τα αρχέτυπα της δημιουργίας παραμένουν 12.

Και καθώς αναγνωρίζουμε αυτές τις 12 ιδιότητες, στον ψυχισμό κάθε ανθρώπου, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας ή του σύμπαντος, ενωνόμαστε με την Σοφία της Δημιουργίας, ενωνόμαστε με την Σοφία από την οποία εκπορευτήκαμε, και έτσι γινόμαστε Κοινωνοί του Θείου.

Η Κοινωνία μας με τον Θεό λοιπόν, με την Θεία Σοφία και Ουσία της Δημιουργίας, είναι πραγματοποιήσιμη, όταν αντιληφθούμε την Σοφία του Θεού, όταν αντιληφθούμε την Σοφία της Δημιουργίας, όταν αντιληφθούμε την ΔΩΔΕΚΑΠΛΗ υπόστασή μας.

Ως Κοινωνοί του Μεγαλύτερου Μυστηρίου της ‘Υπαρξης, η Ολοκλήρωση μας πλέον είναι θέμα χρόνου, εφόσον χαρτογραφήθηκε η Οδός της Σωτηρίας κάθε ψυχής, δια της Ολοκλήρωσης της Δωδεκαδιαστατικότητάς της.

Και σε αυτήν την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, βασίζεται η Θεραπεία, η Αναγέννηση και η Συνειδησιακή Εξέλιξη κάθε Ανθρώπινου Ψυχισμού, και κάθε Ανθρώπινης Κοινωνίας ή Δημιουργίας.

Ο Πατέρας θεός (1), η Μεγάλη Μητέρα - Παναγία (2)2, και ο Χριστός - το Θείο Βρέφος (3), ο Βούδας, οι (12) Θεοί του Ολύμπου, και κάθε αρχετυπικό σύμβολο, είδωλο της φαντασίας μας, βρίσκονται μέσα μας, που όταν τα ολοκληρώσουμε και τα εκδηλώσουμε, βιώνουμε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ μας με το Θείο, την Ουράνια Σοφία του Ενός (1), την Απόλυτη Συνείδηση του Παντός (00), κυριαρχώντας στην 'Αβυσσο (0).

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ως απόσταγμα της έρευνάς μας, πως η Δωδεκαθεϊκότητα που εκδήλωσε η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, είναι ένα ολοκληρωμένο Ιδεολογικό Σύστημα, σε σύγκριση με την Ανισσόροπη Άρρωστη Τριπλότητα, που εκδήλωσε ο Μονοθεϊσμός, υποβαθμίζοντας επικίνδυνα την θηλυκή υπόσταση, και αφορίζοντας την ίδια την ζωή, στον υλικό και συνειδησιακό θάνατο.
 
Και γιατί άραγε απορούμε, σήμερα, γιατί καταστρέφεται ο άνθρωπος και ο πλανήτης μας?  Ας μην απορούμε... μια και το μέλλον μας, εξαρτάται πάντα άμεσα, από τις τωρινές Ιδέες και Πράξεις μας.

Ας Ερευνήσουμε λοιπόν, ας Μελετήσουμε, ας Γνωρίσουμε την Αλήθεια, ας Μορφωθούμε (και Πνευματικά και Επιστημονικά), έτσι ώστε να ΧΤΙΣΟΥΜΕ μπροστά μας ένα Υγιή Μέλλον.

Ας αναγεννηθούμε, στην Ελληνικότητα, στην Αυθεντική Χρηστότητα, που ενυπάρχει μέσα μας, πριν να 'ναι αργά...
___________________________________________________________
1 http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,582.msg6126.html#msg6126
2 Στην Θρησκειολογία του Χριστιανισμού, η έννοια του 2, της Μεγάλης Μητέρας, Μεγάλης Ιέρειας, Παναγίας (Πνευματικός Οδηγός των Πάντων) αντικαταστάθηκε με το Σεληνιακό (αιθερικό, ουδέτερο πνεύμα).
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 17, 2009, 16:34:14

          Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Σ .....καθομαι...Α Σ Α Λ Ε Υ Τ Ο Σ .....στεκομαι.....να    Δ Ι Α Β Α Σ Ω ....να   Ν Ο Η Σ Ω .....

                                                         ΤΑ   Γ Ρ Α Φ Ο Μ Ε Ν Α .....

                          ΚΟΙΤΩ....ΣΥΛΛΟΓΑΜΑΙ....κ α τ ι ....να    πω....θελω,   να   συνεισφερω  στην   ΑΛΗΘΕΙΑ....

                  ΒΓΑΛΤΩ....απο   μεσα  σου....λεω   σε  μενα....βγαλτο....ο,τι   και   ναναι...

          και  να...οριστε....μου   το   βρηκε....ας   το   α ν τ ι γ ρ α ψ ω ....

                                              ---στον    α ν τ ρ α ,   που   παρακειμενος....τις   γ ρ ο θ ι ε ς    του    εσφιγγε...

                                            να   μιλησει....να   ε ξ η γ η σ ε ι ....Ο   Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ      ευαρεστηθει....

                                                       <<  Β Λ Ε Π Ε Ι Σ .... ΠΩΣ.... ΣΕ    ΚΑΘΕ    ΠΤΥΧΩΣΗ   ΤΗΣ.....Δ Ρ Ο Σ Ε Ρ Η    ' " ΝΑΙ....!?!?!>>


                               και  ""κ ε ι ν ο ς .....σ κ υ θ ρ ω π ο ς ,   τον   θ ω ρ ο υ σ ε ....μουρμουριζοντας....

                                                     --τι   την   α λ λ α ξ ε ...!?!     --δεν   την   α ν α γ ν ω ρ ι ζ ω ....!!!

                                           κι "   ο   Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .....  Ε Ι Π Ε ....

                                              <<  ΔΕΝ   ΕΧΕΙΣ....Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ Ε ....Ν Ο Ι Ω Σ Ε Ι ....Ο,ΤΙ  ...Ε Ρ Γ Ο    ΤΟΥ    Θ Ε Ο Υ    ""ΝΑΙ..!?!?!>>

                                                            και   συνεχισε.....

                                      <<  ΕΠΕΙΔΗ,   ΜΕΣ   ΤΗΝ   Ε Π Α Ρ Σ Η    ΣΟΥ   Φ Τ Ι Α Χ Ν Ε Ι Σ .....   Σ Α Ν Ι Δ Ε Σ ...

                                                             Θ Ε Λ Ε Ι Σ ....   Λ Ο Γ Ο     ΝΑ    ΣΟΥ   Δ Ω Σ Ε Ι .....

                                                                                 Α Υ Τ Ο Σ .....

                                                   ΠΟΥ   Τ Α Π Ε Ι Ν Α .....,   ΑΠΟ   ΤΟ      Ι  Δ  Ι  Ο     Ξ Υ Λ Ο   Κ Α Ν Ε Ι ....

                                            Φ Υ Λ Λ Α .....ΝΑ   Β Γ Α Ι Ν Ο Υ Ν ....ΚΑΙ    Μ Π Ο Υ Μ Π Ο Υ Κ Ι Α .....ΝΑ   Φ Ο Υ Σ Κ Ω Ν Ο Υ Ν ...!?!?!>>


                                   α λ λ α ξ ε ....ε ν ν ο η σ ε ....ΜΑ...,   κ α θ ω ς ,   το   Β Λ Ε Μ Μ Α ... προς   τον   Α Γ Γ Ε Λ Ο ....

                                                               ΚΑΤΑΠΤΟΗΜΕΝΟΝ     υ ψ ω σ ε ....   ο   α γ γ ε λ ο ς .....ειχε    Φ Υ Γ Ε Ι .....


                                            Ε Γ Ο Ν Α Τ Ι Σ Ε ....   τα   χ ε ρ ι α   του   ε ν ω σ ε    μ π ρ ο σ τ α .... και....

                                                                    --Ε Υ Λ Ο Γ Η Τ Ο Σ ....Ε Ι ...!!       Ε Υ Λ Ο Γ Η Τ Ο Σ ....Ε Ι ...!!
                                                                                                                                                              ψ ι θ υ ρ ι σε ....ΤΟΤΕ....
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: etidorhpa στις Φεβρουάριος 17, 2009, 20:45:03
Η Τετρακτύς του Πυθαγόρα, αν και αποτύπωσε αυτές τις δώδεκα ιδιότητες, δυστυχώς, παρερμηνεύτηκε ως 10 ή 11 ιδιότητες και έτσι η Εβραϊκή Κοσμογονία χαρτογραφήθηκε Καμπαλιστικά, ως 10 σεφιρόθ συν του Ντάαθ.

Αγαπητη Rose,σου ειναι ευκολο να εξηγησεις,πως προεκυψε αυτη η παρερμηνεια? προκυπτει βιβλιογραφικα?
ευχαριστω..
+n-
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Φεβρουάριος 17, 2009, 22:46:29

<Ο Πατέρας θεός (1), η Μεγάλη Μητέρα - Παναγία (2), και ο Χριστός - το Θείο Βρέφος (3), ο Βούδας, οι (12) Θεοί του Ολύμπου, και κάθε αρχετυπικό σύμβολο, είδωλο της φαντασίας μας, βρίσκονται μέσα μας, που όταν τα ολοκληρώσουμε και τα εκδηλώσουμε, βιώνουμε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ μας με το Θείο, την Ουράνια Σοφία του Ενός (1), την Απόλυτη Συνείδηση του Παντός (00), κυριαρχώντας στην 'Αβυσσο (0).>


Αυτή είναι η "Αρχαγγελική γνώση".
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 18, 2009, 00:32:57
editorhpa.....  αγαπητε....υπαρχει    πραγματι....ενα   ερωτηματικο.....

                                     λεει.....η    φορτσιουν....--οταν    σκεφτουμε,  τις   ΑΤΡΑΠΟΥΣ   σαν  32  στον  αριθμο... Δ Ε Ν ...θα  μπορεσουμε  ....να  τις   ε ξ ι σ ω σ ο υ μ ε ..

                                                                          με  τα   22   γραμματα....του   εβραικου   αλφαβητου... που   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ   κλειδι...για  τις   ΑΤΡΑΠΟΥΣ.

                                                                           Καθε....ΑΤΡΑΠΟΣ....αντιπροσωπευει.... την   ισορροπια... 2 ...ΣΕΦΙΡΩΘ....που   συνδεει....

                                                               ΤΑ   ΣΥΜΒΟΛΑ....ΠΟΥ   ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ....στις   ΑΤΡΑΠΟΥΣ....ειναι....ΤΑ   22  γραμματα....των   εβραιων,,,ΚΑΙ.....

                                                                                                                          ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ....     ΤΑ   12   ΣΗΜΕΙΑ....ΤΟΥ   ΖΩΔΙΑΚΟΥ...ΚΥΚΛΟΥ...
 
                                                                                                                                                       ΟΙ   7   ΠΛΑΝΗΤΕΣ.....

                                                                                                                                            ΚΑΙ      ΤΑ   4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....

                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ......23   ΣΥΜΒΟΛΑ.....( παγανιστικα....!!!!)

                                                                      Π Ω Σ ...!?!?!    ΘΑ   ΤΑΙΡΙΑΞΟΥΝ,,,,ΑΥΤΑ....ΣΤΙΣ   22   ΑΤΡΑΠΟΥΣ.... η" ....  32   ΑΤΡΑΠΟΥΣ...!!!!!!!!!!!!

                                       ΚΑΙ   ΑΠΑΝΤΑ.....Η   ΑΠΑΝΤΗΣΗ....ΕΙΝΑΙ   ΑΠΛΗ.....ΟΤΑΝ   ΚΑΠΟΙΟΣ....ΤΗΝ  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι ...!!!!!!

          ΑΥΤΗ.....ΕΙΝΑΙ.....ΚΑΙ  Η  " Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α"......ΤΟΥ   ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ......ΑΠΟ   ΤΟ   Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ι Σ Τ Ι Κ Ο .....

                                                                                                                                                                                  ΧΑΙΡΕ......
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 18, 2009, 01:41:11
ΘΑ....ΣΕ   ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ....ΝΑ   ΜΟΥ   ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ...  ΝΑ   ΠΡΟΣΘΕΣΩ   ΚΑΤΙ  ΛΙΓΑ...

                        Αν   και  γνωριζω....ο,τι...ειναι   ενα   ΘΕΜΑ...προς   μεγαλη   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   ΑΠΟΨΕΩΝ.....θα  περιορισθω....σε   τουτο....

                                          Λεει.....ο   REGARDIE....-- ΟΙ   ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΕΣ....Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ο Υ Ν .....Ο,ΤΙ   Η   Λ Ο Γ Ι Κ Η ....

                                                                                          ΕΙΝΑΙ   Α Ν Ε Π Α Ρ Κ Η Σ ....!!!   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΤΗΣ   Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ .....

                                                                                   ΑΦΟΥ....Η   ΦΥΣΗ   ΤΗΣ....ΕΙΝΑΙ.... ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.....Α Υ Τ Ο Α Ν Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η .....!!!

                                              και   συνεχιζει.....--Η   Λ Ο Γ Ι Κ Η ....ΕΙΝΑΙ   ΕΠΙΣΗΣ   ΨΕΜΜΑ....επειδη   υπαρχει...ενας   παραγοντας   ΑΠΕΙΡΟΣ....και   ΑΓΝΩΣΤΟΣ...

                                                                               ΟΛΑ   ΤΑ  ΛΟΓΙΑ....ΕΙΝΑΙ    Α Ν Ο Η Σ Ι Ε Σ ....!!!    ΤΟ   ΣΥΜΠΑΝ  ΔΕΝ   ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ   ΕΞΗΓΗΘΕΙ....

                                                                                                                       ΜΕ   ΤΗ   Λ Ο Γ Ι Κ Η .....

                                                                                                   Η   Φ Υ Σ Η   ΤΟΥ.....ΕΙΝΑΙ   ΦΑΝΕΡΑ....Ε Ξ Ω    ΑΠΟ  ΤΑ   Ο Ρ Ι Α    ΤΗΣ...!!!


                                                                     ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ.....Ο   ΑΝΟΗΤΟΣ....και   β λ α κ α ς .....ΚΑΒΒΑΛΙΣΤΗΣ....( γιατι  αραγε  αρχιζω  να  εκνευριζομαι...)


                                    --ΠΡΕΠΕΙ....ΝΑ   ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΑΙ....ΤΡΟΠΟΥΣ....ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ....ΚΑΙ   Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ο Υ Σ ....ΤΗΣ   Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ....!!!

                            ΕΤΣΙ....προσεγγιζουμαι   το   ΠΡΟΒΛΗΜΑ...ΤΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΤΗΣ   ΝΕΣΑΜΑΧ...(ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ)..!?!?  ....ΚΑΙ   ΣΕ  ΤΟΥΤΟ  ΤΟ  Σ Η Μ Ε Ι Ο ...

                                                     Η   ΚΑΒΒΑΛΑ.....ΔΙΑΦΕΡΕΙ....ΣΕ   ΜΕΘΟΔΟ....ΚΑΙ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ...ΑΠΟ   ΤΗΝ   Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ...

                                                                                ΚΑΙ   ΤΗΝ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ......!!!--


             ΑΣ   ΜΗΝ  ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΑΙ   ΑΛΛΟ  ....ΜΕ  ΤΕΤΟΙΕΣ   Α Σ Τ Ο Χ Ι Ε Σ .....ΓΙΑΤΙ....ΣΟΥ   ΥΠΟΓΡΑΦΩ....ΔΕΝ   ΕΧΩ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΟ....


                       ΕΠΙΣΗΣ....Η   Δ Ι Α Ν Ο Η Τ Ι Κ Η ....ΣΥΓΧΥΣΗ....ΤΗΣ   ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ....ΦΑΙΝΕΤΑΙ....Ο,ΤΑΝ   ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ....ΤΗΝ   "ΤΡΑΠΟΥΛΑ'....

                                              ΜΕ     Δ Ι Α .....ΚΑΙ   ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ......   ΑΘΗΝΑ.....ΚΑΙ   ΔΑΒΙΔ.....

                                ΙΣΩΣ....ΦΑΝΕΙ....ΕΠΑΡΣΗ....ΑΛΛΑ....ΦΙΛΕ......ΓΙΑ   ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ....ΑΣΤΡΙΚΟΥ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,,,,   ΔΕΚΤΟ....

                                        Η   ΨΥΧΙΚΗ   ΤΗΣ   ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ....ΦΑΙΝΕΤΑΙ....ΣΤΗΝ   ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.....             γιατι   το   λεω....!?!?

                            διοτι....μονον   οταν   αποδεχθεις....την  υπαρξη   της   ΜΑΥΡΗΣ   ΜΑΓΕΙΑΣ.....θα   ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ  .....ΛΕΥΚΟΣ   ΜΑΓΟΣ.....

                                  Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ......ΩΣ   ΕΛΛΗΝ.....ΔΕΝ   ΦΟΒΑΤΑΙ   Τ Ι Π Ο Τ Α .....ΓΙΑΤΙ    ΕΙΝΑΙ   ΦΩΣ....ΜΟΝΟ   ΦΩΣ....

                     ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ.....ΚΑΙ    ΔΙΑΒΟΛΟΙ....ΚΑΙ   ΤΕΡΑΤΑ.....ΣΤΟΥΣ    Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Σ    ΤΟΥΣ......παρακαλω....

                                                                                                                η   Ν Ο Η Σ Η .....ΕΙΝΑΙ   ΤΟ   ΦΩΣ..... ΦΙΛΟΙ   ΜΟΥ.....Η   ΝΟΗΣΗ....

                                 ΟΠΟΙΟΣ   ΚΟΙΤΑΞΕΙ.....ΜΕΣΑ   ΤΟΥ..!!!  ΚΑΙ   ΟΧΙ   ΜΟΝΟ   ΕΞΩ,,,,,  ΑΣ   ΠΑΡΕΙ    ΜΙΑ   ΣΚΟΥΠΑ....ΑΣ   ΣΗΚΩΣΕΙ....ΤΑ   ΜΑΝΙΚΙΑ...

                                                      ΚΑΙ   ΑΣ   Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Ε Ι .......ΤΟΥΣ    Σ Τ Α Β ΛΟ Υ Σ .....ΤΟΥ.....

                                         Η   Α Λ Η Θ Ε Ι Α ......ΕΙΝΑΙ   ΜΙΑ....ΚΑΙ   ΜΟΝΑΔΙΚΗ.....              ΤΟ    Α Γ Α Θ Ο .....ΤΗΣ    Ψ Υ Χ Η Σ .....      χαιρεστε.....
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 18, 2009, 12:28:09

         ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ   ΜΟΥ.....ΦΙΛΟΙ....το   εκφραζω   ετσι...γιατι   το  ΝΟΙΩΘΩ.....

                          --ΑΠΟ   ΤΟΝ   Η Σ Ι Ο Δ Ο .....ΚΑΙ   ΜΕ  ΒΑΣΗ....ΤΗΝ   ΕΙΚΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ... ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ....

                                      ΩΣ   ΑΠΟΔΕΙΞΗ....ΠΟΛΛΟΙ....ΑΠΟ   ΤΟΥΣ   ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ   ΜΑΣ....ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ   ...

                                ΜΕΣΑ   ΑΠΟ  ΤΟ  " Χ Ω Μ Α" ....

                   ΟΙ   Μ Υ Θ Ο Ι .....ΚΑΙ   Η   "Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α "....ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ....Β Ο Ο Υ Ν ....ΓΙ"  ΑΥΤΑ....

                                ΠΟΥ   ΟΙ   Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Τ Ε Σ ....ΤΑ   Ε Χ Ο Υ Ν    ΚΡΥΦΟ  Κ Α Μ Α Ρ Ι ....


            ΚΑΙ   Δ Ι Ε Ρ Ω Τ Α Μ Α Ι .....  ΓΙΑΤΙ,   ΟΙ   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ....ΝΑΙ   Ε Μ Ε Ι Σ ....Δ Ι Α Β Α Ζ Ο Υ Μ Ε .....ΤΑ   ΔΙΚΑ   ΜΑΣ...

                                                                Α Ν Α Π Ο Δ Α ....  ΕΙΜΑΣΤΕ....Τ Υ Φ Λ Ο Ι ...!?!?!    ΓΙΑΤΙ   ΑΡΑΓΕ....


                       ΕΙΝΑΙ.....ΔΥΝΑΤΟΝ....ΝΑ   Δ Ι Α Γ Ρ Α Ψ Ο Υ Μ Ε ....ΤΑ    Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ...ΤΙΣ   Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ ....

                                                            ΤΗΝ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ....!?!?

             Η   ΤΕΧΝΗ   ΜΑΣ....ΗΤΑΝ   ΚΑΙ   ΕΙΝΑΙ....Η    Α Π Ε Ι Κ Ο Ν Η Σ Η ....ΤΟΥ   Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ    ΜΑΣ...ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ...

                                                                 ΜΕΣΑ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α ....

                      Κ Ο Σ Μ Η Σ Α Μ Ε .....ΤΗΝ   Ρ Ω Μ Η ....ΤΟ  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ο ....ΚΑΙ   Ο Λ Α    ΤΑ   Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α ....ΤΟΥ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ ..

                Χ Ω Ρ Ι Σ .....ΤΟ   Υ Φ Ο Σ    ΜΑΣ.....ΠΟΥ   ΘΑ   Η Τ Α Ν    Τ Ω Ρ Α ...!?!       

                           
                         Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι .....ΔΙΑΦΟΡΟΙ....  Μ Ε Τ Α Ξ Υ    Α Υ Τ Ω Ν ....ΚΑΙ   ΚΑΤΙ   Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Σ ....ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΑΙΓΥΠΤΟ..

                 ΚΑΙ   ΛΕΝΕ....ΑΦΟΥ    ΠΡΩΤΑ....Ν Ο Μ Ι Σ Α Ν ....Ο,ΤΙ   Ε Ξ Α Φ Α Ν Η Σ Α Ν ....ΤΑ   Ι Χ Ν Η   ΜΑΣ....

 
                       --ΕΙΜΑΣΤΕ....ΟΙ  Δ Ι Α Σ Η Μ Ο Ι    Μ Α Γ Ο Ι ....ΟΙ   Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ι ....ΟΙ   Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ ... ΟΙ   ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ....

                               
                                   ΚΑΙ   ΜΕΙΣ.....   ΤΙΠΟΤΑ.....ΤΙΠΟΤΑ....                          ΓΙΑΤΙ....ΑΡΑΓΕ....   ΓΙΑΤΙ.....
Τίτλος: Απ: ΠΡΟΣ ....SERAPI....EPIGON....
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 18, 2009, 19:55:19

       AΓΑΠΗΤΕ.....SERAPIS...  ΘΑ   ΣΕ   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ......ΑΝ   ΜΠΟΡΕΙΣ....  ΝΑ   ΜΟΥ   ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ....ΤΟ   ΣΤΑΣΙΔΙ....

                                          ΚΑΘ"  ΟΤΙ....ΟΠΩΣ    ΠΟΛΥ   ΚΑΛΑ....ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ....Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ι Κ Α .....

                                          ΙΣΑ- ΙΣΑ....ΠΟΥ   ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ... Ν"   ΑΛΛΑΞΩ...,,ΚΑΙ  ..ΝΑ   ΦΟΡΕΣΩ....ΤΗΝ   ΣΤΟΛΗ...

                                          ΤΟΥ   ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ.....

             
                                          ΓΙΑΤΙ....ΑΠΟΨΕ....ΛΟΓΩ   ΤΟΥ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ....ΜΕ   Ε Β Α Λ Α Ν ....ΒΑΡΔΙΑ....

                                          ΣΤΟΥΣ    Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α     ΔΥΟ.....η",,,,,,Ε Ι Κ Ο Σ Ι    ΔΥΟ....ΑΝ   ΘΥΜΑΜΑΙ   ΚΑΛΑ....

                                        -ΤΕΛΟΣ   ΠΑΝΤΩΝ.....  Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ .....


                                          ΕΥΧΗΣΟΥΜΕ.....ΜΗΝ   ΣΤΑΘΩ    ΓΚΑΤΕΜΗΣ....ΚΑΙ   ΠΕΡΑΣΗ...ΚΑΝΕΝΑΣ    ΜΕΓΑΛΟΣ....

                                                                                                               ΣΕ   Φ Ι Λ Ω ......ΤΑ   ΛΕΜΕ.....
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: tzamiank στις Φεβρουάριος 18, 2009, 20:49:42
ΣΥΓΝΩΜΗ ΞΕΧΑΣΤΙΚΑ  ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΦΟΡΑΜΕ ΜΙΑ ΣΤΟΛΗ .ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ.
Τίτλος: Απ: APOKRIES
Αποστολή από: suida στις Φεβρουάριος 18, 2009, 21:01:20

       Σ Ε Β Α Σ Τ Ε ....ZAMIANK....ΕΧΕΙΣ   ΔΙΚΙΟ....ΗΤΑΝ  ΟΜΩΣ   ΕΝΑ   ΑΣΤΕΙΟ....ΜΕΤΑΞΥ   ΕΜΟΥ....Και   του   φιλου   μου....

                                                                     εαν  ....σε   εθιξε....ζητω....ΑΠΟΛΟΓΙΑ....

                             ΜΗΝ    ΣΕ   ΑΜΦΙΒΑΛΕΙ    Η   ΣΤΑΣΗ  ΜΑΣ....  ΔΕΝ   ΠΡΟΔΙΔΕΙ    ΜΥΣΤΙΚΑ....

                                                 ΠΑΝΤΩΣ.....Η   ΣΤΟΛΗ   ΠΟΥ   ΑΝΕΦΕΡΑ...ΕΙΝΑΙ...ΛΟΓΩ   ΑΠΟΚΡΕΩ....ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο ...

                                                                                                                                           Σ" ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....ΠΟΛΥ....

                        EINAI....ΓΕΓΟΝΟΣ....ΠΑΝΤΩΣ....Ο,ΤΙ   ΘΑ   ΜΟΥ   ΑΡΕΝΕ...ΝΑ   ΔΙΑΒΑΣΩ....ΚΑΤΙ....ΑΠΟ    ΣΕΝΑ....ΑΠΟ  ΤΟ   ΘΕΛΩ   ΣΟΥ....

                                                                                                                           ΕΑΝ.....ΕΙΝΑΙ   ΕΦΙΚΤΟ....ΒΕΒΑΙΑ....

                                                                                                                ΝΑ   ΜΕ   ΣΥΜΠΑΘΑΣ....ΓΙΑ   ΤΟ   ΘΑΡΡΟΣ   ΜΟΥ....
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: ΣΕΡΑΠΙΣ στις Φεβρουάριος 18, 2009, 22:12:36
Εδώ είμαι κρατάω σημειώσεις, για την πυρά  :D :D
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 18, 2009, 23:13:43
Η Τετρακτύς του Πυθαγόρα, αν και αποτύπωσε αυτές τις δώδεκα ιδιότητες, δυστυχώς, παρερμηνεύτηκε ως 10 ή 11 ιδιότητες και έτσι η Εβραϊκή Κοσμογονία χαρτογραφήθηκε Καμπαλιστικά, ως 10 σεφιρόθ συν του Ντάαθ.

Αγαπητη Rose,σου ειναι ευκολο να εξηγησεις,πως προεκυψε αυτη η παρερμηνεια? προκυπτει βιβλιογραφικα?

Αγαπητέ Etidorhpa,

η Τετρακτύς του Πυθαγόρα, αποτελείται από 10 ιδιότητες, συν ένα αστεράκι στην κορυφή του δέντρου1, που αντιστοιχεί στο Παν (00), στην Απόλυτη Συνείδηση, και το περίγραμμα του δέντρου που αντιστοιχεί στην Άβυσσο (0).

Ο Ορφέας όμως είναι ο πιο κατάλληλος να δώσει περαιτέρω επεξηγήσεις επί του θέματος.
___________________________________________________________________________

1 Όπως και το Αστέρι στην κορυφή του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Τίτλος: Απ: Θ Ε Ο Σ .....ΓΕΙΤΟΝΑΣ....
Αποστολή από: Rose στις Φεβρουάριος 21, 2009, 22:28:23
λεει.....η    φορτσιουν....--οταν    σκεφτουμε,  τις   ΑΤΡΑΠΟΥΣ   σαν  32  στον  αριθμο... Δ Ε Ν ...θα  μπορεσουμε  ....να  τις   ε ξ ι σ ω σ ο υ μ ε .. με  τα   22   γραμματα....του   εβραικου   αλφαβητου... που   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ   κλειδι...για  τις   ΑΤΡΑΠΟΥΣ.

Η Φόρτσιουν παρότι εμπλούτισε τις διδασκαλίες που έλαβε από το τάγμα της Χρυσής Αυγής, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια τους, και από τα παραδοσιακά σφάλματα που διαιώνιζαν οι διδασκαλίες αυτές. Παρόλα αυτά αποτελεί την καλύτερη ερμηνεύτρια των απόκρυφων διδασκαλιών της Χρυσής Αυγής, όντως ταυτόχρονα, μυστικίστρια και αποκρυφίστρια, συνδυάζοντας για πρώτη φορά, τόσο ικανοποιητικά, την ψυχολογία με τον εσωτερισμό.

Οι ατραποί μεταξύ των σφαιρών που παρουσιάζονται στο μυητικό σύστημα της ΑΜΡΑ, είναι 28 (271 τα γράμματα της ολοκληρωμένης Ελληνικής Αλφαβήτου, συν το μηδενικό στοιχείο). Κάθε φιλοσοφικό σύστημα που δημιούργησε ο άνθρωπος, προσπαθεί να ερμηνεύσει τον ανθρώπινο ψυχισμό και την κοσμογονία.  Χρειάζεται όμως να διαλογιστούμε πάνω σε κάθε τέτοιου είδους σύστημα που μας παρουσιάζεται, και να μην το αποδεχτούμε απριόρι.

Πολλοί αποκρυφιστές, έχουν χρησιμοποιήσει αριθμούς και συμβολισμούς, προσπαθώντας να ανακαλύψουν απόκρυφες σχέσεις που εκφράζουν σημαντικά φιλοσοφικά νοήματα.  Όλες αυτές οι καταθέσεις χρειάζεται πάντα να ελέγχονται από την Διάνοια μας και από την εμπειρία μας, έτσι ώστε να μορφοποιούμε σταδιακά, ανώτερα φιλοσοφικά συστήματα εξήγησης του κόσμου μας.
 
                                                     Η   ΚΑΒΒΑΛΑ.....ΔΙΑΦΕΡΕΙ....ΣΕ   ΜΕΘΟΔΟ....ΚΑΙ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ...ΑΠΟ   ΤΗΝ   Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ...

                                                                                ΚΑΙ   ΤΗΝ    Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α ......!!!--


             ΑΣ   ΜΗΝ  ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΑΙ   ΑΛΛΟ  ....ΜΕ  ΤΕΤΟΙΕΣ   Α Σ Τ Ο Χ Ι Ε Σ .....ΓΙΑΤΙ....ΣΟΥ   ΥΠΟΓΡΑΦΩ....ΔΕΝ   ΕΧΩ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΟ....

Έτσι ακριβώς αδελφέ μου, Αστοχίες! Ο λόγος είναι πως δεν κατανόησαν την αληθινή έννοια της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης, ή εν τέλει της Διανόησης.  Η Διανόηση δεν είναι μία ψυχρή λογική, αλλά η συνεργασία της συναισθηματικής και νοητικής νοημοσύνης.

                       ΕΠΙΣΗΣ....Η   Δ Ι Α Ν Ο Η Τ Ι Κ Η ....ΣΥΓΧΥΣΗ....ΤΗΣ   ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ....ΦΑΙΝΕΤΑΙ....Ο,ΤΑΝ   ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ....ΤΗΝ   "ΤΡΑΠΟΥΛΑ'....

                                              ΜΕ     Δ Ι Α .....ΚΑΙ   ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ......   ΑΘΗΝΑ.....ΚΑΙ   ΔΑΒΙΔ.....

                                ΙΣΩΣ....ΦΑΝΕΙ....ΕΠΑΡΣΗ....ΑΛΛΑ....ΦΙΛΕ......ΓΙΑ   ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ....ΑΣΤΡΙΚΟΥ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,,,,   ΔΕΚΤΟ....

Η Φόρτσιουν ανακάτεψε την Εβραϊκή με την Ελληνική Παράδοση, ως θύμα της Μυητικής Μόδας της Εποχής της.  Δυστυχώς ελάχιστοι προάγουν την μυητική εξέλιξη, οι περισσότεροι παπαγαλίζουν την Παράδοση, θεωρώντας ιεροσυλία, να αλλάξουν οτιδήποτε, από ότι τους παραδόθηκε.  Αυτή η συντηρητική έκφραση του εσωτερισμού, είναι η αιτία που δεν εξελίχθηκε τα τελευταία 2500 χρόνια και παραπάνω, από την εποχή των Αυθεντικών Μυητικών Μυστηρίων, των Ελληνικών Μυστηρίων.

  Η   ΨΥΧΙΚΗ   ΤΗΣ   ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ....ΦΑΙΝΕΤΑΙ....ΣΤΗΝ   ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.....             γιατι   το   λεω....!?!?

Δυστυχώς, αδελφέ μου, όσο βιώνουμε την διαδικασία της πνευματικής μας ενηλικίωσης, η ψυχική διαταραχή είναι συχνή σε κάθε άνθρωπο, ειδικά μέχρι την σφαίρα του 'Ηλιου, της Ηλιακής Συνείδησης, όπου τελικά ο άνθρωπος, φωτίζεται, κατά μία έννοια αντιλαμβάνεται πλέον την αντικειμενική πραγματικότητα και απαλλάσσεται από τα λάθη του παρελθόντος. 

Η έρευνα της Ντιόν είναι πάρα πολύ αξιόλογη, μια και ερεύνησε τον αποκρυφισμό μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.  Το έργο της ακολούθησε ο Γιούνγκ, ο οποίος προήγαγε την έρευνα των ονείρων και αρχετύπων μέσω της αλχημείας.

             ΟΙ   Μ Υ Θ Ο Ι .....ΚΑΙ   Η   "Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α "....ΤΩΝ   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν ....Β Ο Ο Υ Ν ....ΓΙ"  ΑΥΤΑ....

                                ΠΟΥ   ΟΙ   Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Τ Ε Σ ....ΤΑ   Ε Χ Ο Υ Ν    ΚΡΥΦΟ  Κ Α Μ Α Ρ Ι ....

[...]
                       --ΕΙΜΑΣΤΕ....ΟΙ  Δ Ι Α Σ Η Μ Ο Ι    Μ Α Γ Ο Ι ....ΟΙ   Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ι ....ΟΙ   Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ ... ΟΙ   ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ....

Αναζητήσαμε την Γνώση από την Ανατολή, μόνο που η Αυθεντική Γνώση, τα Απόκρυφα Μυστήρια της Ανθρώπινης Φύσης διδάχτηκαν σε αυτόν τον τόπο, και από εδώ εξαπλώθηκαν σε κάθε άλλο μέρος της Γης... Διότι αποτελούμε γεωγραφικά και συνειδησιακά το Κέντρο του Κόσμου.

'Ηρθε ο καιρός να θυμηθούμε ποιοι ήμασταν, και να γίνουμε επιτέλους περήφανοι, για το πραγματικό παρελθόν μας, το παρελθόν, που οι βέβηλοι ιουδαιοχριστιανοί κατακτητές, μας απέκρυψαν, σκοτώνοντας την Ελληνική Ψυχή.

Ήρθε όμως η ώρα της Ανάστασής μας, ήρθε η ώρα της Ανάστασης του Αυθεντικού Χρηστικού Πνεύματος, έτσι ώστε να λάμψει το Φως της Αλήθειας, έτσι ώστε να λάμψει ξανά ο Ανθρωπισμός σε όλη την οικουμένη.
____________________________________________________________________________

1 Στην σύγχρονη Ελληνική Αφλάβητο, δεν περιλαμβάνονται πλέον το δίγαμα (ΣΤ), το Κόπα (Q), και το Σαμπί.